PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006

Mar ,Ianuarie 25, 2011 - 16:47

PROIECT DE LEGE
pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006
Parlamentul adoptă prezenta lege organică.
Articol unic. - Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131-133, art. 679), cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Pe tot parcursul textului, cuvintele „distribuitor de servicii” se substituie prin cuvintele „furnizor de servicii”, la numărul şi cazul gramatical corespunzător, iar cuvintele „licenţă tehnică” se substituie prin cuvintele „licenţă de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio”, la numărul şi cazul gramatical corespunzător.
2. Pe tot parcursul textului, cu excepţia art. 32, 35 şi 36 cuvintele „autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate” se substituie prin cuvintele „autoritatea publică centrală de reglementare a pieţei serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei” la numărul şi cazul gramatical corespunzător.
3. Articolul 2:
litera c) se completează în final cu cuvintele „ , inclusiv al unui furnizor de multiplex digital terestru naţional şi/sau regional, şi/sau local";
litera s) va avea următorul cuprins:
,,s) licenţă de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio - act eliberat de autoritatea publică centrală de reglementare a pieţei serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi al tehnologiei informaţiei ce atestă dreptul de utilizare a resurselor limitate (canale TV sau frecvenţe radio)";
se completează în final cu următoarele noţiuni:
,,x) multiplex — un sistem de structurare a unui set de programe TV (de televiziune) şi servicii auxiliare, integrate într-un flux digital şi difuzate printr-un canal radio de televiziune”;
y) furnizor de multiplex (furnizor de reţele de comunicaţii electronice) – persoană fizică sau juridică, înregistrată în Republica Moldova şi autorizată de către autoritatea publică centrală de reglementare a pieţei serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei, a cărei activitate constă, în totalitate sau în parte, în instalarea, operarea, gestionarea sau punerea la dispoziţia unui radiodifuzor sau unui furnizor de servicii a propriei reţele de comunicaţii electronice prin care se realizează un multiplex”;
„z) SDTV (Standard Definition TV) - termen utilizat la definirea televiziunii cu rezoluţie standard”;
„z1) HDTV (High Definition TV) - termen utilizat la definirea televiziunii cu rezoluţie înaltă”.

4. La articolul 31 alineatele (3) şi (6) vor avea următorul cuprins:
„(3) Cererea de obţinere a licenţei de utilizare a canalelor sau frecvenţelor radio se depune la autoritatea publică centrală de reglementare a pieţei serviciilor în domeniul comunicaţiilor electronice şi tehnologiei informaţiei”;
„(6) Radiodifuzorii publici sînt scutiţi de plata tarifelor pentru utilizarea canalelor sau frecvenţelor radio”.
5. Se completează cu capitolul VIII1 cu următorul cuprins:
„Capitolul VIII1
DIFUZIUNEA DIGITALĂ TERESTRĂ
Articolul 66'. Implementarea difuziunii digitale terestre
(1) Principiile de bază privind crearea reţelelor de difuziune digitală terestră şi procedura de tranziţie de la difuzarea în regim analogic la difuzarea în regim digital se stabilesc în Strategia privind tranziţia de la
televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, elaborată de organul central de specialitate al administraţiei publice în domeniul comunicaţiilor electronice şi aprobată de Parlament.
(2) Cel puţin un multiplex digital terestru cu acoperire naţională este
destinat în exclusivitate pentru difuzarea programelor cu acces necondiţionat (necodificate).
Articolul 662. Licenţierea radiodifuzorilor pentru utilizarea multiplexelor
(1) Numărul de licenţe de emisie ce vor fi eliberate pentru utilizarea unui multiplex digital terestru (în continuare - multiplex) va depinde de posibilităţile tehnice ale multiplexului de a transmite/retransmite un anumit număr de programe TV. Numărul programelor va fi stabilit în avizul autorităţii publice centrale de specialitate, dar nu poate fi mai mic de 4 pentru
televiziunea cu rezoluţie standard (SDTV) şi 2 pentru televiziunea cu rezoluţie înaltă (HDTV).
(2) Licenţele de emisie pentru radiodifuzorii care vor utiliza multiplexul respectiv se eliberează pe bază de concurs, organizat de Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
(3) La eliberarea licenţei de emisie vor avea prioritate solicitanţii care propun servicii suplimentare, cum ar fi posibilitatea de a transmite sunetul, titrele, teletextul în mai multe limbi, oferirea programului de emisiuni pentru o săptămînă sau altă perioadă de timp, asigurarea interactivităţii pentru participare la televoting, programarea şi/sau alegerea programelor, filmelor, concertelor, emisiunilor la comandă, ataşate în fişiere accesibile.
(4) Capacitatea disponibilă a multiplexului/multiplexelor poate fi utilizată de către radiodifuzori în baza licenţei de emisie şi de către furnizorii serviciilor de programe în baza autorizaţiei de retransmisie, eliberate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
(5) Se permite unuia şi acelaşi agent economic să aibă calitatea dublă de
furnizor de multiplex şi radiodifuzor. La eliberarea licenţelor de emisie
furnizorul de multiplex digital terestru cu acoperire naţională sau regională va
avea prioritate faţă de ceilalţi radiodifuzori în ceea ce priveşte utilizarea
multiplexului în cauză.
(6) Programele Instituţiei publice naţionale a audiovizualului Compania
„Teleradio-Moldova" vor fi incluse în multiplexul naţional cu acces necondiţionat, iar programele instituţiilor publice regionale vor fi incluse în multiplexele regionale cu acces necondiţionat, cu acoperirea cheltuielilor de difuzare de către instituţia publică respectivă.”
5. Capitolul IX se completează cu articolul 69 cu următorul cuprins: „Articolul 69
(1) Perioada de tranziţie la televiziunea digitală terestră pentru
Republica Moldova începe în anul 2010 şi se va încheia pînă la 17 iunie 2015.
(2) Consiliul Coordonator al Audiovizualului, pînă la 1 iulie
2011, va elabora recomandări privind mecanismul trecerii radiodifuzorilor de la regimul analogic la cel digital, astfel încît să nu se admită lichidarea lor."
PREŞEDINTELE PARLAMENTULUI