Proiectul CODULUI AUDIOVIZUALULUI din 03.05.2011 elaborat de Asociaţia Presei Electronice

Vin ,Septembrie 23, 2011 - 10:41

 

 

Confirmând adeziunea Republicii Moldova la standardele europene privind libertatea de exprimare a mass-media şi a accesului populaţiei la serviciile media audiovizuale,

în temeiul art.66 lit.d), art.72 alin.(3) lit.f), art.126 alin.(2) lit.a)-b) şi art.132 alin.(1) din Constituţia Republicii Moldova,

 

Parlamentul adoptă prezentul cod.

 

Prezenta lege creează cadrul necesar aplicării Directivei 2010/13/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 10 martie 2010 privind coordonarea anumitor dispoziţii stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale (Directiva serviciilor mass-media audiovizuale), publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 95 din 15 aprilie 2010.

 

 

CAPITOLUL I. Dispoziţii generale

 

Articolul 1.Obiectul de reglementare

 1. Prezentul cod are ca obiect de reglementare:
  1. transmisia serviciilor media audiovizuale de către furnizorii de sericii media aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova;
  2. retransmisia serviciilor media audiovizuale lineare şi transmisia serviciilor media audiovizuale nelineare de către distribuitorii de servicii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova.
 2. Prezentul cod nu are ca obiect de reglementare:
 1. serviciile media audiovizuale, care nu sunt destinate prestării către publicul larg;
 2. serviciile media audiovizuale destinate exclusiv recepţionării în state terţe şi care nu sunt recepţionate, direct sau indirect, cu echipamente standard de consum dintr-unul sau mai multe state membre la Convenţia europeană privind televiziunea transfrontalieră;
 3. site-urile private şi serviciile constând în furnizarea sau distribuţia de conţinut audiovizual generat de utilizatori privaţi în scopul punerii în comun şi al schimbului în cadrul comunităţilor de interes;
 4. site-urile şi serviciile al căror scop principal nu reprezintă furnizarea de programe – serviciile în cazul cărora orice conţinut audiovizual este doar ocazional şi nu constituie scopul principal al acestora;
 5. activitatea radioamatorilor.

 

Articolul 2.Subiecţii prezentului cod

 1. Subiecţi ai prezentului cod sunt:
 2. persoanele care beneficiază de servicii media audiovizuale şi oferte de servicii de programe ale subiecţilor prevăzuţi la lit.b) şi c);
 3. furnizorii de servicii media aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova;
 4. distribuitorii de servicii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova;
 5. autoritatea de reglementare în domeniul audiovizual;
 6. Nu sunt subiecţi ai prezentului cod radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova a căror servicii de programe şi/sau programe sunt destinate exclusiv străinătăţii.

 

Articolul 3.Semnificaţia termenilor utilizaţi

 1. În sensul prezentului cod, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:

serviciu media audiovizual – serviciul aflat sub responsabilitatea editorială a unui furnizor de servicii media, al cărui obiectiv principal este furnizarea de programe în scop informativ, de divertisment sau educativ pentru publicul larg, prin reţele de comunicaţii electronice. Un astfel de serviciu media este fie un serviciu de programe de televiziune/radiodifuziune, fie un serviciu media audiovizual la cerere şi/sau un serviciu media care constituie o comunicare comercială audiovizuală;

serviciu de programe de televiziune/radiodifuziune (serviciu liniar) – serviciu media audiovizual prestat de un radiodifuzor, în care programele sunt difuzate în succesiune continuă, indiferent de modalitatea tehnică utilizată, având un conţinut şi un orar prestabilite, pentru vizionarea/audierea simultană de programe, pe baza unei grile de programe, sub o anumită denumire şi identificat printr-o siglă, în cazul televiziunii, sau printr-un semnal sonor, în cazul radiodifuziunii;

serviciu media audiovizual la cerere (serviciu neliniar) – serviciu media audiovizual, în care audierea/vizionarea de programe se face la cererea individuală a utilizatorului şi la momentul ales de acesta, prestat de un furnizor de servicii media pe baza unui catalog de programe selecţionate şi puse la dispoziţie de către furnizorul de servicii media;

program – ansamblu de imagini în mişcare, cu sau fără sunet, în cazul unui program televizual, sau ansamblu de sunete, în cazul unui program sonor, care constituie un singur element în cadrul unei grile ori al unui catalog realizat de un furnizor de servicii media audiovizuale.

serviciu generalist de televiziune sau de radiodifuziune – serviciu care difuzează cumulat şi în proporţii echilibrate programe audiovizuale cu conţinut informativ, educativ şi de divertisment, în principalele domenii de interes şi care se adresează majorităţii publicului;

serviciu tematic de televiziune sau de radiodifuziune – serviciu care difuzează programe audiovizuale dedicate preponderent unui anumit domeniu şi care se adresează unui segment al publicului;

serviciu de teletext – informaţii codificate, care pot fi accesate sub formă de text cu ajutorul unui decodor standard al receptorului TV;

serviciu de videotext – mesaje sub formă de text sau semne grafice, în cadrul unei grile ori al unui catalog, realizate de un furnizor de servicii media, având forma şi conţinutul serviciilor de televiziune sau fiind comparabil ca formă şi conţinut cu acestea;

transmisie – difuzarea prin emiţător terestru, cablu, satelit, internet sau alte mijloace tehnice a serviciilor media audiovizuale destinate recepţionării de către public;

retransmisie – captarea şi transmiterea simultană de către un distribuitor de servicii a serviciilor media audiovizuale liniare, furnizate de radiodifuzori şi destinate recepţionării de către public, prin orice mijloace tehnice, în integralitatea lor şi fără nicio modificare a conţinutului;

responsabilitate editorială – exercitarea unui control efectiv asupra selecţionării programelor şi asupra organizării acestora, fie într-o grilă cronologică, în cazul transmisiilor de televiziune/radiodifuziune, fie într-un catalog, în cazul serviciilor media audiovizuale la cerere;

furnizor de servicii media – persoană fizică sau juridică având responsabilitate editorială pentru alegerea conţinutului audiovizual al serviciului media şi care stabileşte modul de organizare a acestuia;

radiodifuzor – furnizor de servicii media în domeniul serviciilor de programe de televiziune şi/sau de radiodifuziune;

radiodifuzor naţional – radiodifuzor, al cărui serviciu de programe poate fi recepţionat de cel puţin 2/3  din populaţia Republicii Moldova;

radiodifuzor regional – radiodifuzor, al cărui serviciu de programe poate fi recepţionat de cel puţin 1/3  din populaţia Republicii Moldova;

radiodifuzor local – radiodifuzor, al cărui serviciu de programe poate fi recepţionat de mai puţin de 1/3  din populaţia Republicii Moldova;

distribuitor de servicii – orice persoană care constituie şi pune la dispoziţia publicului o ofertă de servicii de programe prin retransmisie, pe bază de relaţii contractuale cu radiodifuzorii sau persoanele autorizate în condiţiile legii;

comunicare comercială audiovizuală – mesaje sonore sau în imagini (cu sau fără sunet), care sunt destinate să promoveze, direct ori indirect, bunurile, serviciile sau imaginea unei persoane fizice ori juridice care desfăşoară o activitate economică;

comunicare audiovizuală cu conţinut comercial mascat – reprezentarea prin cuvinte sau imagini a bunurilor, serviciilor, numelui, mărcii ori activităţilor unui producător de bunuri sau furnizor de servicii în cadrul programelor, în cazul în care o astfel de reprezentare este destinată de către furnizorul de servicii media unor scopuri publicitare nedeclarate şi poate induce în eroare publicul cu privire la natura sa;

publicitate – orice formă de mesaj difuzat fie în schimbul unei plăţi, fie al unei contraprestaţii sau difuzat în scopuri de autopromovare, de către o persoană juridică publică sau privată ori de către o persoană fizică, în legătură cu o activitate comercială, ramură de activitate, meserie ori profesie, pentru a promova furnizarea de bunuri şi servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi şi obligaţii;

mesaj subliminal – orice mesaj care utilizează stimuli prea slabi pentru a putea fi percepuţi în mod conştient, dar care poate influenţa comportamentul publicului;

sponsorizare – orice contribuţie a unei persoane juridice publice sau private ori a unei persoane fizice neangajate în activităţi de furnizare de servicii media sau în realizarea de opere audiovizuale, la finanţarea de programe media audiovizuale în vederea promovării numelui, mărcii, imaginii, activităţii ori produselor proprii;

teleshopping – oferta directă transmisă publicului în vederea furnizării de bunuri sau servicii, inclusiv bunuri imobiliare, drepturi şi obligaţii, în schimbul unei plăţi;

plasare de produse – orice formă de comunicare comercială audiovizuală constând în includerea unui produs, serviciu sau a mărcilor acestora ori în referirea la acestea, astfel încât acesta să fie prezentat în cadrul unui program în schimbul unei plăţi sau contraprestaţii;

telepromovare – formă de publicitate realizată prin inserarea în programe a unor secvenţe dedicate promovării, de către prezentatorii programelor, a unuia sau a mai multor produse ori servicii, secvenţele fiind separate de celelalte părţi ale programului prin mijloace optice şi/sau acustice;

publicitate interactivă – tehnică de difuzare a publicităţii televizate care permite telespectatorului să opteze pentru accesul la publicitate prin intermediul unui serviciu media audiovizual nelinear, la momentul, pe durata şi la conţinutul publicitar ales de acesta;

publicitate prin ecran partajat – tehnică de difuzare a publicităţii televizate, inclusiv a autopromovării, sau a elementelor de identificare a sponsorului, care constă în divizarea spaţială a ecranului pentru difuzarea televizată simultană a conţinutului editorial şi a conţinutului publicitar sau a mesajului privitor la sponsor;

publicitate virtuală – tehnică de difuzare a publicităţii televizate care constă în prelucrarea imaginii, în cazul difuzării de transmisii ale unor evenimente, prin înlocuirea imaginii panourilor publicitare expuse în incinta în care se desfăşoară respectivele evenimente cu mesaje publicitare introduse de radiodifuzor sau prin suprapunerea de noi imagini cu astfel de mesaje în orice zonă a imaginii transmise;

sponsorizare virtuală – tehnică de difuzare a elementelor de identificare a sponsorului, care constă în prelucrarea imaginii, în cazul difuzării de transmisii ale unor evenimente, prin înlocuirea imaginii panourilor publicitare expuse în incinta în care se desfăşoară respectivele evenimente cu mesaje referitoare la sponsori, introduse de radiodifuzor sau prin suprapunerea de noi imagini cu astfel de mesaje în orice zonă a imaginii transmise;

durată programată – interval de timp care însumează durata efectivă a programului sau a tranşei de program şi durata publicităţii difuzată, după caz, în interiorul acestora;

drepturi de exclusivitate – drepturile obţinute de către un radiodifuzor, în temeiul unui contract, de la organizatorul unui eveniment şi/sau de la proprietarul ori, după caz, administratorul locului unde se desfăşoară evenimentul, de la autori şi de la alţi deţinători de drepturi în cauză, în vederea difuzării exclusive de către acest radiodifuzor, pe o zonă geografică determinată;

eveniment de importanţă majoră – orice eveniment care poate prezenta interes pentru o parte semnificativă a publicului şi care este cuprins în lista aprobată de Consiliul Audiovizualului;

licenţă audiovizuală – actul juridic emis de Consiliului Audiovizualului, prin care se acordă unui radiodifuzor aflat în jurisdicţia Republicii Moldova dreptul de a difuza, într-o zonă determinată, un anume serviciu de programe;

licenţă de emisie – actul juridic emis de Consiliului Coordonator al Audiovizualului, prin care s-a acordat unui radiodifuzor aflat în jurisdicţia Republicii Moldova dreptul de a difuza, într-o zonă determinată, un anume serviciu de programe;

licenţă  de retransmisie – actul juridic emis de Consiliului Audiovizualului, prin care se acordă dreptul de a retransmite pe teritoriul Republicii Moldova o ofertă de servicii de programe;

licenţă tehnică – actul juridic prin care autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate legalizează utilizarea mijloacelor tehnice de telecomunicaţii prin eter (în format analogic) şi prin cablu conform parametrilor prevăzuţi;

sistem digital terestru – sistemul de radiodifuziune şi/sau televiziune în care semnalele sunt transmise de la staţiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră sub formă de multiplex, în conformitate cu un standard de radiodifuziune/televiziune digitală audio/video;

licenţă de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru – actul juridic, prin care se acordă unei persoane fizice sau juridice, autorizate în condiţiile legii de autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate, să furnizeze reţele de comunicaţii electronice şi servicii de comunicaţii electronice destinate publicului, dreptul de a utiliza pe o perioadă determinată frecvenţele radio, în sistem digital terestru;

multiplex digital terestru – grupul de servicii de programe de radiodifuziune şi televiziune, servicii multimedia suplimentare şi alte date asociate de identificare transmise de la staţiile de emisie către utilizatorii finali pe cale radio terestră, utilizând modulaţie digitală în limitele unui canal de televiziune standard/bloc de frecvenţă, având acoperire naţională, regională ori locală, după caz;

operator de multiplex de radiodifuziune/televiziune – persoana fizică sau juridică, care deţine licenţă de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru şi care are dreptul de a opera o reţea/staţie de radiodifuziune sonoră sau de televiziune, în condiţiile legii, în scopul furnizării unuia sau mai multor grupuri de programe de radiodifuziune şi televiziune, de servicii multimedia suplimentare şi de date asociate de identificare, multiplexate;

codare – procedeul de prezentare a informaţiei în format electronic, ce permite accesarea numai prin intermediul utilizării unui cod;

criptare – modalitatea de modificare a unui flux de informaţii în format electronic după un algoritm prestabilit, în vederea protejării acestuia la transmisia prin medii nesigure, reconstituirea informaţiei iniţiale fiind posibilă doar prin folosirea unui algoritm de decriptare adecvat;

sistem cu acces condiţionat – orice modalitate tehnică sau dispozitiv prin intermediul căruia accesul sub o formă inteligibilă la un serviciu protejat de difuzare a programelor de radio ori de televiziune se poate face în mod restricţionat, pe bază de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă;

ore de maximă audienţă – interval de timp cuprins între orele: 06.00-09.00 şi 19.00-23.00 pentru serviciile de programe de televiziune; 06.00-13.00 şi 17.00-20.00 pentru serviciile de programe de radiodifuziune;

spaţiu informaţional – spectru de frecvenţe radio, prevăzute sau utilizate pentru prestarea de servicii media audiovizuale în sistem digital terestru sau în sistem analogic;

opere audiovizuale europene – opere de creaţie, producerea sau coproducerea cărora este controlată de persoane fizice sau juridice europene;

programe autohtone – programe, producerea sau coproducerea cărora este controlată de către furnizorii de servicii media audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova şi/sau de către producători independenţi de programe din Republica Moldova;

programe proprii – programe, producerea sau coproducerea cărora este controlată de către furnizorul de servicii media, aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova, care le difuzează;

servicii de programe libere la retransmisie – servicii de programe a căror retransmisie nu este condiţionată financiar sau tehnic de către producătorii acestora sau de către reprezentanţii legali ai acestora;

anunţurilor de autopromovare – anunţurile privind propriile programe şi anunţurile privind propriile produse auxiliare derivate direct din acestea.

 

Articolul 4.Scopul şi sfera de aplicare

 1. Scopul prezentului cod este dezvoltarea domeniului audiovizualului din Republica Moldova pe principii democratice.
 2. În sensul prezentului cod, un furnizor de servicii media este considerat aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova dacă întruneşte una dintre următoarele condiţii:
 1. are sediul principal în Republica Moldova, iar deciziile editoriale privind serviciul media audiovizual sunt luate în Republica Moldova;
 2. are sediul principal în Republica Moldova, iar o parte majoritară a forţei de muncă implicate în furnizarea de servicii media audiovizuale îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova;
 3. deciziile editoriale privind serviciile media audiovizuale se iau în Republica Moldova, iar o parte majoritară a forţei de muncă implicate în activitatea de furnizare a serviciilor media audiovizuale îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova sau într-un stat membru al Uniunii Europene în care furnizorul de servicii media îşi are sediul.
  1. Furnizorul de servicii media care nu întruneşte niciuna dintre condiţiile prevăzute la alin.(2) şi nu este stabilit în alt stat participant la Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră este considerat a fi în jurisdicţia Republicii Moldova, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
 1. utilizează o frecvenţă acordată de autoritatea publică competentă din Republica Moldova;
 2. utilizează o capacitate de satelit ce aparţine Republicii Moldova;
 3. utilizează o legătură ascendentă la satelit, situată pe teritoriul Republicii Moldova;
 4. utilizează o legătură la internet, situată pe teritoriul Republicii Moldova, în vederea prestării unui serviciu media audiovizual.
  1. Dacă, în stabilirea jurisdicţiei aplicabile, criteriile prevăzute la alin.(2) şi (3) nu sunt relevante, furnizorul de servicii media va fi considerat în afara jurisdicţiei Republicii Moldova.
  2. Dreptul de transmisie a oricărui serviciu media audiovizual al unui furnizor de servicii media care se află sub jurisdicţia Republicii Moldova sunt recunoscute şi garantate în condiţiile prezentului cod.
  3. În sensul prezentului cod, un distribuitor de servicii este considerat aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova dacă întruneşte una dintre următoarele condiţii:
 1. are sediul principal în Republica Moldova, iar deciziile privind crearea ofertelor de servicii media audiovizuale sunt luate în Republica Moldova;
 2. are sediul principal în Republica Moldova, iar o parte majoritară a forţei de muncă implicate în crearea şi punerea la dispoziţia publicului a ofertelor de servicii media audiovizuale îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova;
 3. deciziile privind crearea ofertelor de servicii media audiovizuale se iau în Republica Moldova, iar o parte majoritară a forţei de muncă implicate în activitatea de punere la dispoziţia publicului a ofertelor de servicii media audiovizuale îşi desfăşoară activitatea în Republica Moldova sau într-un stat membru al Uniunii Europene în care distribuitorul de servicii îşi are sediul.
  1. Distribuitorul de servicii care nu întruneşte niciuna dintre condiţiile prevăzute la alin.(6) şi nu este stabilit în alt stat participant la Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră este considerat a fi în jurisdicţia Republicii Moldova, dacă se află în una dintre următoarele situaţii:
 1. utilizează o frecvenţă acordată de autoritatea publică competentă din Republica Moldova;
 2. utilizează o capacitate de satelit ce aparţine Republicii Moldova;
 3. utilizează o legătură ascendentă la satelit, situată pe teritoriul Republicii Moldova;
 4. utilizează o legătură la internet, situată pe teritoriul Republicii Moldova, în vederea punerii la dispoziţia publicului a ofertelor de servicii media audiovizuale.
  1. Dacă, în stabilirea jurisdicţiei aplicabile, criteriile prevăzute la alin.(6) şi (7) nu sunt relevante, distribuitorul de servicii media va fi considerat în afara jurisdicţiei Republicii Moldova.
  2. Dreptul de retransmisie a serviciilor media audiovizuale de către distribuitorii de servicii care se află sub jurisdicţia Republicii Moldova sunt recunoscute şi garantate în condiţiile prezentului cod.

 

Articolul 5.Legislaţia audiovizuală

 1. Legislaţia audiovizuală este constituită din Constituţia Republicii Moldova, tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte, prezentul cod, alte acte legislative şi deciziile Consiliului Audiovizualului.
 2. Dacă tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte stabilesc alte norme decât cele prevăzute de prezentul cod, alte acte legislative şi deciziile Consiliului Audiovizualului, se aplică prevederile tratatelor internaţionale.
 3. Consiliului Audiovizualului, în calitate de unică autoritate de reglementare în vederea implementării legislaţiei audiovizuale, adoptă decizii în cazurile şi în limitele prevăzute de prezentul cod şi tratatele internaţionale la care Republica Moldova este parte.

 

Articolul 6.Opere audiovizuale europene

 1. În sensul prezentului cod, opere audiovizuale europene sunt:
  1. operele audiovizuale provenind din Republica Moldova sau din statele membre ale Uniunii Europene;
  2. operele audiovizuale provenind din terţe state europene participante la Convenţia europeană a Consiliului Europei privind televiziunea transfrontalieră, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin.(3);
  3. operele audiovizuale provenind din alte state europene şi care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin.(4).
 2. Prevederile alin.(1) lit.b) şi c) sunt aplicabile sub rezerva neadoptării de către statele respective a unor măsuri discriminatorii împotriva operelor audiovizuale provenind din Republica Moldova sau din statele membre ale Uniunii Europene.
 3. Operele audiovizuale prevăzute la alin. (1) lit.a) şi b) sunt opere audiovizuale realizate în cea mai mare parte cu contribuţia unor autori şi personal, rezidenţi în unul sau mai multe dintre statele respective, cu condiţia ca acestea să îndeplinească una dintre următoarele cerinţe:
  1. sunt realizate de unul sau mai mulţi producători stabiliţi în unul sau mai multe dintre statele respective;
  2. producţia acestor opere audiovizuale este supervizată şi controlată efectiv de către unul sau mai mulţi producători stabiliţi în unul sau mai multe dintre statele respective;
  3. contribuţia coproducătorilor din aceste state la totalul costurilor de coproducţie este preponderentă, iar coproducţia nu este controlată de unul sau mai mulţi producători stabiliţi în afara statelor respective.
 4. Operele audiovizuale menţionate la alin.(1) lit.c) sunt opere audiovizuale realizate exclusiv sau în coproducţie cu producători stabiliţi în unul sau mai multe state europene cu care Republica Moldova sau Uniunea Europeană a încheiat acorduri referitoare la sectorul audiovizual dacă sunt realizate în principal de către autori şi lucrători rezidenţi în unul sau mai multe state europene.
 5. Operele audiovizuale care nu sunt considerate opere audiovizuale europene în sensul alin.(1), dar care sunt realizate în baza unor tratate bilaterale de coproducţie încheiate cu terţe ţări, vor fi considerate opere audiovizuale europene, în scopul aplicării prevederilor prezentului cod, dacă coproducătorii din Republica Moldova sau din statele membre ale Uniunii Europene furnizează un procent majoritar din totalul costurilor producţiei, iar aceasta nu este controlată de unul sau mai mulţi producători stabiliţi în afara Republicii Moldova şi a statelor membre ale Uniunii Europene.
 6. Operele audiovizuale care nu sunt opere europene în sensul alin.(1) şi (5), dar care sunt realizate în principal de către autori şi lucrători rezidenţi în Republica Moldova sau în statele membre ale Uniunii Europene, vor fi considerate opere audiovizuale europene, în scopul aplicării prezentului cod, într-un procent corespunzător procentului contribuţiei coproducătorilor din Republica Moldova sau din statele membre ale Uniunii Europene la totalul costurilor de producţie.
 7. Furnizorii de servicii media audiovizuale liniare aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova, ce utilizează frecvenţe radio pentru transmisie în sistem digital terestru sau în sistem analog terestru, de la 1 ianuarie 2013 vor rezerva operelor audiovizuale europene nu mai puţin de 75% din timpul lor de difuzare, cu excepţia timpului afectat emisiunilor informative, evenimentelor sportive, programelor de divertisment, publicităţii, serviciilor de teletext şi teleshopping.
 8. Prevederile prezentului articol nu se aplică serviciilor de programe de televiziune/radiodifuziune dedicate exclusiv publicităţii şi emisiunilor de teleshopping, precum şi celor dedicate exclusiv autopromovării.

 

Articolul 7.Programe autohtone

 1. În sensul prezentului cod, programe autohtone sunt:
  1. programele provenind din Republica Moldova, care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin.(2);
  2. programele provenind din Republica Moldova şi alte state europene, care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin.(3).
 2. Programele prevăzute la alin.(1) lit.a) sunt programele realizate în cea mai mare parte cu contribuţia unor autori şi personal, rezidenţi în Republica Moldova, cu condiţia ca acestea să îndeplinească una dintre următoarele cerinţe:
  1. sunt realizate de unul sau mai mulţi producători stabiliţi în Republica Moldova;
  2. producţia acestor programe este supervizată şi controlată efectiv de către unul sau mai mulţi producători stabiliţi în Republica Moldova;
  3. contribuţia producătorului sau coproducătorilor din Republica Moldova la totalul costurilor de producţie/coproducţie este preponderentă, iar producţia/coproducţia nu este controlată de unul sau mai mulţi producători stabiliţi în afara Republicii Moldova.
 3. Programele menţionate la alin.(1) lit.b) sunt programele realizate în coproducţie cu producători stabiliţi în unul sau mai multe state europene cu care Republica Moldova sau Uniunea Europeană a încheiat acorduri referitoare la sectorul audiovizual dacă sunt realizate în principal de către autori şi lucrători rezidenţi din Republica Moldova.
 4. Programele care nu sunt considerate programe autohtone în sensul alin.(1), dar care sunt realizate în baza unor tratate bilaterale de coproducţie încheiate cu terţe ţări, vor fi considerate programe autohtone, în scopul aplicării prevederilor prezentului cod, dacă coproducătorii din Republica Moldova furnizează un procent majoritar din totalul costurilor producţiei, iar aceasta nu este controlată de unul sau mai mulţi producători stabiliţi în afara Republicii Moldova şi a statelor membre ale Uniunii Europene.
 5. Programele care nu sunt programe autohtone în sensul alin.(1) şi (4), dar care sunt realizate în principal de către autori şi lucrători rezidenţi în Republica Moldova, vor fi considerate programe autohtone, în scopul aplicării prezentului cod, într-un procent corespunzător procentului contribuţiei coproducătorilor din Republica Moldova la totalul costurilor de producţie.
 6. Serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova, ce utilizează frecvenţe radio pentru transmisie în sistem digital terestru sau în sistem analog terestru, de la 1 ianuarie 2013 vor rezerva programelor autohtone nu mai puţin de 50% din timpul lor de difuzare.
 7. Prevederile prezentului articol nu se aplică serviciilor de programe de televiziune/radiodifuziune dedicate exclusiv publicităţii şi emisiunilor de teleshopping, precum şi celor dedicate exclusiv autopromovării.

 

Articolul 8.Programe proprii

 1. În sensul prezentului cod, programe proprii sunt:
  1. programele realizate de către furnizorul de servicii media, aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova, şi care îndeplinesc condiţiile prevăzute la alin.(2);
  2. programele realizate de către furnizorul de servicii media aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova şi alţi producători din statele europene, şi care îndeplinesc condiţiile menţionate la alin.(3).
 2. Programele prevăzute la alin.(1) lit.a) sunt programele realizate în cea mai mare parte cu contribuţia angajaţilor furnizorului de servicii media, aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova, cu condiţia ca acestea să îndeplinească una dintre următoarele cerinţe:
  1. sunt realizate în exclusivitate de către furnizorul de servicii media, aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova;
  2. producţia acestor programe este supervizată şi controlată efectiv de către furnizorul de servicii media, aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova;
  3. contribuţia furnizorul de servicii media, aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova, la totalul costurilor de producţie/coproducţie este preponderentă, iar producţia/coproducţia nu este controlată de unul sau mai mulţi alţi producători.
 3. Programele menţionate la alin.(1) lit.b) sunt programele realizate în coproducţie cu producători, stabiliţi în Republica Moldova sau unul sau mai multe state europene, cu care Republica Moldova sau Uniunea Europeană a încheiat acorduri referitoare la sectorul audiovizual, dacă programele sunt realizate în principal de către angajaţii furnizorului de servicii media, aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova.
 4. Programele care nu sunt considerate programe proprii în sensul alin.(1), dar care sunt realizate în baza unor tratate bilaterale de coproducţie încheiate cu terţe ţări, vor fi considerate programe proprii, în scopul aplicării prevederilor prezentului cod, dacă furnizorul de servicii media, aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova, furnizează un procent majoritar din totalul costurilor producţiei, iar aceasta nu este controlată de unul sau mai mulţi alţi producători.
 5. Programele care nu sunt programe proprii în sensul alin.(1) şi (4), dar care sunt realizate în principal de către angajaţii furnizorului de servicii media, aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova, vor fi considerate programe proprii, în scopul aplicării prezentului cod, într-un procent corespunzător procentului contribuţiei furnizorul de servicii media, aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova, la totalul costurilor de producţie.
 6. Serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune aflate sub jurisdicţia Republicii Moldova, ce utilizează frecvenţe radio pentru transmisie în sistem digital terestru sau în sistem analog terestru, de la 1 ianuarie 2013 vor rezerva programelor proprii nu mai puţin de 25% din timpul lor de difuzare.
 7. Prevederile prezentului articol nu se aplică serviciilor de programe de televiziune/radiodifuziune dedicate exclusiv publicităţii şi emisiunilor de teleshopping, precum şi celor dedicate exclusiv autopromovării.

 

CAPITOLUL II. Principiile comunicării audiovizuale

 

Articolul 9.Accesul la servicii media audiovizuale pluraliste

 1. Orice persoană are dreptul de acces la servicii media audiovizuale pluraliste:
  1. prestate de furnizorii de servicii media publici, privaţi şi comunitari;
  2. care reflectă diversitatea ideologică, politică, religioasă şi culturală a societăţii;
  3. furnizate în condiţiile pluralismului surselor de informare şi a diversităţii de conţinut;
  4. naţionale, regionale şi locale.
 2. În vederea garantării drepturilor din alin.(1), Consiliul Audiovizualului instituie reglementări, inclusiv privind asigurarea dreptului persoanei de a accede la:
  1. servicii media audiovizuale pluraliste, care nu necesită autorizare individuală prealabilă;
  2. servicii generaliste şi tematice de televiziune şi radiodifuziune;
  3. genuri de programe care răspund intereselor diverselor categorii ale societăţii;
  4. ofertele de servicii de programe, constituite şi puse la dispoziţia publicului în condiţiile prezentului articol.

 

Articolul 10.Respectarea demnităţii umane şi a drepturilor fundamentale ale omului

 1. Serviciile media audiovizuale, prin forma şi conţinutul lor, trebuie să respecte demnitatea şi drepturile fundamentale ale omului.
 2. Este interzisă prestarea serviciilor media audiovizuale:
  1. susceptibile de incitare la ură pe considerente de sex, origine rasială sau etnică, naţionalitate, religie sau credinţă, convingeri politice, handicap sau orientare sexuală;
  2. ce diseminează pornografia infantilă;
  3. contrare bunelor moravuri;
  4. prevăzute în art.11 alin.(2).
 3. Furnizorii de servicii media şi distribuitori de servicii vor respecta dreptul persoanei la onoare, demnitate şi reputaţie profesională, precum şi dreptul la respectul vieţii private şi de familie în conformitate cu Legea cu privire la libertatea de exprimare.

 

Articolul 11.Protecţia minorilor

 1. Minorul, capabil să-şi formuleze opiniile, are dreptul de a-şi exprima în serviciile media audiovizuale opiniile asupra problemelor care îl privesc.
 2. Este interzisă difuzarea numelui, imaginii şi/sau a altor date care permit identificarea minorului:
  1. în contextul reflectării infracţiunilor, contravenţiilor, indiferent de calitatea lui procesuală;
  2. în contextul examinării problemei privind adopţia sa sau instituirea tutelei/curatelei asupra sa, surorilor sau fraţilor săi.
 3. Difuzarea vocii şi/sau imaginii minorului aflat în dificultate fără acordul său sau al reprezentantului său legal este interzisă.
 4. În serviciile de programe de televiziune sau radiodifuziune fără autorizare individuală prealabilă, este interzisă difuzarea de programe care pot afecta grav dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor, în special programele care:
  1. conţin sau propagă pornografia;
  2. evidenţiază nejustificat violenţa sau conţin violenţă exagerată;
  3. conţin limbaj licenţios.
 5. Transmisia în serviciile de programe de televiziune sau radiodifuziune fără autorizare individuală prealabilă a unor alte programe decât cele prevăzute la alin.(4) susceptibile de a afecta dezvoltarea psihică, mentală sau morală a minorilor poate fi efectuată în următoarele condiţii:
  1. transmisia se efectuează între orele 24.00 şi 6.00;
  2. programul este precedat o avertizare vizuală şi/sau audio;
  3. simbolul vizual de avertizare este menţinută pe parcursul difuzării întregului program televizual;
  4. cu respectarea altor cerinţe stabilite de Consiliul Audiovizualului.
 6. Consiliul Audiovizualului va institui pentru furnizorii de servicii de televiziune şi radiodifuziune cerinţe suplimentare privind protecţia minorilor:
  1. în zilele de sâmbătă şi duminică, în perioadele de vacanţă ale minorilor, în zilele oficiale de odihnă;
  2. în orarul de protecţie a minorilor, care cuprinde orele 7-8 şi 17-21, iar în zilele şi perioadele prevăzute la lit.a) – orele 8-12 şi 17-22;
  3. în cazul difuzării programelor dedicate pariurilor şi jocurilor de noroc (cu excepţia loteriilor), care poate avea loc doar între orele 1.00 şi 5.00;
  4. în domeniul prestării comunicărilor comerciale audiovizuale;
  5. în alte domenii prevăzute în directivele, rezoluţiile şi recomandările, adoptate de Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene şi/sau ale Consiliul Europei.
 7. În vederea protecţiei minorilor, Consiliul Audiovizualului:
  1. va promova în rândul furnizorilor de servicii media necesitatea coreglementării în domeniul comunicărilor comerciale audiovizuale;
  2. va institui cerinţe privind protecţia minorilor în domeniul serviciilor media audiovizuale la cerere;
  3. va promova, în temeiul recomandărilor, crearea şi dezvoltarea cataloagelor pentru minori şi a cataloagelor cu autorizare individuală prealabilă;
  4. va contribui la crearea şi revizuirea, în caz de necesitate, a rating-ul de vârstă al serviciilor de programe de televiziune, în conformitate cu Codul de autoreglementare al conţinutului pentru copii;
  5. va monitoriza periodic şi va sancţiona, corespunzător gravităţii încălcărilor, furnizorii de servicii media.

 

Articolul 12.Protecţia persoanelor cu handicap

 1. Persoanele cu handicap de văz sau auz au dreptul de acces la serviciile media audiovizuale, în funcţie de posibilităţile tehnologice.
 2. În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe auditive, în serviciile de programe de televiziune fără autorizare individuală prealabilă, radiodifuzorii naţionali ce utilizează frecvenţe radio pentru transmisie în sistem digital terestru şi/sau în sistem analog terestru:
  1. vor interpreta în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron cel puţin un program de ştiri din timpul zilnic de emisie;
  2. vor interpreta în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron programele de importanţă majoră în întregime ori rezumatele acestora;
  3. vor interpreta în limbajul mimico-gestual cel puţin 60 de minute din timpul lunar de emisie al serviciului de programe;
  4. vor informa anticipat publicul asupra timpului de difuzare a unor astfel de programe.
 3. În vederea asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu deficienţe vizuale, în serviciile de programe de televiziune fără autorizare individuală prealabilă, radiodifuzorii naţionali ce utilizează frecvenţe radio pentru transmisie în sistem digital terestru şi/sau în sistem analog terestru:
  1. vor asigura autodescrierea programelor cu un volum minim de 60 de minute din timpul lunar de emisie al serviciului de programe;
  2. vor informa anticipat publicul asupra timpului de difuzare a unor astfel de programe.
 4. Consiliul Audiovizualului va institui reglementări în vederea:
  1. asigurării dreptului de acces la serviciile media audiovizuale al persoanelor cu handicap de văz sau auz;
  2. creării unor bune practici privind nediscriminarea, propagarea principiului egalităţii în drepturi şi participarea în viaţa socială a persoanelor cu handicap;
  3. implementării unor programe privind protecţia persoanelor cu handicap.

 

Articolul 13.Echilibrul şi pluralismul politico-social

 1. Orice persoană are dreptul la informaţie completă şi veridică, dreptul la libera exprimare a opiniilor şi dreptul la libera comunicare a informaţiilor prin intermediul serviciilor media audiovizuale.
 2. Prin transmisia şi retransmisia serviciilor de programe de televiziune şi radiodifuziune se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului.
 3. Serviciile de programe de televiziune şi de radiodifuziune se difuzează în condiţiile:
  1. accesului la informaţia privind evenimentele de interes general, regional şi local;
  2. obligaţiei de diligenţă în verificarea corectitudinii informaţiei difuzate de către furnizorul de servicii media;
  3. diferenţierii clare a faptelor de opinii;
  4. favorizării de către radiodifuzori a condiţiilor de liberă formare a opiniilor.
 4. Pentru a asigura în cadrul programelor informative ale serviciilor de programe de televiziune şi serviciilor de programe de radiodifuziune respectarea echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii, radiodifuzorii vor plasa fiecare ştire astfel încât:
  1. informaţia ce o conţine să fie veridică;
  2. să nu fie deformat sensul prin tertipuri de montaj, comentarii, mod de formulare sau titlu;
  3. în cazul subiectelor ce vizează situaţii de conflict, să se respecte principiul de informare din mai multe surse.

 

Articolul 14.Protejarea spaţiului informaţional

 1. Spectrul de frecvenţe radio, prevăzute sau utilizate pentru prestarea de servicii media audiovizuale în sistem digital terestru sau în sistem analogic, este patrimoniu naţional.
 2. Spaţiul poate fi utilizat în condiţiile prezentului cod.

 

Articolul 15.Protejarea patrimoniului lingvistic şi naţional-cultural

 1. Orice persoană are dreptul de acces la servicii media audiovizuale fără autorizare individuală prealabilă, care să reflecte patrimoniul lingvistic şi naţional-cultural.
 2. În vederea protejării patrimoniului lingvistic şi naţional-cultural, Consiliul Audiovizualului acordă pentru transmisia serviciilor de programe de televiziune în limba de stat, în sistem digital terestru, cel puţin:
  1. 75% din reţelele de frecvenţe cu acoperire naţională;
  2. 75% din frecvenţele şi reţelele de frecvenţe cu acoperire regională;
  3. 75% din frecvenţele cu acoperire locală.
 3. Consiliul Audiovizualului va acorda în conformitate cu alin.(2) lit.a)-c):
  1. frecvenţele radio pentru transmisie radiofonică în sistem digital terestru;
  2. frecvenţele radio pentru transmisie televizată în sistem analog terestru;
  3. frecvenţele radio pentru transmisie radiofonică în sistem analog terestru.
 4. Radiodifuzorii, ce utilizează frecvenţe radio pentru transmisie în sistem digital terestru sau în sistem analog terestru, de la 1 ianuarie 2014 vor difuza:
  1. programe proprii – cel puţin 25% din volumul total al fiecărui serviciu de programe de televiziune/radiodifuziune, jumătate dintre care sunt create în ultimii 5 ani;
  2. programe autohtone – cel puţin 50% din volumul total al fiecărui serviciu de programe de televiziune/radiodifuziune, jumătate dintre care sunt create în ultimii 5 ani;
  3. opere audiovizuale europene – cel puţin 75% din volumul total al fiecărui serviciu de programe de televiziune/radiodifuziune.
 5. Programele proprii, programele autohtone şi operele audiovizuale europene vor fi difuzate în orele de maximă audienţă, în conformitate cu reglementările Consiliului Audiovizualului.
 6. Radiodifuzorii prevăzuţi în alin.(4) vor difuza, în limba de stat, programe proprii şi autohtone cu caracter informativ şi analitic în proporţie de 80%.
 7. Serviciile tematice de televiziune sau de radiodifuziune, culturale şi/sau muzicale, vor difuza în orele de maximă audienţă programe autohtone în proporţie de cel puţin 60% din volumul săptămânal rezervat transmisiunii genului respectiv de programe.
 8. Fragmentele de emisiuni transmise în alte limbi vor fi însoţite de traducere în limba de stat (dublare, sonorizare şi/sau subtitrare). Această prevedere nu se aplică emisiunilor de studiere a limbilor străine şi valorificării clipurilor muzicale.
 9. În cazul în care radiodifuzorii, prevăzuţi în alin.(4), vor transmite emisiunea în o altă limbă decât cea de stat, limba emisiunii se va indica în programul de emisiuni publicat.
 10. Filmele artistice şi cele documentare, transmise de radiodifuzorii prevăzuţi în alin.(4), vor fi prezentate cu dublaj sau subtitrare păstrându-se coloana sonoră originară, iar filmele pentru copii vor fi dublate sau sonorizate în limba de stat.
 11. La crearea ofertelor de programe pentru retransmisie, distribuitorii de servicii vor acorda prioritate serviciilor de programe realizate în limba de stat.
 12. În localităţile în care reprezentanţii unei minorităţi naţionale constituie majoritatea populaţiei, radiodifuzorii locali şi regionali, ce utilizează frecvenţe radio pentru transmisie în sistem digital terestru sau în sistem analog terestru, vor asigura difuzarea unor programe în limba de stat în proporţie de nu mai puţin de 20% din serviciul de programe.

 

Articolul 16.Diversitatea culturală şi lingvistică

 1. Orice persoană are dreptul de acces la servicii media audiovizuale fără autorizare individuală prealabilă, care să reflecte diversitatea culturală şi lingvistică a statului.
 2. Autorităţile abilitate ale U.T.A. Găgăuzia sunt în drept să adopte, în conformitate cu prezentul cod, norme suplimentare în domeniul promovării programelor în limba găgăuză prin intermediul serviciului public regional de radio şi televiziune.

 

Articolul 17.Accesul la evenimentele de importanţă majoră

 1. Orice persoană are dreptul de acces la evenimentele de importanţă majoră prin intermediul serviciilor de programe de televiziune fără autorizare individuală prealabilă.
 2. Evenimentele de importanţă majoră pot fi difuzate în exclusivitate, în serviciile de programe de televiziune ale radiodifuzorilor naţionali fără autorizare individuală prealabilă, numai dacă transmisia nu privează o parte importantă a publicului din Republica Moldova de posibilitatea de a le urmări în direct sau în transmisie decalată.
 3. Sunt evenimente de importanţă majoră:
 1. jocurile olimpice;
 2. concursurile internaţionale de muzică;
 3. campionatele sportive europene şi mondiale;
 4. alte evenimente organizate prevăzute în Lista evenimentelor de importanţă majoră.
  1. Lista evenimentelor de importanţă majoră se aprobă de Consiliului Audiovizualului şi va fi comunicată Comisiei Europene.
  2. Modificarea Listei evenimentelor de importanţă majoră se efectuează în conformitate cu procedura prevăzută în alin.(4).
  3. Pe lângă informaţiile prevăzute în alin.(3), în Lista evenimentelor de importanţă majoră se stabileşte:
 1. procentul din populaţie care reprezintă o parte importantă a publicului;
 2. dreptul radiodifuzorului de a transmite evenimentului de importanţă majoră în direct sau decalat, integral sau parţial.
  1. Exercitarea de către radiodifuzorii aflaţi în jurisdicţia Republicii Moldova a drepturilor exclusive de difuzare a unor evenimente declarate de un stat membru al Uniunii Europene ca fiind de importanţă majoră şi care sunt cuprinse în lista publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nu poate priva o parte importantă a publicului din respectivul stat de posibilitatea de a urmări acele evenimente în direct sau decalat conform prevederilor stabilite de acel stat membru.
  2. Orice radiodifuzor, aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova sau jurisdicţia unui stat al Uniunii Europene, are drept de acces la evenimentul de importanţă majoră, în conformitate cu prevederile alin.(10), în scopul realizării reportajelor scurte de ştiri (până la 90 de secunde) şi difuzării lor în programele de ştiri.
  3. Radiodifuzorul ce difuzează în exclusivitate evenimentul de importanţă majoră, la cererea oricărui radiodifuzor aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova sau jurisdicţia unui stat al Uniunii Europene, este obligat să facă publice, în conformitate cu prevederile alin.(10), cerinţele privind exercitarea dreptul de acces la evenimentul de importanţă majoră.
  4.  Consiliului Audiovizualului va elabora, adopta şi revizui periodic reglementări privind exercitarea dreptul de acces la evenimentele de importanţă majoră, în care va stabili şi:
 1. asigurarea publicităţii cerinţelor privind exercitarea dreptului de acces la evenimentul de importanţă majoră, stabilite faţă de alţi radiodifuzori de către radiodifuzorul ce deţine dreptul de exclusivitate;
 2. dreptul oricărui radiodifuzor, aflat sub jurisdicţia Republicii Moldova sau jurisdicţia unui stat al Uniunii Europene, de a difuza scurte extrase din transmisiile de la evenimentele de importanţă majoră, asigurate de radiodifuzorul ce deţine dreptul de exclusivitate;
 3. plăţile ce pot fi percepute de radiodifuzorul ce deţine dreptul de exclusivitate pentru difuzarea scurtelor extrase sau pentru acces la locul de desfăşurare a evenimentului de importanţă majoră;
 4. utilizarea scurtelor extrase în serviciile media audiovizuale la cerere.

 

Articolul 18.Participarea la controlul respectării legislaţiei audiovizuale

Orice persoană, fizică sau juridică, are dreptul de a participa la controlul respectării legislaţiei audiovizuale, inclusiv de a solicita Consiliului Audiovizualului:

 1. controlul general sau tematic în vederea verificării respectării prevederilor prezentului cod, actelor de reglementare sau coreglementare de către furnizorii de servicii media şi/sau distribuitorii de serviciu;
 2. încetarea transmisiei şi/sau retransmisiei unor servicii de programe sau programe, cu încălcarea gravă a legislaţiei audiovizuale;
 3. abrogarea sau elaborarea şi adoptarea actelor de reglementare suplimentare în vederea aplicării legislaţiei audiovizuale;
 4. abrogarea actelor de coreglementare sau ale unor prevederi ale acestora;
 5. asigurarea accesului la informaţia de interes public, inclusiv privind proprietarii serviciilor media audiovizuale;
 6. asigurarea transparenţei în procesul decizional;
 7. sancţionarea furnizorilor de servicii media şi/sau a distribuitorilor de servicii, în conformitate cu legislaţia în vigoarea şi gravitatea încălcări.

 

Articolul 19.Transparenţa proprietăţii radiodifuzorilor

Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a asigura accesul simplu, direct şi permanent al publicului la cel puţin următoarele categorii de informaţii:

 1. denumirea, statutul juridic şi sediul;
 2.  numele reprezentantului legal şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală;
 3. numele persoanelor responsabile de conducere şi ale celor care îşi asumă responsabilitatea editorială;
 4. coordonatele furnizorului de servicii media, inclusiv adresa poştei electronice sau a site-ului, la care acesta poate fi contactat rapid, direct şi efectiv;
 5. lista publicaţiilor editate;
 6. lista celorlalte servicii de programe;
 7. organismele de reglementare şi/sau de supraveghere competente.

 

Articolul 20.Libertatea de exprimare

 1. Furnizorii şi distribuitorii de servicii media audiovizuale pun la dispoziţia publicului oferte de servicii de programe în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale Legii cu privire la libertatea de exprimare.
 2. Consiliul Audiovizualului va acţiona, din oficiu şi la sesizare, în vederea asigurării libertăţii de exprimare.

 

Articolul 21.Independenţa şi libertatea editorială

 1. Furnizorii de servicii media au dreptul să decidă liber asupra conţinutului serviciilor media audiovizuale şi programelor lor, în conformitate cu legislaţia audiovizuală şi condiţiile licenţei audiovizuale/licenţei de emisie.
 2. Cenzura de orice fel asupra serviciilor media audiovizuale este interzisă.
 3. Sunt interzise ingerinţele de orice fel în conţinutul, forma sau modalităţile de creare şi prezentare a programelor şi a altor elemente ale serviciilor media audiovizuale din partea autorităţilor publice sau a altor persoane.
 4. Nu constituie ingerinţe reglementările Consiliului Audiovizualului privind aplicarea prevederilor prezentului cod, emise în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Articolul 22.Protecţia drepturilor de autor

 1. Transmisia şi retransmisia serviciilor media audiovizuale se efectuează în conformitate cu legislaţia privind drepturile de autor şi drepturile conexe.
 2. Furnizorii de servicii media şi distribuitorii de servicii sunt obligaţi să încheie contracte, în conformitate cu legislaţia în vigoare, fie cu titularii drepturilor de autor şi ai drepturilor conexe, fie cu reprezentanţii acestora sau cu organizaţiile de administrare pe principii colective a drepturilor de autor şi a drepturilor conexe.

 

Articolul 23.Dreptul la replică

Orice persoană fizică sau juridică, care se consideră lezată în drepturile sale în urma difuzării unor programe sau alte elemente ale serviciilor media audiovizuale, are dreptul la replică în conformitate cu Legii cu privire la libertatea de exprimare.

 

Articolul 24.Protecţia jurnaliştilor

 1. Autorităţile publice abilitate asigură:
  1. protecţia jurnaliştilor în cazul în care aceştia sunt supuşi unor presiuni sau ameninţări de natură să împiedice ori să restrângă în mod efectiv libera exercitare a profesiei lor;
  2. protecţia sediilor, a localurilor furnizorilor de servicii media în cazul în care acestea sunt supuse unor ameninţări de natură să împiedice sau să afecteze libera desfăşurare a activităţii lor.
 2. Protecţia jurnaliştilor, a sediilor sau a localurilor furnizorilor de servicii media, în condiţiile alin.(1), nu trebuie să devină pretext pentru a prejudicia libera exprimare a jurnaliştilor, a împiedica sau a restrânge libera exercitare a profesiunii ori a revendicării drepturilor fundamentale de către jurnalişti.
 3. Constrângerea sau exercitarea presiunii prin intimidare a jurnaliştilor se pedepsesc conform legii.

 

Articolul 25.Protecţia confidenţialităţii surselor de informare

Caracterul confidenţial al surselor de informare este garantat în conformitate cu Legii cu privire la libertatea de exprimare.

 

Articolul 26.Difuzarea anunţurilor ce vizează starea de urgenţă

 1. În caz de pericol grav pentru securitatea publică sau ordinea constituţională, radiodifuzorii sunt obligaţi să transmită operativ şi din cont propriu anunţurile oficiale ale Parlamentului Republicii Moldova, Preşedintelui Republicii Moldova şi Guvernului Republicii Moldova în cadrul tuturor serviciilor  de programe.
 2. Radiodifuzorii transmit fără întârziere şi în mod gratuit în cadrul tuturor serviciilor de programe informaţia parvenită de la autorităţile publice centrale, necesară protejării vieţii, sănătăţii şi securităţii oamenilor sau prevenirii prejudicierii proprietăţii sau mediului.

 


CAPITULUL III. COMUNICĂRILE COMERCIALE AUDIOVIZUALE

 

Secţiunea 1. Dispoziţii generale privind comunicările comerciale audiovizuale

 

Articolul 27.Dreptul de a presta comunicări comerciale audiovizuale

 1. Furnizorii de servicii media au dreptul de a presta comunicări comerciale audiovizuale, în schimbul unei plăţi ori contraprestaţii sau în scopul autopromovării, în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale Codului cu privire la comunicările comerciale audiovizuale.
 2. Furnizorii de servicii media sunt în drept să difuzeze următoarele forme de comunicări comerciale audiovizuale:
  1. sponsorizare;
  2. publicitate;
  3. teleshopping;
  4. plasarea de produse;
  5. alte forme de comunicări comerciale audiovizuale, prevăzute în Codul cu privire la comunicările comerciale audiovizuale.
 3. Furnizorul de servicii media este responsabil pentru aplicarea prevederilor prezentului cod în domeniul comunicărilor comerciale audiovizuale.
 4. Radiodifuzorii acoperă publicitatea din serviciile de televiziune şi radiodifuziune retransmise.

 

Articolul 28.Cerinţe generale privind difuzarea comunicărilor comerciale audiovizuale

 1. Comunicările comerciale audiovizuale cu conţinut comercial mascat sunt interzise.
 2. Comunicările comerciale audiovizuale, difuzate de furnizorii de servicii media, trebuie să respecte următoarele cerinţe:
  1. să poată fi uşor identificate, în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale Codului cu privire la comunicările comerciale audiovizuale;
  2. să nu facă uz de mesaje subliminale;
  3. să nu prejudicieze demnitatea umană;
  4. să nu includă nicio formă de discriminare susceptibile de incitare la ură pe considerente de sex, origine rasială sau etnică, naţionalitate, religie sau credinţă, convingeri politice, handicap sau orientare sexuală;
  5. să nu conţină imaginea femeii în situaţii de abuz sau alt pericol;
  6. să nu aducă ofensă convingerilor religioase sau politice;
  7. să nu stimuleze comportamente dăunătoare sănătăţii sau siguranţei populaţiei;
  8. să nu promoveze comportamente sau atitudini violente, agresive şi/sau antisociale;
  9. să nu stimuleze comportamente dăunătoare mediului;
  10. să nu stimuleze comportamente indecente sau imorale;
  11. să nu aducă atingere intereselor legale ale consumatorilor.

 

Articolul 29.Protecţia minorilor în domeniul comunicărilor comerciale audiovizuale

 1. Furnizorii de servicii media difuzează comunicări comerciale audiovizuale în conformitate cu art.11.
 2. În serviciile media audiovizuale este interzisă difuzarea comunicărilor comerciale audiovizuale care:
 1. prezintă minorul în situaţii de abuz sau alt pericol;
 2. provoacă daună morală, fizică sau mentală minorilor;
 3. instigă în mod direct minorii să cumpere un produs sau serviciu, prin exploatarea lipsei de experienţă ori a credulităţii acestora;
 4. încurajează în mod direct minorii să îşi convingă părinţii sau pe alte persoane să cumpere bunurile ori serviciile care fac obiectul publicităţii;
 5. exploatează încrederea specială pe care minorii o au în părinţi, profesori sau alte persoane;
 6. vizează minorii în comunicările comerciale audiovizuale pentru băuturi alcoolice.
 1. Consiliul Audiovizualului va institui, în conformitate cu art.31, reglementări detaliate privind difuzarea de către radiodifuzori a comunicărilor comerciale audiovizuale:
 1. care sunt incluse sau însoţesc programele pentru minori;
 2. în orarul de protecţie a minorilor.

 

Articolul 30.Comunicările comerciale audiovizuale interzise pentru anumite produse

Sunt interzise orice forme de comunicare comercială audiovizuală pentru:

 1. ţigări şi alte produse pe bază de tutun;
 2. produse şi/sau tratamente medicale, disponibile numai pe bază de prescripţie medicală;
 3. băuturi alcoolice mai tari de douăzeci de grade;
 4. promovarea, directă sau indirectă, a practicilor oculte.

 

Articolul 31.Codul cu privire la comunicările comerciale audiovizuale

 1. Consiliul Audiovizualului, în calitate de autoritate de reglementare în domeniul audiovizualului, adoptă Codul cu privire la comunicările comerciale audiovizuale.
 2. Codul cu privire la comunicările comerciale audiovizuale este revizuit de Consiliul audiovizualului, din proprie iniţiativă, din iniţiativa unui furnizor de servicii media sau a unei autorităţi publice.

 

Articolul 32.Limba de difuzare a comunicărilor comerciale audiovizuale

Comunicările comerciale audiovizuale se difuzează în limba oficială a statului, cu excepţiile prevăzute în Codul cu privire la comunicările comerciale audiovizuale.

 

Secţiunea a 2-a. Sponsorizare

Articolul 33.Dispoziţii generale privind sponsorizarea programelor

 1. Un serviciu de programe de televiziune/radiodifuziune nu poate fi sponsorizat în integralitatea sa.
 2. Programul sponsorizat trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
 1. conţinutul şi programarea acestuia nu trebuie să fie influenţate de sponsor într-o manieră care să aducă atingere independenţei editoriale şi responsabilităţii furnizorului de servicii media în raport cu programul respectiv;
 2. să fie menţionată existenţa unui acord de sponsorizare, în condiţiile art.34;
 3. să nu încurajeze în mod direct vânzarea, cumpărarea sau închirierea produselor şi/sau serviciilor sponsorului sau ale unui terţ, în special prin referiri promoţionale ori de natură comercială la aceste produse sau servicii, făcute în timpul respectivului program.

 

Articolul 34.Anunţurile privind sponsorizarea programului

 1. În condiţiile art.33 alin.(2) lit.b), furnizorul de servicii media este obligat să difuzeze anunţul privind sponsorizarea programului în genericul programului de la începutul şi sfârşitul acestuia.
 2. Furnizorul de servicii media este în drept să difuzeze anunţul privind sponsorizarea programului şi în cuprinsul programului, în conformitate cu alin.(6), cu excepţia transmisiilor sportive.
 3. Anunţul privind sponsorizarea programului, prevăzut în alin.(1), poate cuprinde doar următoarele informaţii:
 1. denumirea sau numele şi prenumele (în cazul unei persoane fizice) sponsorului;
 2. sigla comercială, logoul şi/sau oricare alt element distinctiv al sponsorului;
 3. denumirea şi/sau imaginea unui produs/serviciu reprezentativ al sponsorului, cu excepţia celor prevăzute în alin.(4).
 1. Prin anunţul privind sponsorizarea programului de persoane fizice sau juridice ale căror activităţi includ fabricarea sau comercializarea produselor şi/sau a tratamentelor medicale nu pot fi promovate:
 1. denumirea şi/sau imaginea produselor medicamentoase, care sunt disponibile numai pe bază de prescripţie medicală;
 2. denumirea şi/sau imaginea tratamentelor medicale, care sunt disponibile numai pe bază de prescripţie medicală.
 1. Anunţul privind sponsorizarea programului:
 1. se difuzează separat de publicitate;
 2. nu trebuie să conţină mesaje publicitare sau vre-o conexiune cu publicitatea difuzată referitoare la produsele sau serviciile sponsorului.
 1. Pe întreaga durată a programului sponsorizat, anunţul privind sponsorizarea programului poate fi difuzat:
 1. în programele sponsorizate cu o durată de până la 30 de minute – timp de maximum 30 de secunde;
 2. în programele sponsorizate cu o durată mai mare de 30 de minute – timp de maximum 60 de secunde.
 1. Furnizorul de servicii media este în drept să difuzeze anunţuri promoţionale privind programul sponsorizat. Durată fiecărui anunţ promoţional privind programul sponsorizat nu poate depăşi 2 secunde.

 

Articolul 35.Interdicţii privind sponsorizarea programelor

 1. Se interzice sponsorizarea programelor de ştiri, de analize şi dezbateri pe teme politice, sociale şi/sau economice de actualitate.
 2. Nici un program nu poate fi sponsorizat de către persoane fizice sau juridice a căror activitate principală este:
 1. fabricarea şi/sau comercializarea produselor prevăzute în art.30 lit.a) şi c);
 2. prestarea serviciilor prevăzute în art.30 lit.d).
 1. În orarul de protecţie a minorilor, radiodifuzorii nu sunt în drept să difuzeze programe sponsorizate de întreprinderi, a căror denumire sau marcă este identică cu denumirea ori marca produselor prevăzute în art. 30 lit.a) şi c).
 2. Furnizorii de servicii media audiovizuale nu sunt în drept să difuzeze imagini ale producătorilor de băuturi alcoolice, în calitate de sponsori ai evenimentelor sportive, desfăşurate pe teritoriul Republicii Moldova.

 

Articolul 36.Sponsorizarea programelor pentru minori

 1. Programele pentru minori nu pot fi sponsorizate de către persoane fizice sau juridice ale căror activităţi includ:
 1. fabricarea şi/sau comercializarea produselor medicale;
 2. prestarea tratamentelor medicale;
 3. organizarea de jocuri şi concursuri, care sunt interzise sau nu sunt recomandate minorilor;
 4. prestarea altor servicii, prevăzute în Codul cu privire la comunicările comerciale audiovizuale.
 1. În cazul sponsorizării programelor pentru minori nu trebuie să fie percepută nicio conexiune între denumirea (numele), marca sau imaginea sponsorului şi denumirea programului sponsorizat.

 

Secţiunea a 3-a. Dispoziţii generale privind publicitatea şi teleshopping-ul

Articolul 37.Separarea publicităţii şi a teleshopping-ului de conţinutul editorial

 1. Spotul sau programul publicitar ori de teleshopping poate fi difuzat, respectându-se următoarele cerinţe generale:
 1. este uşor identificabil;
 2. este separat de conţinutul editorial.
 1. Fără a aduce atingere utilizării de noi tehnici publicitare, se asigură o separare prin mijloace optice şi/sau acustice şi/sau spaţiale între publicitate, teleshopping şi, respectiv, celelalte părţi ale programelor.
 2. Spoturile publicitare şi de teleshopping izolate, altele decât cele prevăzute în art.42 şi 43, constituie o excepţie şi pot fi difuzate numai în cazurile expres stabilite în prezentul cod sau în Codul cu privire la comunicările comerciale audiovizuale.

 

Articolul 38.Inserarea publicităţii şi a teleshopping-ului în serviciile de programe de televiziune şi radiodifuziune

 1. Spoturile publicitare, inclusiv cele autopromoţionale sau de teleshopping, cu excepţiile prevăzute în alin.(3)-(4), art.42 şi art.43, pot fi inserate numai între programe.
 2. Spoturile publicitare pot fi inserate şi în programe, respectându-se următoarele cerinţe:
 1. integritatea şi valoarea programului respectiv nu sunt prejudiciate, ţinându-se seama de pauzele fireşti ale acestuia şi de durata şi natura lui;
 2. nu sunt prejudiciate drepturile de autor.
 1. Spoturile publicitare pot fi introduse doar între părţile programului sau în pauze în următoarele cazuri:
 1. în programele alcătuite din părţi autonome;
 2. în programele de difuzare a competiţiilor sportive sau programe structurate similar, care conţin pauze.
 1. Filmele artistice şi cele televizate (cu excepţia serialelor, filmelor documentare şi programelor de divertisment) cu durata mai mare de 30 de minute pot fi întrerupte pentru spoturile de publicitate o dată la fiecare 30 de minute.
 2. Spoturile publicitare pot fi introduse o singură dată în timpul unei durate programate mai mari de 30 de minute în:
 1. programele de ştiri (de actualităţi);
 2. programele pentru minori.
 1. Spoturile publicitare nu pot fi inserate în următoarele cazuri:
 1. programele prevăzute în alin.(4), a căror durată programată este mai mică de 30 de minute;
 2. imediat până la programele de difuzare a oficierii unui serviciu religios, în timpul difuzării sau imediat după acestea.
 1. În programele de dezbateri electorale, spoturile publicitare, inclusiv cele autopromoţionale, se inserează în conformitate cu legislaţia electorală.
 2. În serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune, radiodifuzorii publici sunt în drept să insereze spoturi publicitare şi/sau de teleshopping numai între programe.
 3. Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul serviciilor de programe de televiziune/radiodifuziune dedicate exclusiv publicităţii şi teleshopping-ului.

 

Articolul 39.Durata publicităţii şi teleshoppingului

 1. Durata cumulată a spoturilor de teleshopping, spoturilor şi/sau programelor publicitare, inserată de radiodifuzorii privaţi într-un serviciu de programe pe parcursul unei ore astronomice, nu poate depăşi 12 minute.
 2. Durata cumulată a spoturilor de teleshopping, spoturilor şi/sau programelor publicitare, inserată de radiodifuzorii publici într-un serviciu de programe pe parcursul unei ore astronomice, nu poate depăşi 8 minute. Radiodifuzorii publici contractează şi difuzează spoturile de teleshopping, spoturile şi/sau programele publicitare conform principiului „primul venit – primul deservit”.
 3. Dispoziţiile alin.(1)-(2) nu se aplică în cazul:
 1. anunţurilor de autopromovare;
 2. anunţurilor de sponsorizare;
 3. plasării de produse;
 4. anunţurilor difuzate în mod gratuit în interesul public;
 5. apelurilor la acţiuni de caritate;
 6. spoturilor în susţinerea campaniilor naţionale de comunicare ce promovează mesaje sociale, difuzate gratuit.
 1. Durata anunţurilor prevăzute în alin.(3), difuzate de un serviciu de programe de televiziune/radiodifuziune pe parcursul unei ore astronomice, nu poate depăşi 3 minute.
 2. Prevederile prezentului articol nu se aplică în cazul serviciilor de programe de televiziune/radiodifuziune dedicate exclusiv publicităţii şi teleshoppingului.

 

 

Articolul 40.Programele de teleshopping

 1. Programul de teleshopping se separă de alte programe prin semnale sonore şi/sau vizuale.
 2. Radiodifuzorii difuzează programe de teleshopping cu o durată programată (neîntreruptă) de cel puţin 15 minute.
 3. În programele de teleshopping nu pot fi difuzate spoturi publicitare.
 4. Prevederile alin.(1)-(2) nu se aplică serviciilor de programe de televiziune/radiodifuziune dedicate exclusiv teleshoppingului.
 5. Bunurile şi/sau serviciile individualizate care pot fi identificate de public prin marcă şi/sau producător, şi/sau modalităţi de comercializare/prestare, pot fi prezentate doar în programe de teleshopping.
 6. Prevederile alin.(5) nu se aplică în cazul programelor:
 1. în care este prezentată doar denumirea companiei producătoare de bunuri sau prestatoare de servicii şi/sau marca companiei, fără a fi prezentate bunurile sau serviciile individualizate ale acesteia;
 2. în care se face referinţă la produsele şi serviciile culturale sau cele destinate învăţământului;
 3. în care se face referinţă la produsele IT sau auto, cu condiţia prezentării în scop informativ, în cadrul aceluiaşi program, a mai multor produse de acelaşi gen sau clasă.

 

Articolul 41.Difuzarea spoturilor publicitare

 1. Spoturile publicitare se difuzează grupat, fiind separate de program(e) prin semnale acustice şi/sau optice.
 2. Furnizorii de programe de televiziune difuzează grupaje de spoturi publicitare (calupuri publicitare), prevăzute în alin.(1), însoţite de propriul logotip.
 3. Furnizorii de programe de radiodifuziune difuzează grupaje de spoturi publicitare (calupuri publicitare), prevăzute în alin.(1), însoţite de informaţia privind identitatea radiodifuzorului.
 4. Într-un grupaj de spoturi publicitare (calup publicitar) poate fi difuzat un singur grupaj de anunţuri autopromoţionale.
 5. Difuzarea spoturilor publicitare în care sunt prezentate personaje, decoruri sau situaţii din programele difuzate, este însoţită pe întreaga durată a difuzării de menţiunea „Publicitate”.
 6. Spoturile publicitare se inserează în serviciul de programe în conformitate cu prevederile prezentului articol, art.38, art.42 şi art.43.
 7. Grupajele de spoturi publicitare se difuzează separat de spoturile izolate de teleshopping.

 

Articolul 42.Inserarea publicităţii în transmisiile sportive

 1. Furnizorii de servicii media sunt în drept, în timpul transmisiilor sportive, să difuzeze minispoturi de publicitate, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
 1. durata minispotului nu depăşeşte 10 secunde;
 2. sunt difuzate cel mult două minispoturi pe repriză;
 3. sunt inserate în momentele de întrerupere naturală a jocului;
 4. sunt însoţite pe toată durata difuzării de un marcaj cât mai vizibil, constând în majuscula „P” încadrată într-un cerc cu suprafaţa transparentă, amplasat în partea din dreapta de jos a ecranului.
 1. În timpul transmisiei unei competiţii sportive, furnizorii de servicii media sunt în drept să insereze logo-uri, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
 1. durata unui insert nu depăşeşte 10 secunde;
 2. durata totală a inserturilor, pe întreaga transmisie, nu depăşeşte 2 minute;
 3. logo-ul este plasat în conformitate cu cerinţele Codului cu privire la comunicările comerciale audiovizuale.
 1. În timpul transmisiei unei competiţii sportive, furnizorii de servicii media sunt în drept să difuzeze spoturi publicitare izolate în conformitate cu art.38 alin.(1).

 

Articolul 43.Inserarea spoturilor publicitare izolate

 1. Furnizorii de servicii media sunt în drept să difuzeze spoturi publicitare izolate, în cazul în care spotul publicitar izolat:
 1. are o durată ce nu depăşeşte 30 de secunde;
 2. este însoţit pe toată durata difuzării de un marcaj cât mai vizibil, constând în majuscula „P” încadrată într-un cerc cu suprafaţa transparentă, amplasat în partea din dreapta de jos a ecranului;
 3. este difuzat în condiţiile prevăzute în alin.(2) sau alte cazuri prevăzute expres în Codul cu privire la comunicările comerciale audiovizuale.
 1. Furnizorii de servicii media sunt în drept să difuzeze spoturi publicitare izolate în transmisiile sportive, respectând următoarele condiţii:
 1. spoturile publicitare izolate sunt inserate în pauzele planificate ale competiţiilor sportive;
 2. pauzele au o durată mai mică de 5 minute.
 1. Furnizorii de servicii media nu sunt în drept să difuzeze spoturi publicitare izolate în cazul în care este afectată integritatea transmisiei respective.

 

Articolul 44.Publicitate şi teleshopping interzise

 1. Furnizorii de servicii media nu sunt în drept să difuzeze publicitate şi teleshopping:
 1. prin care se încalcă cerinţele prevăzute în art.28 şi art.29;
 2. pentru produsele şi/sau serviciile prevăzute în art.30 alin.(1);
 3. în care este utilizată vocea şi/sau imaginea prezentatorilor de ştiri, prezentatorilor sau comentatorilor din programele dedicate evenimentelor şi problemelor politice actuale;
 4. pentru promovarea unor produse sau a unor servicii, care sugerează publicului ori îl îndeamnă să renunţe la alte produse sau servicii identice sau similare;
 5. prin care se sugerează publicului să renunţe la consumul de fructe, legume sau la alimentele naturale;
 6. pentru produsele de larg consum, în care se invocă avize sau recomandări medicale, cu excepţia produselor destinate igienei;
 7. pentru produsele de igienă, în care apar medici şi cabinete medicale a căror identitate este menţionată sau poate fi recunoscută.
 1. Durata spotului de publicitate, spotului de teleshopping şi/sau a programului de teleshopping nu constituie un motiv care să justifice ignorarea obligaţiilor de informare onestă a publicului în legătură cu bunurile sau serviciile promovate.

 

Articolul 45.Cerinţe generale privind protecţia consumatorilor

 1. Informaţiile prezentate în spoturi publicitare sau în programele de teleshopping nu trebuie să inducă în eroare publicul, direct ori prin omisiune, în privinţa:
 1. caracteristicilor produsului şi, în special, a naturii, identităţii, proprietăţilor, compoziţiei, cantităţii, durabilităţii, originii sau provenienţei, precum şi a metodelor de fabricaţie ori de producţie;
 2. atribuirii de efecte sau de proprietăţi pe care produsul nu le posedă;
 3. preţului sau a tarifelor, acestea urmând să fie prezentate integral, incluzând taxa pe valoarea adăugată şi toate taxele suplimentare;
 4. condiţiilor în care sunt distribuite produsele sau sunt prestate serviciile;
 5. sugerării că produsul are caracteristici speciale, atunci când în realitate toate produsele similare au astfel de caracteristici.
 1. Orice informaţie sau avertizare difuzată sub formă de videotext va fi prezentată:
 1. static, lizibil şi pe o durată suficientă, astfel încât să fie clar percepută de spectatori;
 2. în conformitate cu alte cerinţe prevăzute în Codul cu privire la comunicările comerciale audiovizuale.

 

Articolul 46.Ofertele de furnizare de produse sau servicii

 1. Publicitatea sau teleshopping-ul care se referă la o ofertă specială trebuie să indice, în mod clar şi univoc, data la care încetează oferta sau, dacă este cazul, faptul că oferta specială se referă la stocul de bunuri ori de servicii disponibil, iar dacă oferta specială nu a început încă, data de începere a perioadei în care se aplică preţul special sau alte condiţii specifice.
 2. Ofertele de comercializare directă privind furnizarea contra cost a unor bunuri, care pot fi dobândite numai printr-un contract la distanţă, în serviciile de programe de televiziune pot fi difuzate doar în programe de teleshopping.
 3. În sensul prezentului cod, prin contract la distanţă se înţelege contractul de furnizare de produse sau servicii, încheiat între un comerciant şi un consumator, în cadrul unui sistem de vânzare organizat de către comerciant, care utilizează în mod exclusiv, înainte şi la încheierea acestui contract, una sau mai multe tehnici de comunicaţie la distanţă.
 4. Ofertele de furnizare de produse sau servicii la distanţă sunt difuzate în conformitate cu prevederile Codului cu privire la comunicările comerciale audiovizuale.

 

Secţiunea a 4-a. Plasarea de produse şi servicii

Articolul 47.Dreptul de a plasa produse şi servicii

 1. Furnizorii de servicii media sunt în drept să efectueze plasarea de produse şi/sau servicii doar în cazurile expres prevăzute în prezentul articol.
 2. Plasarea de produse şi/sau servicii este permisă:
 1. în opere cinematografice, filme şi seriale realizate pentru difuzarea în cadrul unor servicii media audiovizuale, programe de sport şi de divertisment;
 2. în cazul în care nu se efectuează o plată, ci doar se furnizează anumite bunuri sau servicii cu titlu gratuit, cum ar fi producţia de elemente de recuzită ori premii, în vederea includerii acestora în program.
 1. Prevederea din alin.(2) lit.a) nu se aplică în cazul programelor pentru minori.

 

Articolul 48.Programele în care sunt plasate produse şi servicii

 1. Programele în care sunt plasate produse şi/sau servicii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
 1. conţinutul şi, în cazul serviciilor de programe de televiziune, intervalul orar afectat acestora să nu fie în nicio situaţie influenţat într-un mod care să afecteze responsabilitatea şi independenţa editorială a furnizorului de servicii media;
 2. să nu încurajeze în mod direct cumpărarea sau închirierea de produse ori servicii, mai ales prin menţiuni exprese cu caracter promoţional la produsele sau serviciile respective;
 3. să nu scoată în evidenţă în mod exagerat produsele şi/sau serviciile în cauză;
 4. sunt respectate prevederile art.49;
 5. sunt difuzate în conformitate cu alte cerinţe privind programele în care sunt plasate produse şi servicii, prevăzute în Codul cu privire la comunicările comerciale audiovizuale.

 

Articolul 49.Anunţurile privind plasarea de produse şi servicii

 1. Furnizorii de servicii media sunt obligaţi să difuzeze anunţul privind plasarea de produse şi/sau servicii:
 1. la începutul şi sfârşitul programului în care sunt plasate produse şi/sau servicii;
 2. la reluarea, după o pauză publicitară, a programului în care sunt plasate produse şi/sau servicii.
 1. Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul programelor care nu au fost nici produse, nici comandate de către furnizorul de servicii media sau de către o persoană afiliată acestuia.

 

Articolul 50.Interdicţii privind plasarea de produse şi servicii

 1. Este interzisă plasarea următoarelor produse şi servicii:
 1. ţigări ori alte produse din tutun;
 2. produse şi/sau servicii ale persoanelor fizice şi juridice, având ca obiect principal de activitate fabricarea ori vânzarea ţigărilor ori altor produse din tutun;
 3. tratamente medicale disponibile numai pe bază de prescripţie medicală;
 4. produse şi/sau servicii ale partidelor politice şi/sau ale altor organizaţii social-politice.
 1. Consiliul Audiovizualului va stabili în Codul cu privire la comunicările comerciale audiovizuale lista exhaustivă a produselor şi servicii pentru care este interzisă plasarea de produse.

 

Articolul 51.Caracterul oneros al plasării de produse şi servicii

 1. Furnizorii de servicii media sunt în drept să plaseze produse şi servicii în programele prevăzute:
 1. în art.47 alin.(2) lit.a) – doar contra plată;
 2. în art.47 alin.(2) lit.b) – doar gratuit şi doar în cazul în care valoarea materială a bunurilor şi/sau a serviciilor oferite este semnificativă şi nu mai mică decât cea prevăzută în Codul cu privire la comunicările comerciale audiovizuale.

 

Secţiunea a 5-a. Publicitatea şi teleshopping-ul pentru băuturi alcoolice

Articolul 52.Dreptul de a difuza publicitate şi teleshopping pentru băuturi alcoolice

Furnizorii de servicii media sunt în drept să difuzeze publicitate şi teleshopping pentru băuturi alcoolice în conformitate cu prevederile prezentului cod şi Codul cu privire la comunicările comerciale audiovizuale.

 

Articolul 53.Cerinţe generale privind publicitatea şi teleshopping-ul pentru băuturi alcoolice

Furnizorii de servicii media sunt în drept să difuzeze publicitate şi teleshopping pentru băuturi alcoolice, care corespund următoarelor cerinţe:

 1. să nu fie adresate minorilor;
 2. să nu prezinte minori consumând băuturi alcoolice;
 3. să nu prezinte personaje, decoruri sau situaţii din programele difuzate sau care urmează a fi difuzate;
 4. să nu stabilească o legătură între consumul de alcool şi îmbunătăţirea calităţilor fizice, psihice sau a abilităţii în conducerea de vehicule;
 5. să nu sugereze că prin consumul de alcool se pot obţine performanţe sociale sau sexuale;
 6. să nu sugereze că alcoolul are calităţi terapeutice sau că acesta este stimulent, sedativ sau mijloc de soluţionare a problemelor personale;
 7. să nu încurajeze consumul exagerat de alcool şi să nu pună într-o lumină negativă consumul moderat sau abţinerea de la consumul de băuturi alcoolice;
 8. să nu prezinte drept o calitate conţinutul ridicat în alcool al băuturilor.

 

Articolul 54.Publicitate şi teleshopping interzise pentru băuturi alcoolice

 1. Furnizorii de servicii media nu sunt în drept să difuzeze:
 1. publicitate şi/sau teleshopping pentru băuturi alcoolice cu un nivel mai ridicat de 20 de grade;
 2. publicitate pentru concursurile sau anunţuri promoţionale privind asemenea concursuri, care conţin referiri la denumirea sau la marca unei băuturi alcoolice, prevăzută la lit.a).
 1. În orarul de protecţie a minorilor, radiodifuzorii nu sunt în drept să difuzeze:
 1. publicitate şi teleshopping pentru băuturile alcoolice cu un nivel echivalent sau mai mic de 20 de grade;
 2. anunţuri promoţionale şi concursuri, care conţin referiri la denumirea sau la marca unei băuturi alcoolice;
 3. informaţii privind oferirea premiilor în cadrul concursurilor sponsorizate de firme producătoare de băuturi alcoolice sau în care se oferă, în calitate de premii, băuturi alcoolice.

 

Articolul 55.Anunţul privind pericolul consumului excesiv de alcool

 1. Furnizorii de servicii media vor difuza la sfârşitul fiecărui spot publicitar pentru băuturi alcoolice următorul avertisment sonor şi/sau vizual: „Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătăţii”.
 2. Furnizorii de servicii media vor difuza avertismentul, prevăzut în alin.(1), şi în alte cazuri, în conformitate cu prevederile Codului cu privire la comunicările comerciale audiovizuale.

 

Secţiunea a 6-a. Publicitatea şi teleshopping-ul pentru alimente

Articolul 56.Cerinţe generale privind publicitatea şi teleshopping-ul pentru alimente

 1. Furnizorii de servicii media sunt în drept să difuzeze publicitate şi teleshopping la produsele alimentare în conformitate cu prezentul cod şi Codul cu privire la comunicările comerciale audiovizuale.
 2. Furnizorii de servicii media nu sunt în drept să difuzeze publicitatea şi teleshopping-ul la produse alimentare:
 1. care încurajează consumul excesiv de alimente;
 2. în care alimentelor se atribuie proprietăţi, pe care acestea nu le posedă;
 3. în care alimentelor se atribuie şi suplimentelor alimentare proprietăţi de prevenire, tratare sau de vindecare a bolilor sau se face referire la astfel de proprietăţi;
 4. creează impresii înşelătoare privind beneficiile nutriţionale sau de sănătate ale alimentului respectiv.

 

Articolul 57.Publicitatea şi teleshopping-ul pentru sucuri şi băuturi răcoritoare

În cazul în care publicitatea sau teleshopping-ul pentru sucuri şi băuturi răcoritoare este ilustrat cu fructe şi/sau legume, se va preciza în procente cantitatea de fructe şi/sau legume.

 

Articolul 58.Publicitatea şi teleshopping-ul pentru alimentele cu arome de fructe sau legume

 1. În cazul utilizării la fabricarea produselor alimentare numai a aromelor de fructe şi legume, se interzice ilustrarea, desenarea sau orice altă formă de reprezentare a fructelor şi/sau a porţiunilor vegetale.
 2. În cazul utilizării exclusive a aromelor, acest fapt va fi menţionat în spoturile de publicitate, scris şi verbal, prin sintagma „cu gust de ...” sau, după caz, „cu aromă de ...”.

 

Articolul 59.Protecţia minorilor

 1. Furnizorii de servicii media vor difuza publicitatea şi teleshopping-ul, respectând prevederile art.29 şi art.60.
 2. Este interzisă difuzarea publicităţii şi a teleshopping-ului la produsele alimentare, adresate minorilor în vârstă de până la 12 ani, în care:
 1. se conţine imaginea părinţilor, profesorilor, celebrităţilor, personalităţilor şi/sau a medicilor;
 2. ce conţine asocierea produselor alimentare cu produsele nealimentare destinate minorilor (jucării, abţibilduri etc.), dacă este absentă informaţia, sub formă scrisă sau prin imagini, a unor calităţi şi caracteristici ale produsului alimentar.

 

Articolul 60.Informarea şi educarea în domeniul sănătăţii şi alimentaţiei sănătoase

 1. În scopul asigurării educaţiei pentru sănătate şi o alimentaţie sănătoasă a populaţiei, radiodifuzorii vor difuza, în conformitate cu alin.(2)-(4), următoarele mesaje de avertizare:
 1. „Pentru o viaţă sănătoasă, consumaţi zilnic fructe şi legume”;
 2. „Pentru o viaţă sănătoasă, faceţi mişcare cel puţin 30 de minute în fiecare zi”;
 3. „Pentru o viaţă sănătoasă, consumaţi zilnic minimum 2 litri de lichide”;
 4. „Pentru o viaţă sănătoasă, respectaţi mesele principale ale zilei”;
 5. „Pentru sănătatea dumneavoastră evitaţi excesul de sare, zahăr şi grăsimi”.
 1. Mesajele de avertizare, prevăzute în alin.(1) lit.a)-d), se difuzează alternativ în conformitate cu prevederile Codului cu privire la comunicările comerciale audiovizuale.
 2. Mesajul de avertizare, prevăzut la alin.(1) lit.e), se inserează la sfârşitul fiecărui calup publicitar difuzat în cadrul programelor dedicate minorilor.
 3. În sensul prezentului cod, prin publicitate adresată minorilor în vârstă de până la 12 ani se înţelege publicitatea difuzată în cadrul unui program cu o audienţă formată din minori în vârstă de până la 12 ani.

 

Secţiunea a 7-a. Publicitatea şi teleshopping-ul pentru produse medicamentoase şi tratamente medicale

Articolul 61.Dreptul de a difuza publicitate şi teleshopping pentru produse medicamentoase şi tratamente medicale

 1. Furnizorii de servicii media sunt în drept să difuzeze publicitate şi teleshopping pentru produse medicamentoase şi tratamente medicale care nu necesită prescripţie medicală, cu excepţiile prevăzute în alin.(2) şi alin.(3).
 2. Este interzisă publicitatea şi teleshopping-ul:
 1. pentru produsele medicamentoase, care conţin substanţe psihotrope sau narcotice;
 2. pentru produse medicamentoase şi tratamente medicale eliberate fără prescripţie medicală, care conţin substanţe ce pot dăuna sănătăţii;
 1. Consiliul Audiovizualului va aproba, în calitate de anexă a Codului cu privire la comunicările comerciale audiovizuale, şi va revizui periodic lista produselor medicamentoase şi a tratamentelor medicale prevăzute în alin.(2).

 

Articolul 62.Conţinutul publicităţii şi teleshopping-ului pentru produse medicamentoase

 1. Publicitatea şi teleshopping-ul pentru fiecare produs medicamentos va include, în mod cumulativ, următoarele informaţii:
 1. denumirea produsului;
 2. denumirea comună, dacă produsul conţine un singur ingredient activ;
 3. indicaţia terapeutică (afecţiunile pentru care se foloseşte produsul medicamentos);
 4. avertizarea „Acest medicament se eliberează fără prescripţie medicală. Citiţi cu atenţie prospectul”;
 5. alte informaţii prevăzute în Codul cu privire la comunicările comerciale audiovizuale.
 1. Este interzisă difuzarea de publicitate şi teleshopping:
 1. în care personalul medical sau farmacişti prezintă sau recomandă produse medicamentoase, tratamente medicale, vitamine, suplimente alimentare, nutrienţi sau suplimente nutritive;
 2. pentru produse medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrienţi, suplimente nutritive şi tratamente medicale, dacă prezentările conţin recomandări sau avize ale asociaţiilor medicale;
 3. pentru produsele medicamentoase, prin care se promovează folosirea iraţională a acestora sau se exagerează calităţile lor terapeutice;
 4. pentru produse medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrienţi, suplimente nutritive şi tratamente medicale, prezentate sau recomandate de personalităţi ale vieţii publice, culturale, ştiinţifice, sportive ori de alte persoane, care, datorită celebrităţii lor, pot încuraja consumul acestor produse sau tratamente;
 5. în care sunt prezentate cazuri de vindecare a unor boli grave cu ajutorul tratamentelor convenţionale sau neconvenţionale, dacă diagnosticul şi actele medicale care îl atestă nu au fost certificate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 1. Prin derogare de la prevederile alin.(1) lit.d), publicitatea pentru produsele medicamentoase, difuzată într-o formă prescurtată (reminder) de furnizorul de servicii media, poate include avertizarea: „Se recomandă citirea cu atenţie a prospectului”.
 2. În sensul prezentului cod, prin reminder se înţelege spotul publicitar care îndeplineşte cumulativ următoarele condiţii:
 1. este o parte, o continuare şi/sau o completare a aceleiaşi campanii publicitare la un anumit produs medicamentos, realizată în cadrul aceluiaşi serviciu de programe;
 2. reaminteşte publicului elemente din mesajul difuzat în spotul principal al campaniei publicitare;
 3. are o durată ce nu depăşeşte 10 secunde.
 1. Avertizările prevăzute în alin.(1) lit.d) şi alin.(3) se vor difuza în următoarele condiţii:
 1. în spotul principal, textul va fi prezentat la sfârşitul spotului publicitar, sonor şi/sau vizual, timp de minimum 6 secunde;
 2. în reminder, textul va fi prezentat pe parcursul difuzării spotului publicitar, în condiţii care să asigure o percepţie clară a mesajului.

 

Articolul 63.Protecţia minorilor

 1. În orarul de protecţie a minorilor, radiodifuzorii nu sunt în drept să difuzeze:
 1. publicitate şi teleshopping pentru produse medicamentoase sau tratamente medicale, adresate minorilor;
 2. publicitate şi teleshopping pentru produse medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrienţi, suplimente nutritive şi tratamente medicale în programe pentru minori sau în pauzele publicitare care precedă ori urmează unor astfel de programe;
 3. programe destinate minorilor, sponsorizate de producători şi/sau distribuitorii de produse medicamentoase, vitamine, suplimente alimentare, nutrienţi, suplimente nutritive şi/sau tratamente medicale.
 1. Radiodifuzorii sunt în drept să difuzeze publicitate şi teleshopping la produse şi tratamente pentru disfuncţii sexuale sau probleme de natură sexuală ori pentru creşterea sânilor cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
 1. publicitatea şi teleshopping-ul sunt difuzate în intervalul orar 23.00-6.00;
 2. publicitatea şi teleshopping-ul sunt însoţite de avertizarea că aceste produse nu sunt destinate minorilor.

 

Articolul 64.Publicitate şi teleshopping pentru produse medicamentoase şi tratamente medicale interzise

 1. Radiodifuzorii nu sunt în drept să difuzeze publicitate şi teleshopping:
 1. la produse pentru tratarea alcoolismului;
 2. la tratamente clinice împotriva căderii părului;
 3. pentru hipnoză, terapie prin hipnoză, psihologie, psihanaliză sau psihiatrie;
 4. la produsele medicamentoase al căror cost este compensat;
 5. pentru produse şi tratamente, care nu au fost avizate în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 1. Furnizorii de servicii media nu sunt în drept să difuzeze publicitate şi/sau teleshopping, în care se fac menţiuni privind indicaţiile terapeutice, referitoare la următoarele boli:
 1. tuberculoză;
 2. bolile cu transmisie sexuală;
 3. alte boli infecţioase grave;
 4. cancer şi alte boli tumorale;
 5. insomnia cronică;
 6. diabet şi alte boli metabolice;
 7. alte boli prevăzute în Codul cu privire la comunicările comerciale audiovizuale.

 

Articolul 65.Conţinutul publicităţii la produsele medicamentoase

Publicitatea la produsele medicamentoase nu trebuie să conţină nicio menţiune care:

 1. să creeze impresia că o consultaţie medicală sau o intervenţie chirurgicală nu este necesară, în special prin oferirea unor sugestii de diagnostic ori de tratament la distanţă;
 2. să sugereze că efectul tratamentului cu produsul medicamentos respectiv este garantat, nu este însoţit de efecte secundare sau este mai bun sau echivalent cu cel al altui tratament sau produs medicamentos;
 3. să sugereze că starea de sănătate normală a publicului ar putea fi îmbunătăţită prin consumul respectivului produs;
 4. să sugereze că starea de sănătate normală a publicului ar putea fi afectată dacă nu consumă produsul respectiv; această interdicţie nu se aplică campaniilor de vaccinare aprobate de Ministerul Sănătăţii;
 5. să sugereze că respectivul produs medicamentos este un aliment, produs cosmetic sau alt bun de larg consum;
 6. să sugereze că siguranţa sau eficienţa produsului medicamentos se datorează faptului că este natural;
 7. să sugereze că ar putea, prin descrierea sau reprezentarea detaliată a unor simptome ori a unor cazuri clinice, să ducă la un autodiagnostic eronat;
 8. să se refere, în termeni improprii sau incorecţi, la vindecare;
 9. să folosească în termeni improprii, alarmanţi sau incorecţi imagini, scheme ori fotografii care să arate modificări ale organismului uman provocate de boli sau leziuni ori de acţiunea produselor medicamentoase asupra organismului uman sau a unor părţi ale acestuia;
 10. să evidenţieze excesiv că respectivul produs medicamentos este autorizat în conformitate cu legislaţia în vigoare.

 

Articolul 66.Publicitatea şi teleshopping-ul la produse şi tratamente naturiste

 1. Furnizorii de servicii media sunt în drept să difuzeze publicitate şi teleshopping la produse şi tratamente naturiste, doar dacă sunt însoţite de avertizarea sonoră şi/sau scrisă „Produs neatestat medical” sau, după caz, „Metodă neatestată medical”.
 2. Prevederile alin.(1) nu se aplică în cazul în care produsele sau tratamentele naturiste au fost verificate şi atestate din punct de vedere medical, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 3. Avertizarea prevăzută la alin.(1) se difuzează la finalul spotului publicitar.

 

Articolul 67.Publicitatea şi teleshopping-ul pentru suplimentele alimentare, suplimentele nutritive, vitamine şi nutrienţi

 1. Este interzisă difuzarea publicităţii şi teleshopping-ului în care se sugerează că este necesar ca oricine să îşi suplimenteze dieta cu vitamine şi minerale sau că astfel de suplimente pot să îmbunătăţească funcţii fizice ori mentale.
 2. Publicitatea şi teleshopping-ul pentru suplimente alimentare, suplimente nutritive, vitamine şi nutrienţi, difuzată în serviciile de programe de televiziune/radiodifuziune, va include în mod obligatoriu avertizarea „Acesta este un supliment alimentar. Citiţi cu atenţie prospectul”.
 3. Avertizarea prevăzută în alin.(2) va avea o durată de minimum 3 secunde şi va fi difuzată la sfârşitul spotului publicitar.
 4. În reminder, avertizarea prevăzută în alin.(2) va fi prezentată pe parcursul difuzării spotului publicitar, în condiţii care să asigure o percepţie clară a mesajului.
 5. În orarul de protecţie a minorilor, radiodifuzorii nu sunt în drept să difuzeze publicitate şi teleshopping pentru mâncăruri şi băuturi ce conţin substanţe cu efect nutriţional sau fiziologic cu conţinut bogat în grăsimi, acizi graşi, sare şi zahăr, nerecomandate într-un regim alimentar echilibrat, şi care sunt prevăzute în Codului cu privire la comunicările comerciale audiovizuale.

 

Articolul 68.Publicitatea şi teleshopping-ul pentru produse şi tratamente pentru slăbit

 1. Furnizorii de servicii media sunt în drept să difuzeze, în conformitate cu prevederile prezentului cod şi prevederile Codului cu privire la comunicările comerciale audiovizuale, informaţii ce au ca obiect promovarea produselor şi tratamentelor pentru slăbit şi pentru menţinerea greutăţii corporale doar în:
 1. spoturi publicitare sau de teleshopping;
 2. programe de teleshopping;
 3. programe sponsorizate, cu excepţia programelor pentru minori.
 1. Publicitatea şi teleshopping-ul pentru orice fel de produs sau tratament pentru slăbit ori pentru menţinerea greutăţii corporale vor respecta următoarele condiţii:
 1. nu se vor adresa persoanelor sub 18 ani şi vor avertiza publicul asupra acestui aspect printr-un insert scris şi/sau sonor;
 2. nu vor fi difuzate în programele pentru minori sau în pauzele publicitare, care precedă ori urmează unor astfel de programe;
 3. nu se vor adresa în mod direct persoanelor obeze;
 4. nu vor sugera sau nu vor afirma că a fi subponderal este adecvat sau de dorit.
 1. Furnizorii de servicii media sunt în drept să difuzeze programe sponsorizate, publicitate şi teleshopping destinate produselor sau tratamentelor pentru slăbit şi pentru menţinerea greutăţii corporale, fără indicaţii terapeutice, dacă se respectă următoarele cerinţe:
 1. există dovezi medicale pentru fiecare afirmaţie, privind efectele benefice ale produselor sau tratamentelor;
 2. când se afirmă că greutatea unei persoane a scăzut cu o anumită valoare, se indică perioada în care s-a realizat această scădere;
 3. greutatea pierdută şi perioada în care aceasta s-a obţinut trebuie să fie compatibile cu practicile medicale şi de dietă general acceptate şi să nu semnifice calităţi nereprezentative ale produsului sau serviciului medical oferit;
 4. în cazul alimentelor şi al băuturilor cu cantităţi calorice scăzute, dacă sunt prezentate ca o parte a regimului de slăbire, se va indica faptul că produsul respectiv poate conduce la pierderea de greutate numai ca parte a unei diete ce controlează caloriile/energia;
 5. în cazul produselor special elaborate pentru a fi utilizate în diete cu restricţii calorice, care, conform instrucţiunilor producătorului, înlocuiesc în totalitate sau în parte aportul alimentar zilnic, acestea trebuie promovate sub numele de „substitut alimentar complet pentru slăbit” sau „substitut alimentar parţial pentru slăbit”;
 6. în cazul produselor alimentare şi al băuturilor cu cantităţi calorice scăzute nu se vor face referiri la rata ori la mărimea scăderii în greutate ca rezultat al utilizării respectivelor produse sau la reducerea senzaţiei de foame ori la creşterea senzaţiei de saţietate.
 1. Pe parcursul orarului de protecţie a minorilor, radiodifuzorii nu au dreptul să insereze publicitate şi teleshopping privind promovarea cultului corpului şi/sau de respingere a imaginii propriului corp, inclusiv cele ce ţin de:
 1. produse de slăbire;
 2. intervenţii chirurgicale sau tratamente cosmetice;
 3. succesul sau respingerea socială a persoanei din cauza condiţiei fizice, greutăţii sau particularităţilor estetice ale persoanei;
 4. dieta totală;
 5. alte cerinţe prevăzute în Codul cu privire la comunicările comerciale audiovizuale.

 

Articolul 69.Publicitatea şi telesopping-ul pentru produse şi tratamente pentru diete

               Spoturile şi programele ce au ca obiect dieta se difuzează cu respectarea următoarelor cerinţe:

 1. includ avertizarea „Consultaţi medicul înainte de a urma dieta”, sonoră şi/sau scrisă, cu o durată de cel puţin 5 secunde;
 2. dieta este prezentată sau promovată ca o măsură pe termen scurt;
 3. nu vor include mărturii sau relatări despre cazuri particulare care să justifice urmarea dietei respective.

 

Secţiunea a 8-a. Publicitatea şi teleshopping-ul privind exercitarea unor profesii

Articolul 70.Publicitatea şi teleshopping-ul privind exercitarea unor profesii

 1. Furnizorii de servicii media nu sunt în drept să difuzeze publicitate şi teleshopping oricăror forme de exercitare (birou, cabinet, asociaţie etc.) a următoarelor profesii:
 1. notar;
 2. avocat;
 3. executor judecătoresc;
 4. expert judiciar;
 5. medic;
 6. alte profesii, listă exhaustivă a cărora este prevăzută în Codul cu privire la comunicările comerciale audiovizuale.
 1. Furnizorii de servicii media:
 1. nu sunt în drept să difuzeze programe realizate sau moderate de reprezentanţii profesiilor prevăzute în alin.(1);
 2. sunt în drept să difuzeze programe, cu excepţia celor de teleshopping, cu participarea reprezentanţilor profesiilor prevăzute în alin.(1).

 

Secţiunea a 9-a. Publicitatea politică

Articolul 71.Publicitatea politică

Publicitatea politică se difuzează în conformitate cu Codul electoral.

 

Secţiunea a 10-a. Alte forme de comunicări comerciale

Articolul 72.Dreptul de a difuza alte forme de comunicări comerciale audiovizuale

 1. Furnizorii de servicii media sunt în drept să difuzeze şi alte forme de comunicări comerciale audiovizuale, inclusiv:
 1. telepromovare;
 2. publicitate interactivă;
 3. publicitate prin ecran partajat;
 4. publicitate virtuală;
 5. sponsorizare virtuală.
 1. Furnizorii de servicii media sunt în drept să difuzeze comunicările comerciale audiovizuale, prevăzute în alin.(1), în conformitate cu prevederile prezentului cod şi prevederile Codului cu privire la comunicările comerciale audiovizuale.
 2. Lipsa unor reglementări în Codul cu privire la comunicările comerciale audiovizuale nu reprezintă o îngrădire în exercitarea dreptului prevăzut în alin.(1).

 

 

CAPITOLUL IV. Consiliul Audiovizualului

 

Articolul 73.Misiunea Consiliului Audiovizualului

Consiliul Audiovizualului este garant al interesului public în domeniul audiovizualului şi are misiunea de a contribui la dezvoltarea audiovizualului în conformitate cu principiile comunicării audiovizuale prevăzute de prezentul cod, cu normele şi recomandările internaţionale în domeniu.

 

Articolul 74.Statutul Consiliului Audiovizualului

 1. Consiliul Audiovizualului este unica autoritate publică autonomă responsabilă de licenţiere şi reglementare în vederea implementării prevederilor prezentului cod.
 2. Consiliul Audiovizualului are statut de persoană juridică de drept public.
 3. Consiliul Audiovizualului este consultat cu privire la proiectele de acte normative prin care se reglementează activităţi din domeniul audiovizualului ori în legătură cu acesta.
 4. Consiliul Audiovizualului este autoritate responsabilă pentru punerea în aplicare a convenţiilor şi tratatelor internaţionale în domeniul audiovizualului la care Republica Moldova este parte. Consiliul Audiovizualului este consultat în procesul de definire a poziţiei Republicii Moldova şi poate participa, prin reprezentanţi, la negocierile internaţionale cu privire la domeniul audiovizualului. 

 

Articolul 75.Competenţele Consiliului Audiovizualului

 1. Consiliul Audiovizualului:
 1. reglementează activitatea furnizorilor de servicii media şi a distribuitorilor de servicii;
 2. stabileşte condiţiile, criteriile şi procedura de acordare, prelungire, modificare, cesiune, suspendare şi revocare a licenţelor de emisie şi a licenţelor audiovizuale;
 3. stabileşte condiţiile şi procedura de acordare, modificare, suspendare şi revocare a licenţelor de retransmisie;
 4. eliberează, prelungeşte, modifică, suspendă şi revocă licenţe audiovizuale şi licenţe de retransmisie;
 5. exercită controlul asupra modului în care radiodifuzorii şi distribuitorii de servicii îşi îndeplinesc obligaţiile asumate în licenţa de emisie, licenţa audiovizuală sau în licenţa de retransmisie;
 6. exercită controlul asupra modului în care conţinutul serviciilor de programe corespunde cu prevederile legislaţiei audiovizuale, numai după difuzarea lor;
 7. exercită controlul asupra respectării normelor de comunicare comercială audiovizuală;
 8. examinează şi soluţionează sesizările şi plângerile privind activitatea furnizorilor de servicii media şi/sau distribuitorilor de servicii;
 9. asigură protecţia persoanelor în relaţiile lor cu furnizorii de servicii media şi distribuitorii de servicii, în special prin accesul la proceduri simple de soluţionare a litigiilor;
 10. ţine registrul contractelor cu privire la drepturile de autor şi conexe, încheiate de către furnizorii de servicii media sau distribuitorii de servicii cu titularii drepturilor de autor şi conexe sau cu organizaţiile de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale;
 11. elaborează şi actualizează trimestrial lista serviciilor de programe cu liberă retransmisie în baza declaraţiilor depuse de către radiodifuzori şi o publică pe site-ul Consiliului Audiovizualului;
 12. aplică sancţiuni în conformitate cu prezentul cod;
 13. cooperează cu alte autorităţi de reglementare a domeniului audiovizualului, precum şi cu instituţiile europene în vederea implementării standardelor europene în domeniul audiovizualului.
 14. colaborează cu alte autorităţi publice şi instituţii abilitate în vederea aplicării legislaţiei audiovizuale în conformitate cu prevederile art.86;
 15. protejează libera concurenţă în domeniul audiovizualului;
 16. exercită competenţele ce-i sunt prevăzute în Codul electoral şi alte acte legislative;
 17. sesizează instanţele de judecată în vederea soluţionării litigiilor;
 18. solicită furnizorilor de servicii media şi distribuitorilor de servicii informaţiile necesare, indicând temeiul legal, scopul solicitării şi termenul de furnizare a acestora;
 19. iniţiază şi organizează activităţi de cercetare în domeniul audiovizualului, studii de piaţă, sondaje, studii de audienţă etc. în vederea aplicării prevederilor legale din domeniu şi în acest sens contractează instituţii specializate, în condiţiile Legii cu privire la achiziţiile publice;
 20. asigură transparenţa proprietăţii, organizării, funcţionării şi finanţării furnizorilor de servicii media şi distribuitorilor de servicii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova;
 21. asigură transparenţa tarifelor şi a condiţiilor pentru utilizarea serviciilor media audiovizuale;
 22. asigură transparenţa activităţii proprii;
 23. îşi exercită competenţele şi obligaţiile prevăzute de prezentul cod, în mod independent, liber de orice ingerinţe în procesul decizional;
 24. asigură pluralismul furnizorilor de servicii media şi diversitatea serviciilor de programe audiovizuale;
 25. asigură un raport echilibrat între serviciile de programe de televiziune şi serviciile de programe radiodifuziune cu acoperire naţională şi serviciile locale, regionale;
 26. garantează respectarea principiilor de comunicare audiovizuală.

 

Articolul 76.Componenţa Consiliului Audiovizualului

 1. Consiliul Audiovizualului este compus din 5 membri dintre care 4 sunt numiţi de Parlament şi 1 membru numit de Preşedintele Republicii Moldova.
 2. Cu 60 de zile înainte de expirarea mandatului de membru al Consiliului Audiovizualului preşedintele comisiei parlamentare de profil emite o invitaţie publică pentru candidaţii la funcţia de membru al Consiliului Audiovizualului, făcând publice condiţiile şi criteriile de selecţie a candidaţilor şi termenul limită pentru depunerea dosarelor de concurs. Înainte de emiterea invitaţiei, comisia parlamentară de profil adoptă un regulament de organizare şi desfăşurare a concursului pentru suplinirea funcţiei de membru al Consiliul Audiovizualului în conformitate cu Legea cu privire la transparenţa în procesul decizional.
 3. În termen de 15 de zile de la data limită de depunere a dosarelor, candidaţii la funcţia de membru al Consiliului Audiovizualului participă la dezbateri publice televizate organizate în baza unui regulament elaborat de radiodifuzorul public şi aprobat de Consiliul de observatori. Neparticiparea la dezbateri conduce la pierderea calităţii de candidat.
 4. În urma evaluării dosarelor de concurs şi a prestaţiei candidaţilor la dezbaterile televizate comisia parlamentară de profil organizează audieri publici, în caz de necesitate, şi selectează câte un candidat pentru fiecare loc vacant.
 5. În cazul în care pentru unul sau mai multe locuri vacante nu este selectat niciun candidat, pentru acestea, în termen de 10 zile de la şedinţa de concurs, este organizat un nou concurs în condiţiile alin.(2)-(4).
 6. După selectarea candidaţilor pentru funcţia de membru al Consiliului Audiovizualului, comisia parlamentară de profil prezintă în plenul parlamentului un raport, iar comisia juridică, pentru numiri şi imunităţi un aviz, privind întrunirea exigenţelor stipulate în alin.(8).
 7. Membrii Consiliului Audiovizualului sunt numiţi prin hotărâre de Parlament. În cazul în care un candidat la funcţia de membru al Consiliului Audiovizualului nu întruneşte numărul necesar de voturi, este anunţat un nou concurs, de la şedinţa în plen a Parlamentului, în condiţiile prezentului articol.
 8. Candidaţii la funcţia de membru al Consiliului Audiovizualului trebuie să întrunească următoarele exigenţe:
 1. să fi împlinit vârsta minimă de 25 de ani;
 2. să aibă studii superioare şi experienţă de cel puţin 5 ani în unul din domeniile: audiovizualului, tehnologiei informaţiei, dreptului;
 3. să cunoască prevederile legale europene şi naţionale în domeniul audiovizualului, tehnologiilor informaţionale, publicităţii, drepturilor de autor şi conexe;
 4. să deţină cetăţenia Republicii Moldova şi să aibă domiciliul în Republica Moldova;
 5. să cunoască limba de stat şi, cel puţin, o limbă de circulaţie internaţională;
 6. să nu fi atins vârsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vârstă;
 7. să nu aibă antecedente penale şi să se bucure de o reputaţie ireproşabilă;
 8. să nu fie privaţi prin hotărâre judecătorească definitivă de dreptul de a ocupa funcţii publice.

 

Articolul 77.Membrii Consiliului Audiovizualului

 1. Membrii Consiliului Audiovizualului sunt garanţi ai interesului public şi nu reprezintă autoritatea care i-a numit.
 2. Durata mandatului membrilor Consiliului Audiovizualului este de 7 ani.
 3. Pe durata mandatului, membrii Consiliului Audiovizualului sunt inamovibili, cu excepţia perioadei rezervate pentru renunţarea la incompatibilităţile specificate în prezentul cod şi cu excepţia prevăzută la art. 79 alin.(4) lit. l).
 4. O persoană nu poate deţine consecutiv două mandate de membru al Consiliului Audiovizualului.
 5. Vacanţa funcţiei de membru al Consiliului Audiovizualului survine de drept în caz de:
 1. expirare a mandatului;
 2. demisie de onoare;
 3. demisie;
 4. condamnare penală printr-o hotărâre judecătorească definitivă;
 5. pierdere a cetăţeniei Republicii Moldova;
 6. imposibilitate de a-şi exercita funcţia pentru o perioadă mai mare de 4 luni, în mod neîntrerupt, stabilită prin acte doveditoare;
 7. absenţă, motivată sau nemotivată, de la cel puţin 7 şedinţe consecutive;
 8. incompatibilitate cu funcţia de membru al Consiliului Audiovizualului;
 9. deces.
 1. În cazurile prevăzute la alin. (5) lit. b) - h), încetarea mandatului şi vacanţa funcţiei se constată prin dispoziţie de către preşedintele Consiliul Audiovizualului. În toate cazurile de vacanţă a funcţiei, preşedintele Consiliului Audiovizualului înaintează o notificare Comisiei parlamentare de profil, în termen de 5 zile lucrătoare de la data survenirii vacanţei funcţiei, care anunţă concurs pentru suplinirea funcţiei de membru al Consiliului Audiovizualului.
 2. În cazul prevăzut de alin.(5) lit.a), membrul Consiliului Audiovizualului continuă să-şi exercite mandatul până la ocuparea funcţiei de către succesorul său de competenţă, dar nu mai mult de 6 luni. În celelalte cazuri, funcţia de membru al Consiliului Audiovizualului rămâne vacantă de la data emiterii dispoziţiei de către preşedintele Consiliul Audiovizualului.
 3. Membrii Consiliului Audiovizualului exercită funcţii de demnitate publică.
 4. Pe durata exercitării mandatului, membrii Consiliului Audiovizualului nu pot face declaraţii sau întreprinde acţiuni susceptibile să dăuneze independenţei funcţiei lor şi nu pot profita de poziţia pe care o ocupă în scopul obţinerii de avantaje politice, economice sau de altă natură.

 

Articolul 78.Incompatibilităţi cu funcţia de membru al Consiliului Audiovizualului

 1. Funcţia de membru al Consiliului Audiovizualului este incompatibilă cu orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia celor didactice şi ştiinţifice, dacă nu dau naştere unor conflicte de interese.
 2. În timpul exercitării mandatului, membrii Consiliului Audiovizualului nu pot fi membri în partidele politice sau în alte organizaţii social-politice.
 3. Membrii Consiliului Audiovizualului, precum şi persoanele lor apropiate în sensul art. 2 din Legea cu privire la conflictul de interese, nu au dreptul să deţină, direct sau indirect, acţiuni sau părţi sociale în societăţi comerciale cu activităţi în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu calitatea de membru al Consiliului Audiovizualului.
 4. Membrii Consiliului Audiovizualului nu pot fi membri în consiliile de administraţie ori în organele de conducere ale furnizorilor de servicii media audiovizuale şi distribuitorii de servicii şi nici nu pot să exercite funcţii sau să deţină acţiuni ori părţi sociale într-o societate comercială titulară a unei licenţe audiovizuale sau licenţe de retransmisie.
 5. În scopul aplicării dispoziţiilor alin. (3), (4), membrii Consiliului Audiovizualului vor depune în şedinţă publică o declaraţie de conformare pe propria răspundere.
 6. Membrul Consiliului Audiovizualului care, în momentul numirii, se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin.(1) - (4) are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile pentru a înlătura motivul de incompatibilitate, perioadă în care nu are drept de vot în cadrul Consiliului Audiovizualului.

 

Articolul 79.Conducerea Consiliului Audiovizualului

 1. Consiliul Audiovizualului este condus de un preşedinte numit de Preşedintele Republicii Moldova pentru un mandat de 7 ani.
 2. Preşedintelui îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 77 alin (5). În oricare din aceste cazuri, în termen de 5 zile, vicepreşedintele Consiliului Audiovizualului notifică Preşedintelui Republicii Moldova despre survenirea de drept a vacanţei funcţiei de preşedinte al Consiliului Audiovizualului, care în termen de 30 de zile va numi un nou preşedinte.
 3. Preşedintele Consiliului Audiovizualului este responsabil de activitatea Consiliului Audiovizualului şi de buna exercitare a funcţiilor acestuia.
 4. Preşedintele Consiliului Audiovizualului:
 1. este asimilat funcţiei de viceministru;
 2. nu reprezintă autoritatea publică care l-a numit şi este independent de aceasta în exercitarea funcţiilor sale;
 3. conduce Consiliul Audiovizualului şi coordonează activitatea membrilor acestuia în limitele competenţelor stabilite de prezentul cod;
 4. convoacă şi conduce şedinţele Consiliului Audiovizualului;
 5. semnează deciziile şi alte acte emise de Consiliul Audiovizualului;
 6. este ordonatorul principal de credite şi asigură gestionarea eficientă a fondurilor publice alocate;
 7. numeşte şi eliberează din funcţie personalul aparatului Consiliului Audiovizualului;
 8. emite decizii administrative în exercitarea atribuţiilor sale prevăzute de prezentul cod;
 9. prezintă Parlamentului raportul anual de activitate al Consiliului Audiovizualului;
 10. reprezintă Consiliul Audiovizualului în relaţiile cu autorităţile publice, persoanele juridice din domeniul radiodifuziunii şi televiziunii, cu alte persoane juridice, precum şi în relaţiile internaţionale;
 11. reprezintă Republica Moldova în organizaţii internaţionale în probleme ce ţin de mijloacele de informare electronice;
 12. este revocat de Preşedintele Republicii Moldova înainte de survenirea de drept a vacanţei funcţiei în cazul prevăzut la art.82 alin. (6).
  1. În absenţa preşedintelui, precum şi în cazul revocării sau survenirii de drept a vacanţei funcţiei şi până la numirea unui nou preşedinte, vicepreşedintele exercită funcţiile prevăzute în alin. (4) lit. (c)-(k). În acest caz, vicepreşedintele poate  autoriza un alt membru al Consiliului Audiovizualului să exercite aceste funcţii în lipsa sa.
  2. Vicepreşedintele este ales prin vot deschis sau secret cu majoritatea voturilor membrilor Consiliului Audiovizualului, pentru un mandat de 4 ani.
  3. Vicepreşedintele poate fi demis la propunerea oricărui membru al Consiliului Audiovizualului cu votul majorităţii membrilor, caz în care se procedează la alegerea unui nou vicepreşedinte.

 

Articolul 80.Remunerarea membrilor Consiliului Audiovizualului

 1. Membrii Consiliului Audiovizualului sunt remuneraţi în conformitate cu Legea cu privire la sistemul de salarizare în sectorul bugetar.
 2. Preşedintele Consiliului Audiovizualului are dreptul la un salariu lunar egal cu salariul prevăzut pentru funcţia de viceministru.
 3. Membrii Consiliului Audiovizualului au dreptul la un salariu lunar în proporţie de 90% din salariul lunar prevăzut pentru preşedintele Consiliului Audiovizualului.

 

Articolul 81.Organizarea şi funcţionarea Consiliului Audiovizualului

 1. Consiliul Audiovizualului îşi elaborează propriul regulament de organizare şi funcţionare.
 2. În vederea exercitării atribuţiilor Consiliul Audiovizualului îşi constituie o structură funcţională proprie, inclusiv structuri teritoriale de control şi monitorizare, care sunt prevăzute în regulamentul propriu de organizare şi funcţionare.
 3. În îndeplinirea funcţiilor şi a atribuţiilor ce îi revin potrivit prezentului cod, Consiliul Audiovizualului emite decizii în prezenţa a cel puţin 4 membri şi cu votul a cel puţin 3 membri. Toate deciziile Consiliului audiovizualului sunt motivate conform structurii prevăzute la art.84 alin.(12)-(15).
 4. Şedinţele Consiliului Audiovizualului sunt publice. Votul exprimat de fiecare membru al Consiliului Audiovizualului este deschis şi este întotdeauna însoţit de motivare. Membrii Consiliului Audiovizualului pot vota pro sau contra, nefiind admise abţinerile de la vot.
 5. Dezbaterile din cadrul şedinţelor Consiliului Audiovizualului şi rezultatele votării se consemnează în procese-verbale ale şedinţelor semnate de preşedintele Consiliului Audiovizualului. Procesele-verbale se publică pe site-ul Consiliului Audiovizualului  în termen de 10 zile lucrătoare.
 6. Deciziile cu caracter normativ emise de Consiliului Audiovizualului intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial, cu excepţia cazului în care decizia dispune altfel. Celelalte decizii ale Consiliului Audiovizualului sunt obligatorii de la data emiterii.
 7. Deciziile Consiliul Audiovizualului se publică pe pagina sa web şi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Publicarea pe pagina web se face în termen de 5 zile de la emitere, cu excepţia cazului prevăzut la art.84 alin. (7).
 8. În îndeplinirea misiunii sale în interesul public, Consiliul Audiovizualului asigură transparenţa propriei activităţi în conformitate cu Legea privind transparenţa în procesul decizional. Consiliul Audiovizualului elaborează regulile interne proprii de organizare a procedurilor de asigurare a transparenţei în procesul de elaborare şi adoptare a deciziilor, pe care le include în regulamentul de organizare şi funcţionare.

 

Articolul 82.Controlul parlamentar asupra activităţii Consiliului Audiovizualului

 1. Parlamentul exercită controlul asupra activităţii Consiliului Audiovizualului prin dezbaterea raportului anual al acestuia, care se prezintă pentru anul anterior. Comisia parlamentară de profil poate solicita preşedintelui Consiliului Audiovizualului rapoarte specifice ori de câte ori consideră necesar. Rapoartele anuale ale Consiliului Audiovizualului cuprind două capitole: cu privire la exercitarea competenţelor şi cu privire la cheltuirea mijloacelor financiare.
 2. Raportul anual al Consiliului Audiovizualului se depune la Comisia parlamentară de profil până la data de 1 februarie.
 3. Comisia parlamentară de profil organizează audieri publice pe marginea raportului anual al Consiliului Audiovizualului la care sunt invitaţi să participe membrii Consiliului Audiovizualului, reprezentanţi ai partidelor politice, reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale din domeniul mass-media, reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale, precum şi alte părţi interesate, care pot prezenta rapoarte alternative de monitorizare a activităţii Consiliului Audiovizualului sau concluzii pe marginea raportului anual al Consiliului Audiovizualului. În acest scop Comisia parlamentară de profil va publica raportul Consiliului Audiovizualului pe pagina web a Parlamentului, iar Consiliul Audiovizualului pe pagina sa web cu cel puţin 10 zile înainte de data audierilor publice.
 4. În urma audierilor publice, precum şi în baza propriilor constatări, Comisia parlamentară de profil avizează pozitiv sau negativ raportul anual al Consiliului Audiovizualului motivând această decizie. Raportul Comisiei se referă la legalitatea, oportunitatea şi eficacitatea activităţii Consiliului Audiovizualului, precum şi la corectitudinea şi transparenţa operaţiunilor financiare.
 5. Cu ocazia dezbaterii raportului Consiliului Audiovizualului, a avizului Comisiei parlamentare de profil,  Parlamentul poate adopta hotărârea de aprobare sau respingere a acestuia.
 6. În cazul adoptării hotărârii Parlamentului de respingere a raportului anual al Consiliului Audiovizualului, Preşedintele Republicii Moldova revocă din funcţie preşedintele Consiliului Audiovizualului în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Parlamentului. Sunt aplicabile dispoziţiile art. 79 alin. (1)-(2). Persoana revocată nu poate deţine o nouă funcţie de preşedinte al Consiliului Audiovizualului.

 

Articolul 83.Finanţarea Consiliului Audiovizualului

 1. Bugetul Consiliului Audiovizualului se constituie din următoarele surse:
 1. bugetul public;
 2. venituri din taxe pentru licenţiere;
 3. granturi.
  1. Subvenţiile de la bugetul de stat se aprobă pentru o perioadă de 5 ani. Cotele anuale sunt precizate, actualizate şi indicate în Legea Bugetului de Stat pentru fiecare an.
  2. În cazul prevăzut la alin.(1) lit. a) Consiliul Audiovizualului va prezenta Parlamentului, prin intermediul Comisiei parlamentare de profil, proiectul de buget pentru o perioadă de 5 ani în care se va estima costul activităţilor desfăşurate de Consiliul Audiovizualului în exercitarea atribuţiilor şi obligaţiilor sale. Comisia parlamentară de profil va prezenta Parlamentului un aviz de oportunitate asupra planului financiar al Consiliului Audiovizualului.
  3. Finanţarea Consiliului Audiovizualului din bugetul public asigură acoperirea a 70% din cheltuielile planificate pentru primul an de activităţi înscrise în planul financiar adoptat de Parlament, 60% din cheltuielile pentru activităţile din al doilea, şi respectiv câte 40% din cheltuielile planificate pentru anul trei, patru şi cinci. Proporţia de buget neacoperită din bugetul de stat se acoperă din veniturile obţinute din taxele pentru licenţiere şi granturi.

 

Articolul 84.Supravegherea şi controlul activităţilor în domeniul audiovizualului

 1. Supravegherea respectării, controlul îndeplinirii obligaţiilor şi sancţionarea încălcării prevederilor prezentului cod, precum şi a deciziilor emise în baza şi pentru aplicarea acestuia revin Consiliului Audiovizualului.
 2. În exercitarea atribuţiilor de supraveghere şi control Consiliul Audiovizualului poate solicita furnizorilor de servicii media şi distribuitorilor de servicii informaţiile şi actele necesare în aplicarea prezentului cod. Solicitantul va indica temeiul legal, scopul solicitării şi termenul prezentării informaţiei. În cazul controlului la sediu, furnizorii de servicii media şi distribuitorii de servicii vor oferi acces în localurile de activitate, vor pune la dispoziţie înregistrările programelor difuzate, dacă acestea sunt disponibile conform prevederilor prezentului cod, vor colabora în vederea înlesnirii exercitării controlului în timp util şi eficient.
 3. Consiliul Audiovizualului exercită controlul:
 4. din oficiu;
 5. la sesizarea unei autorităţi publice;
 6. ca urmare a plângerii depuse de o persoană fizică sau juridică care se consideră afectată în mod direct prin încălcarea prevederilor legale;
 7. ca urmare a sesizării depuse de organizaţii neguvernamentale.
 1. În cazurile prevăzute la alin.(3) lit.b), c), d), Consiliul Audiovizualului, în termen de 10 zile lucrătoare din data depunerii sesizării sau plângerii, va exercita controlul în privinţa circumstanţelor de fapt. În cel mult 5 zile lucrătoare, dar nu mai târziu de 15 zile de la depunerea sesizării sau plângerii, Consiliul Audiovizualului examinează sesizarea sau plângerea în şedinţă publică, anunţă rezultatele controlului, audiază subiecţii interesaţi şi decide respingerea sau acceptarea sesizării sau plângerii, şi, după caz, aplicarea unei sancţiuni în condiţiile prevăzute de prezentul cod şi/sau a unor măsuri care obligă furnizorul de servicii media sau a distribuitorului de servicii la o acţiune sau inacţiune.
 2. Rezultatele controlului exercitat în condiţiile alin.(3) lit. a) se examinează în şedinţă publică cu audierea subiecţilor interesaţi informaţi în prealabil în condiţiile alin.(10), (11).
 3. Consiliul Audiovizualului examinează sesizarea sau plângerea în şedinţă publică în lipsa furnizorului de servicii media sau a distribuitorului de servicii vizat numai după absenţa repetată a acestuia de la şedinţă, fiind în prealabil informat în condiţiile alin.(10).
 4. Contestaţiile depuse în timpul campaniei electorale se examinează de către Consiliul Audiovizualului în termenele prevăzute de Codul electoral, cu respectarea procedurii prevăzute la alin. (4). Decizia se publică pe pagina web a Consiliului Audiovizualului în termen de 2 zile de la emitere.
 5. Se consideră subiecţi interesaţi în condiţiile prezentului articol reprezentaţii autorităţii publice – autoare a sesizării, persoana fizică sau juridică care a depus plângerea sau reprezentanţii acestora prin procură, reprezentanţii organizaţiei neguvernamentale – autoare a sesizării, precum şi reprezentanţii furnizorului de servicii media sau distribuitorului de servicii vizat în sesizare sau plângere.
 6. Sesizările, plângerile şi contestaţiile anonime nu se examinează. Se consideră anonime sesizările, plângerile şi contestaţiile care nu conţin numele sau, după caz, denumirea autorului, datele de contact ale autorului, semnătura şi, după caz, ştampila autorului.
 7.  Consiliul Audiovizualului va informa furnizorul de servicii  media sau distribuitorul de servicii  în privinţa căruia se exercită controlul despre începerea acestuia, iar în cazul în care controlul este exercitat în condiţiile alin. (3) lit. b),c),d) îl va informa şi despre circumstanţele de fapt expuse în sesizare sau plângere. Consiliul Audiovizualului îi va informa despre dreptul de a formula obiecţii şi argumente în apărarea lor, în scris, cât şi în şedinţă publică. În acest sens, Consiliul Audiovizualului va comunica furnizorului de servicii media sau distribuitorului de servicii rezultatele controlului cu 5 zile lucrătoare înainte de examinarea acestora în şedinţă publică, precum şi data, ora şi locul desfăşurării şedinţei.
 8.  Cu 5 zile înainte de examinarea plângerii sau sesizării în şedinţă publică, Consiliul Audiovizualului informează autorul sesizării sau plângerii despre data, ora şi locul desfăşurării şedinţei. Consiliul Audiovizualului examinează sesizarea sau plângerea în lipsa autorului, dacă a fost respectată procedura informării prealabile.
 9. Deciziile adoptate de Consiliul Audiovizualului în condiţiile alin. (3) au următorul conţinut: partea descriptivă, motivarea şi dispozitivul.
 10. Partea descriptivă conţine informaţiile cu privire la temeiul de fapt şi de drept în baza căruia s-a exercitat controlul, pretenţiile autorului sesizării sau plângerii, argumentele în apărare invocate de furnizorul de servicii media sau distribuitorul de servicii, rezultatele controlul exercitat de Consiliul Audiovizualului şi alte circumstanţe importante.
 11. În motivare se indică: încălcările constatate în urma exercitării controlului, argumentele şi probele pe care se întemeiază concluziile Consiliului Audiovizualului privitoare la aceste încălcări, argumentele invocate de Consiliul Audiovizualului la respingerea pretenţiilor autorului sesizării sau plângerii, iar, după caz, a argumentelor invocate de furnizorul de servicii media sau distribuitorului de servicii supus controlului, precum şi prevederile legale de care s-a călăuzit Consiliul Audiovizualului.
 12. Dispozitivul deciziei cuprinde concluzia Consiliului Audiovizualului privind admiterea sau respingerea integrală sau parţială a sesizării sau plângerii, sancţiunea aplicată, alte măsuri care obligă furnizorul de servicii media sau distribuitorul de servicii la o acţiune sau inacţiune, calea şi termenul de atac al deciziei. Acesta mai cuprinde termenul de executare a deciziei, menţiune despre executarea ei imediată, măsurile necesare pentru asigurarea executării sunt prevăzute în dispozitivul deciziei.
 13. Consiliul Audiovizualului va contribui plenar la intrarea în legalitate a furnizorului de servicii media sau distribuitorul de servicii.
 14. În cazul în care Consiliul Audiovizualului constată în cursul controlului elemente constitutive ale infracţiunii, sau constată competenţa altei autorităţi, va remite materialele autorităţii competente
 15. Consiliul Audiovizualului exercită anual, din oficiu, un control al modului executării de către furnizorii de servicii media şi distribuitorii de servicii a prevederilor legale în vigoare şi a condiţiilor licenţei audiovizuale sau a licenţei de retransmisie. Rezultatele controlului vor fi reflectate în raportul anual al Consiliului Audiovizualului.

 

Articolul 85.Răspunderea pentru încălcarea legislaţiei audiovizuale

 1. În sensul prezentului cod, răspunderea pentru încălcarea legislaţiei audiovizuale înseamnă aplicarea de către Consiliul Audiovizualului, în condiţiile legii, a unor sancţiuni faţă de furnizorii de servicii media sau distribuitorii de servicii care au săvârşit încălcări ale legislaţiei audiovizuale.
 2. Constatarea încălcărilor şi aplicarea sancţiunilor corespunzătoare lor au loc în condiţiile art.84.
 3. Se sancţionează radiodifuzorii cu avertizare publică pentru prima încălcare a prevederilor:
 1. art.6, art.7, art.8, art.9 alin.(1), art.12 alin.(2), art.13;
 2. art.641 alin.(1) din Codul electoral.
  1. Se sancţionează furnizorii de servicii media sau distribuitorii de servicii cu amenda de la 3000 mii lei la 5000 mii lei pentru următoarele încălcări:
 1. refuzul de a se supune controlului, de a permite accesul în spaţiile în care îşi desfăşoară activitatea sau de a pune la dispoziţia reprezentanţilor împuterniciţi a documentelor solicitate şi a înregistrărilor programelor difuzate;
 2. difuzarea unei opere cinematografice în afara perioadelor prevăzute în contractele încheiate cu deţinătorii drepturilor de autor;
 3. nerespectarea prevederilor art.91 alin.(4);
 4. nerespectarea prevederilor art.98 alin.(9);
 5. utilizarea ilegală a semnalelor şi/sau a siglei unui alt radiodifuzor;
 6. nerespectarea prevederilor privind comunicarea motivelor şi obiectului sancţiunii prevăzute la alin.(12)-(15);
 7. nerespectarea prevederilor art.11 alin.(2), (3), (5);
 8. nerespectarea obligaţiei de a depune la Consiliul Audiovizualului copia contractelor cu privire la drepturile de autor şi conexe încheiate cu titularii drepturilor de autor şi conexe sau cu organizaţiile de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale;
 9. nerespectarea obligaţiei de a păstra înregistrările programelor difuzate pe un termen de cel puţin 30 de zile de la data difuzării;
 10. nerespectarea obligaţiei de a pune la dispoziţia Consiliului Audiovizualului sau a instanţei de judecată înregistrările prevăzute la lit.i).
  1. Se sancţionează furnizorii de servicii media sau distribuitorii de servicii cu amenda de la 5000 mii lei la 10000 mii lei pentru următoarele încălcări:
 1. schimbarea neautorizată a conceptului general al serviciului de programe art.91 alin.(5);
 2. retransmisia unui serviciu de programe fără deţinerea drepturilor de retransmisie;
 3. nerespectarea prevederilor art.10 alin.(2) lit.a)-b);
 4. nerespectarea deciziilor Consiliului Audiovizualului emise în baza art.11 alin.(6);
 5. declararea, în executarea art.92 alin.(4), a unor informaţii false, însă situaţia reală nu duce la obţinerea unei situaţii dominante în formarea opiniei publice, prevăzută în art.106 alin.(5);
 6. utilizarea de tehnici subliminale în cadrul comunicării comerciale audiovizuale;
 7. pentru săvârşirea repetată a încălcărilor de la alin.(3);
  1. Se sancţionează furnizorii de servicii media sau distribuitorii de servicii cu amenda de la 10000 mii lei la 15000 mii lei pentru următoarele încălcări:
 1. transmisia serviciilor media audiovizuale fără licenţă de emisie sau licenţă audiovizuală;
 2. retransmisia serviciilor media audiovizuale fără licenţă de retransmisie;
 3. retransmisia serviciilor media audiovizuale în lipsa licenţei tehnice;
 4. exploatarea licenţei de emisie, licenţei audiovizuale sau licenţei de retransmisie de către alte persoane decât titularii de drept ai acestora;
 5. întreruperea nemotivată a difuzării serviciului de programe pentru o perioadă mai mare de 30 de zile consecutive sau pentru o perioadă mai mare de 60 de zile intermitente într-un an calendaristic;
 6. nerespectarea prevederilor legale cu privire la condiţiile de difuzare a comunicărilor audiovizuale comerciale.
 7. încălcarea prevederilor art.11 alin.(4).
  1. Se sancţionează furnizorii de servicii media cu interdicţia de a difuza publicitate pentru o perioadă de la 15 la 30 de zile pentru următoarele încălcări:
 1. utilizarea comunicării audiovizuale cu conţinut comercial mascat;
 2. pentru săvârşirea repetată a încălcărilor de la alin.(6) lit.f);
  1. Se sancţionează furnizorii de servicii media sau distribuitorii de servicii cu suspendarea licenţei de emisie, licenţei audiovizuale sau licenţei de retransmisie pentru o perioadă de la 30 la 60 de zile pentru:
 1. săvârşirea repetată în decursul a 12 luni a încălcărilor de aceeaşi gravitate prevăzute la alin.(4) lit.b) şi d), alin.(5) lit.a)-c) şi lit.e)-f), alin.(6) lit.d)-e), g) şi alin.(7) lit.a) şi b);
 2. incitarea publicului la ură naţională, rasială sau religioasă;
 3. incitarea explicită la violenţă publică;
 4. incitarea la acţiuni care au drept scop răsturnarea sau schimbarea prin violenţă a orânduirii de stat sau încălcarea prin violenţă a integrităţii Republicii Moldova;
 5. incitarea la acţiuni teroriste.
  1. Se sancţionează furnizorul de servicii media sau distribuitorul de servicii cu  revocarea licenţei de emisie, a licenţei audiovizuale sau a autorizaţiei licenţei de retransmisie pentru săvârşirea repetată în decursul a 12 luni a încălcărilor prevăzute la alin.(8) lit.b)-e).
  2. Încălcările de la alin. (3)-(7) se consideră prescrise dacă a trecut mai mult de 12 luni de la săvârşirea lor.
  3. Individualizarea sancţiunii în cazul săvârşirii uneia dintre încălcările prevăzute în prezentul articol se face ţinându-se seama de gravitatea faptei, de efectele acesteia, precum şi de sancţiunile primite anterior, în raport cu fiecare serviciu de programe (ofertă de servicii de programe), pe o perioadă de cel mult un an.
  4. Furnizorul de servicii media sau distribuitorul de servicii căruia i s-a aplicat o sancţiune prevăzută de prezentul articol are obligaţia de a comunica publicului motivele şi obiectul sancţiunii, în modul indicat de Consiliu Audiovizualului în decizia de sancţionare.
  5. Textul sancţiunii se difuzează în următoarele 48 de ore de la emiterea deciziei, sonor şi/sau vizual, de cel puţin 3 ori, în orele de maximă audienţă, din care o dată în principala emisiune de ştiri.
  6. Pentru serviciile de programe care, în intervalele orare precizate la alin. (13), retransmit un alt serviciu de programe, modalitatea de difuzare este stabilită prin decizia de sancţionare.

 

Articolul 86.Căile de atac împotriva deciziilor Consiliului Audiovizualului

 1. Deciziile cu caracter normativ pot fi contestate în condiţiile Legii cu privire la contenciosul administrativ. Deciziile cu caracter de recomandare nu pot fi atacate.
 2. Deciziile adoptate în condiţiile art.84-85 pot fi atacate direct în instanţa de contencios administrativ în termen de 30 de zile de la comunicare. Deciziile neatacate în termen constituie de drept titlu executoriu.
 3. Atacarea în termen de 30 de zile a deciziilor emise în condiţiile art.85 alin.(9) suspendă executarea acestora până la emiterea de către instanţa de judecată a unei hotărâri definitive. Instanţa de judecată poate hotărî, în termen de 48 ore de la înregistrarea cererii de chemare în judecată, în baza unor dovezi concludente, suspendarea emisiei până la pronunţarea unei hotărâri definitive.

 

Articolul 87.Colaborarea cu alte autorităţi

 1. Pentru buna executare a competenţelor sale, Consiliul Audiovizualului colaborează cu autorităţile din Republica Moldova autorizate să reglementeze sau să supravegheze servicii sau activităţi care se referă la domeniul audiovizualului.
 2. Procedura şi condiţiile de colaborare a Consiliului Audiovizualului cu autorităţile prevăzute la alin. (1), inclusiv condiţiile necesare pentru asigurarea executării eficiente a funcţiilor de către fiecare autoritate, precum şi procedura de soluţionare a conflictelor de competenţă şi dezvoltarea practicilor uniforme, sunt reglementare în acorduri de colaborare. Acordurile de colaborare se publică în Monitorul Oficial al R. Moldova.
 3. Consiliul Audiovizualului colaborează cu autoritatea pentru protecţia concurenţei, inclusiv prin furnizarea reciprocă a informaţiilor necesare aplicării atât a legislaţiei cu privire la protecţia concurenţei, publicităţii cât şi a legislaţiei audiovizuale, precum şi prin consultarea reciprocă în problemele ce ţin de protecţia concurenţei şi publicitate în domeniul audiovizualului. Consiliul Audiovizualului solicită autorităţii pentru protecţia concurenţei avizul în ce priveşte corespunderea comunicărilor comerciale audiovizuale prevederilor legislaţiei cu privire la publicitate. La solicitarea autorităţii de protecţie a concurenţei, în procesul de exercitare a controlului privind respectarea prevederilor legale în domeniul protecţiei concurenţei de către furnizorii de servicii media sau distribuitorii de servicii, Consiliul Audiovizualului comunică avizul său în 15 de zile.
 4. Consiliul Audiovizualului colaborează cu Agenţia Naţională a Medicamentului, inclusiv prin furnizarea reciprocă a informaţiilor necesare aplicării legislaţiei audiovizuale cu privire la publicitatea medicamentelor de uz uman. În procesul de exercitare a controlului asupra respectării prevederilor legale privind comunicările comerciale audiovizuale pentru medicamentele de uz uman de către furnizorii de servicii media şi distribuitorii de serviciu, Consiliul Audiovizualului solicită avizul/expertiza Agenţiei Naţionale a Medicamentului.
 5. Consiliul Audiovizualului colaborează cu autoritatea pentru protecţia obiectelor de proprietate intelectuală, precum şi cu organizaţiile de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale, inclusiv prin furnizarea reciprocă a informaţiilor necesare aplicării legislaţiei cu privire la protecţia drepturilor de autor şi conexe în domeniul audiovizualului. În cazul încălcării de către furnizorii de servicii media sau distribuitorii de servicii a drepturilor de autor şi/sau drepturilor conexe, Consiliul Audiovizualului sesizează autoritatea pentru protecţia obiectelor de proprietate intelectuală, şi/sau organizaţiile de gestiune colectivă a drepturilor patrimoniale,  şi/sau organele afacerilor interne în cazul contravenţiilor, pentru apărarea drepturilor titularilor.
 6. Consiliul Audiovizualului colaborează cu autoritatea care reglementează activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice şi al tehnologiei informaţiei, inclusiv prin furnizarea reciprocă a informaţiilor necesare aplicării atât a legislaţiei cu privire la comunicaţiile electronice cât şi a legislaţiei audiovizuale. În cazul constatării elementelor constitutive ale contravenţiei în domeniul comunicaţiilor electronice sau a tehnologiei informaţiei în activitatea furnizorilor de servicii media sau a distribuitorilor de servicii, Consiliul Audiovizualului sesizează autoritatea care reglementează activitatea în domeniul comunicaţiilor electronice şi al tehnologiei informaţiei pentru constatarea contravenţiei.
 7. Colaborarea Consiliului Audiovizualului cu autorităţile prevăzute la alin.(3)-(6), precum şi cu alte autorităţi prevăzute la alin. (1), poate avea loc şi pe alte segmente în domeniul audiovizualului decât cele prevăzute în prezentul articol, în baza şi conform funcţiilor şi atribuţiilor date prin lege fiecărei autorităţi.

 

Capitolul VII. Licenţierea activităţii în domeniul audiovizualului

 

Secţiunea I. Licenţierea activităţii în domeniul audiovizualului

 

Articolul 88.Dispoziţii generale

 1. Radiodifuzorii şi distribuitorii de servicii aflaţi în jurisdicţia Republicii Moldova furnizează servicii media audiovizuale numai după licenţiere de către Consiliul Audiovizualului.
 2. Furnizarea unui serviciu de programe în sistem digital terestru prin intermediul unui operator de multiplex de radiodifuziune/televiziune aflat în jurisdicţia Republicii Moldova se poate face numai în baza licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, eliberată de autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate, în beneficiul titularilor licenţelor audiovizuale digitale. Operatorului de multiplex de radiodifuziune/televiziune i se eliberează licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru, la propunerea consensuală a titularilor licenţelor audiovizuale digitale pentru respectivul multiplex. În cazul în care deţinătorii de licenţe nu ajung la consens autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate organizează un concurs pentru desemnarea operatorului în baza unui regulament ad-hoc.
 3. Furnizarea unui serviciu de programe pe cale radioelectrică terestră se poate face numai în baza licenţei tehnice în beneficiul titularilor licenţelor audiovizuale analogice, eliberată de autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate.
 4. Consiliul Audiovizualului eliberează licenţe audiovizuale cu respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la protecţia şi dezvoltarea concurenţei, limitarea activităţii monopoliste în domeniul audiovizualului şi asigurarea pluralismului furnizorilor de servicii media.
 5. Consiliul Audiovizualului creează şi menţine un registru public al licenţelor eliberate, care conţine: numărul, numele/denumirea şi datele de identificare ale titularului, data eliberării, data expirării, menţiuni despre prelungire şi cesiune, zona de difuzare.
 6. Consiliul Audiovizualului va elabora reglementări speciale în ceea ce priveşte serviciile media audiovizuale difuzate prin Internet.

 

Articolul 89.Tipurile de licenţe

 1. Consiliul Audiovizualului licenţiază activitatea în domeniul audiovizualului prin eliberarea următoarelor categorii de acte:

a) licenţă audiovizuală eliberată prin concurs, pentru:

- furnizarea unui serviciu de programe pe cale radioelectrică terestră;

- furnizarea unui serviciu de programe în sistem digital terestru;

b) licenţă audiovizuală eliberată fără concurs, pentru:

- transmisia serviciilor de programe lineare radio/televizate prin cablu;

- transmisia serviciilor de programe lineare radio/televizate prin satelit;

- transmisia serviciilor de programe lineare radio prin fir;

c) licenţă de retransmisie pentru:

- retransmisia serviciilor de programe radio/televizate prin cablu;

- retransmisia serviciilor de programe radio/televizate prin satelit;

- retransmisia serviciilor de programe radio/televizate în sistem digital terestru.

 

Articolul 90.Licenţa audiovizuală

 1. Licenţa audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe lineare prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decât cele radioelectrice terestre se eliberează fără concurs, doar în baza deciziei Consiliului Audiovizualului.
 2. Consiliul Audiovizualului va elabora reglementări speciale, cu respectarea prevederilor din strategia de tranziţie de la analogic la digital, cuprinzând criteriile şi modalităţile conform cărora, prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru serviciile de programe de televiziune difuzate pe cale radioelectrică terestră, licenţa audiovizuală digitală se eliberează în baza unei decizii pentru radiodifuzorii care:
 3. deţin o licenţă de emisie al cărei termen de valabilitate nu s-a împlinit şi optează şi pentru difuzarea serviciului de programe într-un multiplex digital terestru;
 4. urmează să înceteze transmisia analogică sau a căror transmisie analogică nu va mai fi protejată, în condiţiile măsurilor impuse prin prezentul cod şi prin strategia privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional.
 1. La acordarea licenţelor audiovizuale radiodifuzorul poate opta pentru multiplexul în cadrul căruia vor fi incluse serviciile sale de programe de televiziune/radiodifuziune.
 2. Licenţa audiovizuală se acordă pentru o perioadă de 9 ani. Termenul licenţei audiovizuale curge de la data eliberării, cu excepţia cazului prevăzut la art. 94 alin. (5).

 

Articolul 91.Conţinutul licenţei audiovizuale

 1. Licenţa audiovizuală cuprinde:
 2. numărul licenţei;
 3. datele de identificare a titularului acesteia, precum şi cele ale fondatorilor, asociaţilor sau acţionarilor care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social al radiodifuzorului;
 4. tipul şi structura serviciului de programe;
 5. denumirea şi elementele de identificare ale serviciului de programe;
 6. formatul de principiu al serviciului de programe;
 7. zona de difuzare;
 8. perioada de valabilitate;
 9. mijlocul de telecomunicaţii folosit pentru difuzare şi proprietarul acestuia;
 10. frecvenţa/frecvenţele sau canalul/canalele acordate, în cazul licenţei audiovizuale analogice;
 11. multiplexul digital în care se difuzează serviciul de programe;
 12. angajamentul radiodifuzorului de a respecta prevederile prezentului cod.
  1. Radiodifuzorii au obligaţia să notifice în scris Consiliului Audiovizualului în termen de 10 de zile orice modificare intervenită în documentele şi în datele declarate, prevăzute la alin. (1) lit.b), c).
  2. În cazul modificării datelor prevăzute la alin. (1) lit. d), iar în cazul datelor prevăzute la alin. (1) lit.e) în proporţie mai mare de 20%, radiodifuzorii au obligaţia să solicite în acordul Consiliului Audiovizualului.
  3. În cazul alin. (3), Consiliul Audiovizualului ia o decizie în termen 30 de zile de la data înregistrării solicitării radiodifuzorului.
  4. Consiliul Audiovizualului modifică cu titlu gratuit conţinutul licenţei audiovizuale pe parcursul validităţii ei pentru a racorda activitatea radiodifuzorului la prevederile intervenite pe parcurs în legislaţia în vigoare.

 

Articolul 92.Concursul pentru acordarea licenţei audiovizuale

 1. Consiliul Audiovizualului anunţă concursul în baza avizului autorităţii administraţiei publice centrale de specialitate pentru repartizarea:
 1. frecvenţelor radio pentru furnizarea serviciilor de programe pe cale radioelectrică terestră disponibile;
 2. frecvenţelor disponibile în reţelele de multiplex de radiodifuziune/televiziune.
  1. Anunţul va include:
 1. lista actelor prevăzute la alin. (3);
 2. termenul limită pentru prezentarea solicitărilor;
 3. frecvenţele (grupuri de frecvenţe) radio cu parametrii: localitatea, puterea aparent radiată, reducerea puterii aparent radiate (după caz), polarizarea, înălţimea efectivă a antenei;
 4. canalul/multiplexul;
 5. cerinţele faţă de serviciul de programe, după caz;
 6. termenul de valabilitate a licenţei audiovizuale;
 7. mărimea taxei de stat pentru licenţa audiovizuală;
 8. criteriile de evaluare.
  1. Solicitantul licenţei audiovizuale depune următoarele acte pentru participare la concurs:
 1. cererea de înscriere la concurs;
 2. denumirea serviciului de programe pentru care se solicită licenţa audiovizuală şi datele sale de identificare;
 3. copia de pe certificatul de înregistrare a întreprinderii, instituţiei, organizaţiei;
 4. copia de pe extrasul din Registrul de stat al întreprinderilor şi organizaţiilor referitor la administratorul întreprinderii şi la genurile de activitate;
 5. certificatul privind lipsa sau existenţa restanţelor faţă de bugetul public naţional sau, după caz, contractul de eşalonare a datoriilor;
 6. proiectul editorial conţinând tipul şi formatul de principiu al serviciului de programe şi alte argumente ce pot fi utile în susţinerea proiectului editorial;
 7. proiectul financiar conţinând sursele şi planul de finanţare pentru o perioadă de minim 3 ani, experienţa şi competenţa în orice domeniu relevant pentru furnizarea de servicii media audiovizuale, alte elemente şi dovezi care să permită aprecierea capacităţii de susţinere financiară a  proiectului;
 8. proiectul de dotare tehnică a staţiilor;
 9. în cazul retransmisiei serviciilor de programe, acordul prealabil cu producătorii serviciilor de programe respective sau reprezentanţii legali ai acestora.
  1. Pentru a asigura transparenţa structurilor de proprietate şi de control în domeniul audiovizualului, solicitantul licenţei audiovizuale notifică Consiliului Audiovizualului printr-o declaraţie pe proprie răspundere următoarele informaţii:
 1. datele de identificare ale persoanelor fizice şi/sau juridice care participă la capitalul social al solicitantului şi respectiv valoarea cotei lor de participaţie şi/sau lista membrilor/asociaţilor, precum şi a persoanelor fizice şi/sau juridice care controlează solicitantul;
 2. declaraţii pe proprie răspundere ale persoanelor prevăzute la alin. (4) lit. a) care deţin o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale solicitantului prin care declară dacă sunt investitori sau acţionari direcţi ori indirecţi la alţi furnizori de servicii media, cu precizarea procentului deţinut din capitalul social al acestora;
 3. datele de identificare ale persoanelor fizice şi/sau juridice implicate în oferirea de resurse pentru difuzarea programelor de servicii ale solicitantului.
  1. Orice modificare a informaţiilor menţionate la alin. (4) în timpul perioadei de concurs va fi comunicată Consiliului Audiovizualului în termen de 10 zile, anexând documentele care confirmă aceste modificări în copii autentificate.
  2. Consiliul Audiovizualului actualizează cu regularitate informaţiile specificate în alin. (4) şi le publică pe pagina sa web.
  3. Termenul de depunere a ofertelor este de 30 de zile lucrătoare.
  4. Informaţiile prevăzute la alin. (3) lit. b) şi lit. f)-h) sunt prezentate Consiliului Audiovizualului la depunerea dosarului de concurs şi pe suport electronic, care le publică pe site-ul său în termen de 24 de ore de la acceptarea dosarului. Orice radiodifuzor, precum şi orice persoană care are un interes legitim poate comunica Consiliului Audiovizualului informaţii relevante despre solicitare şi/sau solicitant.
  5. Consiliul Audiovizualului desfăşoară şedinţa de concurs în termen 20 de zile de la expirarea termenului de depunere a ofertelor.
  6. Consiliul Audiovizualului acordă licenţa audiovizuală în temeiul următoarelor criterii generale:
 1. oportunitatea şi viabilitatea proiectului financiar;
 2. experienţa şi competenţa în orice domeniu relevant pentru furnizarea de servicii media audiovizuale;
 3. originalitatea proiectului editorial prin care se asigură dezvoltarea audiovizualului autohton;
 4. ponderea producţiei audiovizuale proprii în grila de emisie şi a producţiei audiovizuale autohtone şi europene în volumul total al emisiei, diversitatea programelor;
 5. volumul emisiunilor difuzate în limba de stat şi respectarea art. (15) alin. 12;
 6. volumul investiţiilor preconizate.
  1. În cazul serviciilor de programe difuzate pe cale radioelectrică terestră, titularul licenţei audiovizuale acordate în bază de concurs solicită administraţiei publice de specialitate eliberarea licenţei tehnice în conformitatea cu art. 100.
  2. Titularii licenţei audiovizuale sunt obligaţi să înceapă emisia în cel mult 6 luni de la eliberarea licenţei audiovizuale.
  3. Titularii licenţei audiovizuale sunt obligaţi să notifice în scris Consiliul Audiovizualului, cu cel puţin 72 de ore înainte de prima transmisie, despre începutul emisiei.
  4. Consiliul Audiovizualului anunţă concurs în termen de cel mut 3 luni de la data disponibilităţii sau disponibilizări frecvenţei cu excepţiile prevăzute de prezentul cod.

 

Articolul 93.Eliberarea licenţei audiovizuale fără concurs

 1. Consiliului Audiovizualului eliberează fără concurs licenţă audiovizuală pentru difuzarea serviciilor de programe lineare prin orice alte mijloace de telecomunicaţii decât cele în sistem digital terestru şi cele pe cale radioelectrică terestră.
 2. Pentru eliberarea licenţei audiovizuale fără concurs solicitantul prezintă Consiliului Audiovizualului actele prevăzute la art. 92 alin. (3) lit. a)-d) şi alin. (4).
 3. Cererea solicitantului privind eliberarea licenţei audiovizuale se examinează de către Consiliu Audiovizualului în termen de 30 de zile de la înregistrare.
 4. Licenţa audiovizuală cuprinde elementele prevăzute la art. (91) lit. a)-b), g), k).

 

Articolul 94.Prelungirea de drept a licenţei audiovizuale acordată prin concurs

 1. Licenţa audiovizuală (licenţa de emisie) acordată prin concurs a cărei termen de valabilitate expiră se prelungeşte de drept pentru un nou termen, la cererea titularului, în conformitate cu prevederile prezentului articol.
 2. Cu 6 luni înainte de expirarea termenului pentru care a fost acordată licenţa audiovizuală radiodifuzorul depune cerere de prelungire la Consiliul Audiovizualului.
 3. Consiliul Audiovizualului prelungeşte de drept valabilitatea licenţei audiovizuale dacă sunt întrunite cumulativ următoarele condiţii:
  1. radiodifuzorul a depus cererea de prelungire a licenţei audiovizuale cu 6 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
  2. radiodifuzorul nu a fost sancţionat de către Consiliul Audiovizualului pe parcursul valabilităţii licenţei audiovizuale a cărei prelungire se solicită cu sancţiunea prevăzută în art.85 alin.(8).
 4. Consiliul Audiovizualului decide prelungirea licenţei audiovizuale sau respingerea cererii în decurs de 30 de zile.
 5. Dacă cererea de prelungire a fost respinsă sau prelungirea de drept nu a fost solicitată, frecvenţa sau canalul devine disponibil şi este scos la concurs cu 4 luni înainte de expirarea termenului de valabilitate a licenţei audiovizuale a cărei prelungire a fost respinsă.
 6. Licenţa audiovizuală acordată în condiţiile alin.(5) devine valabilă din data expirării licenţei audiovizuale a cărei prelungire a fost respinsă sau nu a fost solicitată.

 

Articolul 95.Cesiunea licenţei audiovizuale

 1. În primul termen de valabilitate al licenţei audiovizuale cesiunea este interzisă.
 2. Consiliul Audiovizualului aprobă cesiunea licenţei audiovizuale dacă sunt întrunite următoarele condiţii:
  1. cesionarul nu deţine o licenţă audiovizuală pentru transmisia unui serviciu de programe similar celui prevăzut în licenţa audiovizuală a cărei cesiune se solicită, cu excepţia prevăzută în lit.b);
  2. cesionarul este titularul unei licenţe audiovizuale pentru transmisia unui serviciu de programe similar celui prevăzut în licenţa audiovizuală a cărei cesiune se solicită, însă cesiunea se solicită în scopul extinderii ariei de emisie a cesionarului;
  3. cesionarul nu obţine o situaţie dominantă în formarea opiniei publice, prevăzută în art.106 alin.(5).
 3. Cesionarul preia toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în licenţa audiovizuală cesionată.
 4. Cesiunea este aprobată la cererea comună a cedentului şi cesionarului. La depunerea cererii, cesionarul depune şi actele prevăzute la art.92 alin.(3) lit.a)-e) şi alin.(4).
 5. În cazul în care cesionarul intenţionează să modifice serviciul de programe cesionat în proporţie mai mare de 20%, ataşează la cererea de cesiune actele prevăzute la art.92 alin.(3) lit.f)-i).
 6. Consiliul Audiovizualului decide asupra cesiunii licenţei audiovizuale cu aprobarea modificării serviciului de programe în baza criteriilor prevăzute la art.92 alin.(11).

 

Articolul 96.Anularea licenţei audiovizuale

Consiliul Audiovizualului anulează licenţa audiovizuală în următoarele cazuri:

 1. radiodifuzorul notifică în scris Consiliul Audiovizualului că renunţă la difuzarea serviciului său de programe;
 2. radiodifuzorul, după eliberarea licenţei audiovizuale, nu a început emisia în termenul prevăzut în art.92 alin.(13);
 3. radiodifuzorul nu a plătit taxa pentru licenţa audiovizuală după ce a fost avertizat de Consiliul Audiovizualului, în scris, de cel puţin două ori;
 4. în cazul art.108 alin.(3);
 5. când, după eliberarea licenţei audiovizuale, se dovedeşte prin acte autentice că radiodifuzorul a declarat informaţii false la executarea art.92 alin.(4), iar situaţia reală duce la obţinerea unei situaţii dominante în formarea opiniei publice, prevăzută în art.106 alin.(5);
 6. când, după eliberarea licenţei audiovizuale, se dovedeşte prin acte autentice că un fondator al radiodifuzorului titular al licenţei audiovizuale este o persoană juridică străină înregistrată într-o ţară a cărei legislaţie interzice fondarea persoanelor juridice străine sau dacă este imposibilă determinarea originii capitalului statutar al radiodifuzorului.

 

Articolul 97.Libera retransmisie

 1. Retransmisia oricărui serviciu de programe, difuzat legal de către radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova sau sub jurisdicţia unui stat cu care Republica Moldova a încheiat un acord internaţional de liberă retransmisie în domeniul audiovizualului, este liberă, în condiţiile prezentului cod.
 2. Retransmisia pe teritoriul Republicii Moldova a serviciilor de programe, difuzate de către radiodifuzori aflaţi sub jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene sau sub jurisdicţia  statele care sunt parte la Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră şi recepţionate pe teritoriul acestor state, este liberă şi nu necesită nicio licenţiere prealabilă.
 3. Consiliul Audiovizualului poate restrânge temporar dreptul de liberă retransmisie a unui anumit serviciu de programe provenind din statele membre ale Uniunii Europene sau din statele care sunt parte la Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră şi recepţionat pe teritoriul acestor state, dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
  1. serviciul de programe încalcă explicit, semnificativ şi grav prevederile art. 10 sau 11;
  2. pe parcursul ultimelor 12 luni radiodifuzorul a mai încălcat de cel puţin două ori prevederile art. 10 sau 11;
  3. Consiliul Audiovizualului a notificat în scris radiodifuzorului în cauză respectivele încălcări şi despre măsurile pe care intenţionează să le adopte în cazul în care o asemenea încălcare se produce din nou;
  4. consultările cu statul membru al Uniunii Europene de pe teritoriul căruia se face transmisia nu s-au concretizat într-o înţelegere amiabilă, în termen de 15 zile de la notificarea prevăzută la lit. c), iar încălcarea la care se face referire continuă.
 4. Orice distribuitor de servicii care retransmite un serviciu de programe care se încadrează în prevederile alin. (1) şi (2) va notifica Consiliului Audiovizualului statul sub jurisdicţia căruia se află radiodifuzorul respectiv şi, după caz, acceptul de retransmisie acordat, care include parametrii tehnici şi de calitate ai retransmisiei, stabiliţi între radiodifuzori şi distribuitorii de servicii.

 

Articolul 98.Licenţa de retransmisie

 1. Orice persoană juridică este în drept să solicite Consiliului Audiovizualului eliberarea unei licenţe de retransmisie pentru retransmisia serviciilor de programe pe teritoriul Republicii Moldova. Retransmisia unui serviciu de programe care nu se încadrează în prevederile art. 97 se face numai în baza licenţei de retransmisie.
 2. Eliberarea, modificarea şi revocarea licenţei de retransmisie se stabileşte prin decizie a Consiliului Audiovizualului.
 3. Consiliul Audiovizualului va publica anual, până la 1 februarie, lista distribuitorilor de servicii şi lista serviciilor de programe retransmise pe teritoriul Republicii Moldova.
 4. Pentru obţinerea licenţei de retransmisie, solicitantul depune o cerere la Consiliul Audiovizualului însoţită de următoarele acte:
  1. lista serviciilor de programe preconizate spre retransmisie;
  2. acordul prealabil cu producătorii serviciilor de programe respective sau reprezentanţii legali ai acestora;
 1. În termen de 10 zile de obţinerea licenţei de retransmisie, titularul aduce la Consiliul Audiovizualului dovada achitării taxei de stat.
 2. Pentru a asigura transparenţa structurilor de proprietate şi de control în domeniul audiovizualului, solicitantul licenţei de retransmisie notifică Consiliului Audiovizualului printr-o declaraţie pe proprie răspundere următoarele informaţii:
 1. datele de identificare ale persoanelor fizice şi/sau juridice care participă la capitalul social al solicitantului şi respectiv valoarea cotei lor de participaţie şi/sau lista membrilor/asociaţilor, precum şi a persoanelor fizice şi/sau juridice care controlează solicitantul;
 2. declaraţii pe proprie răspundere ale persoanelor prevăzute la lit. a) care deţin o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale solicitantului prin care declară dacă sunt investitori sau acţionari direcţi ori indirecţi la alţi furnizori de servicii media, cu precizarea procentului deţinut din capitalul social al acestora;
 1. Licenţa de retransmisie se eliberează fără concurs pe un termen de 10 ani.
 2. Titularul licenţei de retransmisie comunică în scris Consiliului Audiovizualului despre începerea retransmisiei cu cel puţin 72 de ore înainte. Informaţia este însoţită de originalul sau copia legalizată de pe contractele încheiate cu producătorii serviciilor de programe preconizate pentru retransmisie sau cu reprezentanţii legali ai acestora.
 3. Titularul licenţei de retransmisie depune anual, până la 1 februarie, la Consiliul Audiovizualului o declaraţie pe proprie răspundere în care indică teritoriile în care se realizează retransmisia şi lista serviciilor de programe retransmise.
 4. Licenţa de retransmisie cuprinde:
 1. numărul, data emiterii şi data expirării valabilităţii;
 2. datele de identificare a titularului;
 3. denumirea distribuitorului de servicii.
 1. Distribuitorul de servicii poate modifica oferta de servicii de programe, aprobată de Consiliul Audiovizualului, în proporţie mai mare de 10% doar cu acordul Consiliului Audiovizualului. Consiliul Audiovizualului ia o decizie în termen 30 de zile de la data înregistrării solicitării distribuitorului de servicii. Orice modificare de până la 10% din oferta de servicii de programe aprobată este notificată Consiliului Audiovizualului în termen de 10 zile.
 2. Titularul licenţei de retransmisie este în drept să solicite Consiliului Audiovizualului eliberarea unei  noi licenţe de retransmisie cu 3 luni înainte de expirarea valabilităţii acesteia. Consiliul Audiovizualului adoptă o decizie motivată în acest sens până la expirarea termenului de valabilitate a licenţei de retransmisie iniţiale.
 3. Cesionarea licenţei de retransmisie este permisă doar cu acordul Consiliului Audiovizualului la cererea comună a cedentului şi cesionarului. Cesionarul preia toate obligaţiile prevăzute în licenţa de retransmisie.

 

Articolul 99.Condiţiile retransmisiei serviciilor de programe

 1. În cazul retransmisiei unui serviciu de programe sau a unei părţi din acesta, trebuie să se păstreze semnul de identificare al producătorului programului, cu specificarea semnelor de identificare a distribuitorul de servicii care retransmite.
 2. Titularul licenţei de retransmisie poartă responsabilitate editorială pentru serviciul de programe retransmis pe teritoriul Republicii Moldova şi care nu ţine de jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene sau statelor membre ale Convenţiei europene privind televiziunea transfrontalieră.
 3. Orice distribuitor care retransmite servicii de programe are obligaţia să includă în oferta sa serviciile de programe ale radiodifuzorului public naţional, alte servicii de programe libere la retransmisie ale radiodifuzorilor privaţi, aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova, în limita a 25% din numărul total de servicii de programe distribuite, precum şi serviciile de televiziune a căror obligativitate de retransmitere este stabilită prin acorduri internaţionale la care Republica Moldova este parte.
 4. Distribuitorii de servicii de programe au obligaţia, la nivel regional şi local, să includă în oferta lor cel puţin două programe regionale şi două programe locale, acolo unde acestea există.
 5. În localităţile în care o minoritate naţională reprezintă o pondere mai mare de 20% distribuitorii de servicii vor asigura şi servicii de programe care sunt libere la retransmisie, în limba minorităţii respective.

 

Articolul 100.Licenţa tehnică

 1. Licenţa tehnică este eliberată de către autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate în termen de 60 de zile calendaristice de la data solicitării.
 2. Licenţa tehnică se eliberează şi se modifică în conformitate cu prevederile Legii comunicaţiilor electronice. Licenţa tehnică este valabilă pe durata valabilităţii licenţei audiovizuale.
 3. Licenţa tehnică rămâne valabilă şi după expirarea/retragerea/anularea licenţei audiovizuale pentru care a fost eliberată, dacă o nouă licenţă audiovizuală este eliberată pentru frecvenţa prevăzută în licenţa tehnică, iar titularul acesteia începe emisia în termen de 6 luni de la data eliberării licenţei audiovizuale, în conformitate cu alin.(7).
 4. Titularul licenţei audiovizuale noi eliberate este în drept, în conformitate cu alin.(6), să încheie un contract de prestare de servicii cu titularul licenţei tehnice şi să depună copia autentificată a contractului la Consiliului Audiovizualului înainte de începerea emisiei.

 

Articolul 101.Modificarea licenţei tehnice

Pe motive tehnice sau din cauza operării schimbărilor în Planul naţional de repartizare a frecvenţelor radioelectrice terestre, autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate modifică gratuit frecvenţa şi datele tehnice prevăzute în licenţa tehnică, fără întreruperea serviciului de programe al titularului de licenţă şi cu asigurarea unei recepţii de calitate echivalentă.

 

Articolul 102.Retragerea licenţei tehnice

 1. Licenţa tehnică se retrage de către autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate în următoarele situaţii:
  1. pentru încălcarea obligaţiilor prevăzute în licenţa tehnică;
  2. la cererea titularului;
  3. la încetarea emisiei de peste 45 de zile din cauze de natură tehnică.

 

Articolul 103.Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru

 1. Licenţa de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru se acordă operatorului de multiplex de radiodifuziune/televiziune de către administraţia publică centrală de specialitate în conformitate cu actele normative privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră şi implementarea serviciilor multimedia digitale la nivel naţional.
 2. Criteriile de precalificare de natură tehnică, administrativă şi/sau financiară, precum şi obligaţiile ce trebuie asumate de persoanele care obţin licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru se stabilesc prin caietul de sarcini realizat în vederea organizării procedurilor de selecţie.
 3. Condiţiile de eliberare, modificare şi revocare a licenţei de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru se stabilesc de Regulamentul privind eliberarea licenţelor în domeniul telecomunicaţiilor şi informaticii aprobat de autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate şi publicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

 

Articolul 104.Supravegherea parametrilor tehnici

Monitorizarea şi controlul parametrilor prevăzuţi în licenţele tehnice şi licenţele de utilizare a frecvenţelor radio în sistem digital terestru pe parcursul perioadei de valabilitate a acestora se realizează direct sau prin intermediul unei alte persoane juridice de drept public sau privat, de către autoritatea administraţiei publice centrale de specialitate, în limitele şi în conformitate cu competenţele stabilite de lege.

 

Secţiunea II. Regimul juridic al proprietăţii în domeniul audiovizualului

 

Articolul 105.Limitarea concentrării proprietăţii în domeniul audiovizualului

 1. Pentru a proteja diversitatea şi pluralismul de opinii, Consiliul Audiovizualului va limita concentrarea proprietăţii şi extinderea cotei de audienţă în domeniul audiovizualului la dimensiuni care să asigure eficienţa economică, dar care să nu genereze apariţia de situaţii dominante în formarea opiniei publice.
 2. Sunt interzise şi, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, considerate nevalabile în întregime sau parţial orice acorduri (acţiuni coordonate) ale persoanelor fizice şi juridice din domeniul audiovizualului concurente, care deţin în comun o situaţie dominantă pe piaţă, dacă acestea au sau pot avea drept rezultat limitarea concurenţei.
 3. Sunt interzise şi, în modul stabilit de legislaţia în vigoare, considerate nevalabile în întregime sau parţial orice acorduri (acţiuni coordonate) ale persoanelor fizice şi juridice din domeniul audiovizualului neconcurente, dintre care una deţine o situaţie dominantă pe piaţă, iar cealaltă este  furnizorul  sau  cumpărătorul acesteia, dacă asemenea acorduri (acţiuni coordonate) conduc sau pot conduce la limitarea concurenţei.
 4. Niciun radiodifuzor, cu excepţia radiodifuzorilor publici, nu pot difuza mai mult de 2 servicii de programe în aceeaşi unitate administrativ-teritorială de nivelul doi sau în acelaşi municipiu.
 5. Orice persoană fizică, soţul/soţia acesteia, sau persoana juridică care este fondator/asociat/proprietar unic sau deţine o cotă mai mare de 50% din acţiunile, drepturile de vot sau capitalul social al unei persoane juridice din domeniul audiovizualului, nu poate deţine mai mult de 20% din acţiunile, drepturile de vot sau capitalul social al unei persoane juridice din domeniul audiovizualului aflate în jurisdicţia Republicii Moldova.
 6. Partidele politice, entităţile juridice sau întreprinderile fondate de acestea, sindicatele şi formaţiunile religioase nu pot fonda şi/sau deţine acţiuni, drepturi de vot sau cote din capitalul social al persoane juridice din domeniul audiovizualului.
 7. Persoana care ocupă un post electiv în organele administrative ale unui partid şi este fondator, deţine acţiuni sau este membru al unei persoane juridice din domeniul audiovizualului nu poate avea drept de vot în cadrul acestora.
 8. Orice persoană fizică sau juridică ce deţine sau dobândeşte o cotă egală sau mai mare de 20% din capitalul ori drepturile de vot ale unei persoane juridice titulare de licenţă audiovizuală sau ale unei persoane juridice care controlează titularul unei astfel de licenţe are obligaţia de a notifica această situaţie Consiliului Audiovizualului printr-o declaraţie scrisă pe proprie răspundere, în termen de 30 de zile de la data la care a ajuns la această cotă.
 9. Este interzisă utilizarea numelui unei alte persoane, în orice mod, de către o persoană juridică care solicită acordarea unei licenţe audiovizuale sau a oricărei alte licenţe în domeniul audiovizualului ori care controlează o persoană juridică titulară a unei licenţe în domeniul audiovizualului, în scopul eludării prevederilor prezentului cod.

 

Articolul 106.Limitarea cotei de audienţă pe piaţa serviciilor de programe

 1. În înţelesul prezentului cod şi pentru determinarea cotei de audienţă a serviciilor de programe, se consideră că:
  1. piaţa serviciilor de programe de televiziune şi/sau radiodifuziune cu acoperire naţională cuprinde toate serviciile de programe difuzate de către radiodifuzorii naţionali aflaţi în jurisdicţia Republicii Moldova;
  2. piaţa serviciilor de programe de televiziune şi/sau radiodifuziune cu acoperire regională cuprinde toate serviciile de programe difuzate în aceeaşi unitate administrativ-teritorială de nivelul doi sau în acelaşi municipiu de către radiodifuzorii regionali aflaţi în jurisdicţia Republicii Moldova;
  3. piaţa serviciilor de programe de televiziune şi/sau radiodifuziune cu acoperire locală cuprinde toate serviciile de programe care nu sunt prevăzute la lit.a) sau b);
  4. serviciile de programe cu pondere semnificativă în formarea opiniei publice sunt serviciile de programe generaliste, de ştiri, de analize şi dezbatere pe teme politice şi/sau economice de actualitate;
  5. piaţa semnificativă cuprinde totalitatea serviciilor de televiziune şi/sau radiodifuziune, prevăzute la lit.d), difuzate de către radiodifuzorii naţionali, regionali, locali;
  6. cota de audienţă reprezintă cota de piaţă atribuită unui anumit serviciu de programe, determinată în condiţiile prezentului articol.
 2. La determinarea situaţiei dominante în formarea opiniei publice, unei persoane fizice sau juridice i se ia în considerare serviciile de programe prevăzute la alin.(1) lit.d) pe care aceasta, şi persoanele apropiate acesteia, fie le furnizează în calitate de titular de licenţă audiovizuală, fie la care aceasta deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale titularului de licenţă audiovizuală.
 3. În sensul prezentului cod, prin persoane apropiate se înţelege soţul (soţia), persoanele înrudite prin sânge sau adopţie (părinţi, copii, fraţi, surori, bunici, nepoţi, unchi, mătuşi) şi persoanele înrudite prin afinitate (cumnat, cumnată, socru, soacră, ginere, noră).
 4. Se consideră că o persoană fizică sau juridică deţine o situaţie dominantă în formarea opiniei publice în cazul în care cota de audienţă ponderată a serviciilor de programe ce îi sunt atribuite depăşeşte 30% din piaţa semnificativă.
 5. Cota de audienţă ponderată a serviciilor de programe atribuite unei persoane fizice sau juridice reprezintă suma cotelor de audienţă ale fiecăruia dintre serviciile de programe prevăzute la alin. (2), ponderate cu cota de capital ori a dreptului de vot deţinută de respectiva persoană.
 6. Determinarea cotei de audienţă a fiecărui serviciu de programe naţional, regional şi local se face anual, prin media cotei de audienţă înregistrate în cursul anului respectiv, pe toată durata de difuzare.
 7. Consiliul Audiovizualului iniţiază procedura de evaluare a situaţiei dominante în formarea opiniei publice a unei persoane fizice sau juridice în cazul existenţei unor indicii întemeiate privind atingerea limitei prevăzute la alin.(4).
 8. În condiţiile în care Agenţia Naţională Pentru protecţia Concurenţei identifică o practică anticoncurenţială (acorduri sau abuz de situaţie dominantă), aceasta sesizează Consiliul Audiovizualului care procedează potrivit prevederilor alin.(7).

 

Articolul 107.Licitaţia pentru măsurarea cotelor de audienţă

 1. Măsurarea audienţelor şi a cotelor de piaţă va fi realizată în conformitate cu standardele şi uzanţele internaţionale de către instituţii specializate desemnate prin licitaţie.
 2. Licitaţia va fi organizată de către o comisie formată din 5 reprezentanţi ai radiodifuzorilor, 5 reprezentanţi ai agenţilor de publicitate şi 5 reprezentanţi ai Consiliului Audiovizualului.
 3. Prima licitaţie se va organiza în cel mult un an de la intrarea în vigoare a prezentului cod, iar următoarele se vor organiza din 5 în 5 ani.
 4. Consiliul Audiovizualului va beneficia în mod gratuit de rezultatele măsurătorilor.

 

Articolul 108.Sancţiuni pentru încălcarea regimului juridic privind situaţia dominantă în formarea opiniei publice

 1. În cazul în care se constată că o persoană fizică sau juridică deţine o situaţie dominantă în formarea opiniei publice depăşind cota de audienţă admisă la art.106 alin.(4), Consiliul Audiovizualului adresează radiodifuzorilor cu pondere majoră în formarea acesteia o avertizare publică vizând încadrarea în cota de audienţă admisă şi termenul în care aceasta trebuie realizată.
 2. La expirarea termenului din avertizarea publică se va realiza o nouă evaluare, iar în situaţia în care depăşirea cotei de audienţă persistă, Consiliul Audiovizualului dispune măsuri concrete privind diminuarea unora dintre cotele de participaţie ori a numărului de licenţe deţinute, la alegerea persoanei fizice sau juridice în cauză, într-un termen de 3 luni.
 3. Dacă şi după expirarea acestui termen poziţia dominantă se menţine, licenţa în care persoana fizică sau juridică în cauză deţine cota de participaţie cea mai mare se anulează.
 4. Radiodifuzorii au obligaţia să coopereze la determinarea cotei de audienţă prin comunicarea tuturor informaţiilor solicitate de Consiliul Audiovizualului. Refuzul comunicării datelor solicitate sau prezentarea unor date false conduce la retragerea licenţei audiovizualule.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITOLUL VIII. Radiodifuzorii publici

 

Articolul 109.Misiunea radiodifuzorilor publici

 1. Radiodifuzorii publici sunt în serviciul publicului, funcţionează din contribuţia publicului, sunt supuşi controlului public şi au misiunea să realizeze în practică principiile:
 1. accesul universal al publicului pentru care difuzează la serviciile de programe;
 2. politică editorială care îmbină satisfacerea intereselor generale comune cu atenţia pentru interesele grupurilor minoritare, astfel contribuind la realizarea coeziunii sociale;
 3. menţinerea şi dezvoltarea conştiinţei naţionale prin valorificarea potenţialului intelectual, artistic, de creaţie la nivel naţional, regional şi comunitar;
 4. independenţă faţă de autorităţile şi instituţiile statului, de forţele politice şi economice;
 5. taxe accesibile pentru toţi beneficiarii de servicii de programe;
 6. diversitatea serviciilor de programe care să satisfacă necesităţile informaţionale, educaţionale şi recreative ale tuturor grupurilor sociale de beneficiari;
 7. responsabilitate în faţa publicului.

 

Articolul 110.Statutul juridic al radiodifuzorilor publici

 1. În Republica Moldova funcţionează:
 1. radiodifuzorul public naţional – Compania Teleradio-Moldova;
 2. radiodifuzorul public regional – Compania Teleradio-Găgăuzia.
  1. Radiodifuzorii publici naţionali şi regionali sunt persoane juridice de drept public constituite sub formă de instituţii publice.

 

Articolul 111.Obiectul de activitate al radiodifuzorului public

 1. Radiodifuzorul public are ca obiect de activitate:
 1. realizarea emisiunilor de radio şi de televiziune în limba de stat a Republicii Moldova, precum şi în limbile minorităţilor naţionale sau în alte limbi de circulaţie internaţională, cu scop informativ, cultural, educativ şi de divertisment;
 2. difuzarea emisiunilor prin staţii şi mijloace tehnice aflate în proprietate sau prin reţele închiriate, de telecomunicaţii audiovizuale, radioelectrice, inclusiv prin satelit, cablu sau prin alte mijloace tehnice;
 3. realizarea emisiunilor radiofonice şi de televiziune, înregistrărilor pe orice fel de suport, filmelor artistice, spectacolelor de televiziune, serialelor de televiziune, filmelor ştiinţifice, documentare, necesare serviciilor de programe proprii, pentru valorificare şi pentru schimb cu organizaţii similare din ţară şi din străinătate. Acestea pot fi realizate în studiourile proprii sau în colaborare cu alţi parteneri interni sau externi.
 4. organizarea de concerte, festivaluri şi spectacole cu public, concursuri, jocuri de inteligenţă sau aleatorii, încheierea de contracte cu artişti şi impresari din ţară şi din străinătate pentru emisiunile, concertele şi spectacolele pe care le organizează, plătind onorarii şi efectuînd încasări în condiţiile legii;
 5. realizarea de activităţi publicitare prin emisiuni şi publicaţii proprii pentru beneficiarii din ţară şi din străinătate;
 6. organizarea activităţii de documentare în probleme specifice, editarea şi transmiterea spre difuzare a programelor, materialelor publicitare şi a altor publicaţii legate de activitatea radiofonică şi de televiziune;
 7. desfăşurarea activităţii de cercetare şi proiectare, efectuarea lucrărilor specifice tehnicii audio şi video, pentru necesităţile proprii sau ale altor beneficiari din ţară sau din străinătate, urmărirea rezultatelor cercetării ştiinţifice şi valorificarea acestora în condiţiile legii, promovarea progresului tehnic şi ştiinţific în activitatea instituţiei;
 8. efectuarea operaţiunilor de comerţ exterior cu producţie audiovizuală şi a plăţilor în lei şi în valută, în condiţiile legii;
 9. încheierea, la solicitare şi după caz, a acordurilor cu organizaţii similare din străinătate în vederea realizării de producţii, coproducţii, prelucrări, schimb, export şi import de filme şi/sau emisiuni pentru propriile servicii de programe ori în vederea difuzării acestora peste hotare;
 10. reprezentarea în relaţiile cu organismele internaţionale de profil la care Republica Moldova este parte,  încheierea convenţiilor şi stabilirea relaţiilor de colaborare cu organizaţiile de radiodifuziune şi de televiziune din alte ţări;
 11. organizarea de schimburi de realizatori de emisiuni şi de corespondenţi cu organizaţii similare din alte ţări;
 12. păstrarea şi arhivarea înregistrărilor audiovizuale şi a documentelor care prezintă interes pentru patrimoniul naţional;
 13. orice alte activităţi prevăzute în prezentul cod şi/sau în Statutul radiodifuzorului public.
  1. Nu constituie obiect de activitate al radiodifuzorului public:
   1. programele în limba de stat şi în alte limbi, adresate ascultătorilor şi telespectatorilor din străinătate, pentru a promova imaginea pozitivă a Republicii Moldova şi politica sa internă şi externă;
   2. coproducţiile de natură audiovizuală cu autorităţile de stat;
   3. gestionarea colectivelor artistice (muzicale, teatrale etc).

 

Articolul 112.Independenţa editorială a radiodifuzorului public

 1. Independenţa editorială a radiodifuzorului public este garantată prin lege. Nu se admit ingerinţe operate de autorităţi publice şi nici influenţa vreunui partid, organizaţii comerciale, economice, social-politice, sindicale, religioase şi de alt ordin.
 2. Independenţa editorială şi de creaţie include dreptul exclusiv al administraţiei şi organului de supraveghere ale radiodifuzorului public de a adopta, în limitele stabilite de prezentul cod, hotărîri cu privire la:
  1. determinarea politicii editoriale, adoptarea şi modificarea conţinutului serviciilor de programe şi a grilei de emisie a radiodifuzorului public;
  2. organizarea activităţii editoriale şi de creaţie;
  3. conceperea şi producerea programelor, inclusiv a celor de ştiri şi actualităţi;
  4. alte activităţi stabilite de prezentul cod şi/sau de organul de supraveghere al radiodifuzorului public.
 3. Administraţia şi organul de supraveghere ale radiodifuzorului public sunt obligate să asigure, în cadrul instituţiei, independenţa editorială, autonomia instituţională, accesul angajaţilor de specialitate la informaţie, libertatea de creaţie, respectarea drepturilor fundamentale ale omului.

 

Articolul 113.Atribuţiile radiodifuzorului public

 1. Atribuţiile radiodifuzorului public sunt:
 1. elaborarea, producerea, difuzarea emisiunilor radiofonice şi televizate despre realităţile din ţară şi din lume, care să asigure informarea complexă, imparţială, echidistantă a publicului, respectînd echilibrul politic, libertatea de exprimare, de creaţie şi de convingeri;
 2. promovarea valorilor patrimoniului naţional, implementarea politicii lingvistice în conformitate cu prevederile prezentului cod;
 3. promovarea valorilor civilizaţiei contemporane care cultivă spiritul civic, morala publică, justiţia, sentimentul demnităţii umane, a toleranţei, a compasiunii, alte valori;
 4. transmiterea onestă, fidelă, echidistantă a informaţiilor în cadrul programelor de ştiri;
 5. încurajarea şi promovarea jurnalismului civic şi cetăţenesc;
 6. formarea spaţiului pentru dialog social şi dezbateri publice democratice  în probleme de interes sporit pentru beneficiari, favorizând schimburilor de opinie între diversele categorii ale populaţiei, precum şi integrarea în societate a cetăţenilor;
 7. diversificarea serviciilor proprii de programe prin difuzarea de produse audiovizuale achiziţionate de la producătorii independenţi;
 8. implementarea prevederilor Caietului de sarcini în modul stabilit de prezentul Cod;
 9. implementarea noilor tehnologii de producere şi difuzare a serviciilor de programe şi serviciilor în domeniul comunicaţiei audiovizuale;
 10. perfecţionarea profesională continuă a angajaţilor, în propriul centru de instruire sau prin contractarea serviciilor corespunzătoare;
 11. asigurarea funcţionalităţii reţelelor de corespondenţi şi/sau, după caz, de birouri de corespondenţi în interiorul şi/sau exteriorul ţării în scopul completării şi diversificării conţinutului serviciilor de programe;
 12. difuzarea către beneficiari de servicii de programe la standarde tehnice corespunzătoare, oferite de tehnologiile informaţionale;
 13. utilizarea oportunităţilor tehnologiilor informaţionale pentru selectarea, stocarea şi păstrarea programelor cu valoare istorico-artistică. Nomenclatorul programelor care urmează a fi păstrate este întocmit de administraţie şi decis de organul de supraveghere;
 14. asigurarea transparenţei activităţii proprii;
 15. întocmirea şi mediatizarea catalogului serviciilor media neliniare pe care le poate furniza la solicitare cetăţenilor;
 16. prezentarea de două ori pe an a dărilor de seamă publice care vor viza expres modul în care este respectată politica editorială şi modul în care este îndeplinit planul financiar, prevăzute în conţinutul Caietelor de sarcini;
 17. prezentarea o dată pe an a unui raport de activitate în faţa organului de supraveghere;
 18. difuzarea comunicaţiilor comerciale audiovizuale în conformitate cu prevederile Capitolului III din prezentul cod şi Legea cu privire la publicitate;
 19. contractarea şi difuzarea gratuită a publicităţii necomerciale în volum ce nu va depăşi 6 minute pe parcursul uni ore astronomice completat conform principiului „primul venit – primul deservit”.
 20. cooperarea între radiodifuzorul public naţional şi radiodifuzorul public regional, pe principii reciproc avantajoase, în vederea unei informări mai ample a publicului.

 

Articolul 114.Drepturile radiodifuzorului public

 1. Radiodifuzorul public are următoarele drepturi:
 1. să înregistreze sau să transmită în direct fără plată şedinţe ale Parlamentului şi/sau Adunării populare, a Guvernului şi/sau Comitetului executiv, dezbateri publice ale autorităţilor publice, mitinguri, demonstraţii, procesiuni, manifestaţii, întruniri de ordin comemorativ, religios, alte acţiuni cu caracter public, indiferent de locul lor de desfăşurare. Transmiterea radiofonică ori prin televiziune sau înregistrarea în vederea transmisiei, fără plată, a operelor de orice fel din sălile de spectacol sau din locurile publice în care acestea sunt reprezentate, executate sau expuse, precum şi a manifestărilor culturale, artistice şi sportive se poate face în scop informativ numai o singură dată, cu o durată de cel mult 3 minute, cu condiţia respectării legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
 2. să utilizeze reţelele proprii de emiţătoare şi relee, precum şi cele puse la dispoziţie prin locaţiune;
 3. să înregistreze şi să folosească în serviciile lor de programe creaţiile culturale din toate domeniile, cu respectarea legislaţiei privind dreptul de autor şi drepturile conexe;
 4. să stabilească, în condiţiile legii, preţurile şi tarifele pentru serviciile pe care le prestează, în domeniul specific al activităţii pe care o desfăşoară, cu excepţia taxelor de abonament;
 5. să organizeze reţele proprii de corespondenţi în ţară şi în străinătate.
  1. Radiodifuzorii publici se pot asocia între ei sau cu terţi în vederea realizării de activităţi comune care prezintă interes pentru asociaţi, fără a se modifica prin aceasta statutul juridic al serviciilor publice de radiodifuziune şi de televiziune.

 

Articolul 115.Funcţionarea radiodifuzorului public

 1. Funcţionarea radiodifuzorului public este asigurată de către Consiliul managerial în frunte cu directorul general.
 2. Funcţionarea radiodifuzorului public este supravegheată de către un organ de supraveghere.
 3. Directorul general este desemnat prin concurs public de către organul de supraveghere al radiodifuzorului public în conformitate cu un regulament ad-hoc elaborat şi adoptat de către acesta.
 4. Consiliul managerial este constituit de către directorul general al radiodifuzorului public.
 5. Din Consiliul managerial fac parte:
 1. directorul general al radiodifuzorului public care exercită funcţia de preşedinte;
 2. directorii serviciilor de programe ale radiodifuzorului public;
 3. alte persoane din rândul conducătorilor subdiviziunilor radiodifuzorului public.
  1. Numirile şi angajările în Consiliul managerial se fac pe perioade determinate, până la limita mandatului directorului general.

 

Articolul 116.Atribuţiile Consiliului managerial

 1. Consiliul managerial îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat de organul de supraveghere, şi are următoarele atribuţii:
 1. asigură conducerea curentă a radiodifuzorului public;
 2. asigură executarea hotărârilor organului de supraveghere;
 3. elaborează şi propune spre aprobare organului de supraveghere proiectul Caietului de sarcini şi strategiile de dezvoltare pe termen mediu şi lung;
 4. oferă aviz pentru documentele care se supun aprobării organului de supraveghere, inclusiv dările de seamă semestriale şi anuale, sistemul de salarizare a personalului, executarea planului financiar al radiodifuzorului public, rezultatele auditului intern;
 5. aprobă angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natură şi a tranzacţiilor comerciale şi financiare, în limita competenţelor aprobate de organul de supraveghere;
 6. oferă aviz pentru proiectele de norme, normative, regulamente şi instrucţiuni, care se supun aprobării directorului general;
 7. oferă aviz pentru normele de muncă, normativele de personal, funcţiile şi meseriile necesare, care se supun aprobării directorului general;
 8. asigură respectarea dispoziţiilor legale privind paza bunurilor;
 9. asigură respectarea dispoziţiilor legale privind protecţia mediului;
 10. elaborează şi propune tarifele pentru comunicaţiile comerciale audiovizuale;
 11. stabileşte perioadele de păstrare şi condiţiile de arhivare şi de acces la înregistrările şi documentele arhivate prin regulamente interne, în condiţiile legii;
 12. exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit prevederilor legale şi regulamentului de organizare şi funcţionare.
  1. Consiliul managerial se întruneşte în şedinţă ori de câte ori este necesar, dar nu mai rar de o dată pe lună.
  2. Consiliul managerial adoptă hotărâri cu majoritate de voturi. În caz de paritate de voturi, votul directorului general este decisiv.
  3. Consiliul managerial publică hotărîrile sale pe site-ul oficial al radiodifuzorului public.

 

Articolul 117.Directorul general

 1. Directorul general este numit în funcţie pentru un mandat de 7 ani.
 2. Directorul general are următoarele atribuţii:
 1. asigură, împreună cu Consiliul managerial, conducerea curentă a radiodifuzorului public;
 2. dispune, controlează şi răspunde de executarea hotărârilor organului de supraveghere, Consiliul managerial, precum şi de executarea obligaţiilor asumate de către radiodifuzorul public;
 3. aprobă, la propunerea Consiliul managerial, normative, regulamente şi instrucţiuni de serviciu pentru exploatarea, întreţinerea, siguranţa în funcţionare şi utilizarea reţelelor proprii de emiţătoare şi relee, a echipamentelor din dotare, proiectarea şi repararea construcţiilor şi a tuturor utilajelor din dotarea instituţiei, precum şi pentru operaţiunile comerciale, financiar-contabile specifice, recrutarea, pregătirea şi perfecţionarea personalului;
 4. numeşte şi demite membrii Consiliul managerial, în condiţiile legii;
 5. elaborează proiectul agendei de lucru şi prezidează şedinţele Consiliului managerial;
 6. asigură elaborarea proiectului Caietului de sarcini şi implementarea prevederilor acestuia;
 7. delegă provizoriu competenţele şi responsabilităţile proprii unui membru al Consiliului managerial, în cazul absenţei sale motivate;
 8. semnează în numele radiodifuzorului public contracte şi acorduri;
 9. asigură transparenţa activităţii radiodifuzorului public şi a Consiliului managerial;
 10. exercită alte atribuţii care îi revin din prevederile legale şi aprobă orice alte măsuri privind activitatea radiodifuzorului public.
  1. Directorul general aprobă angajarea şi concedierea personalului şi numeşte şefii departamentelor şi conducătorii unităţilor direct subordonate, în bază de concurs, în condiţiile legii. Concursul este organizat şi desfăşurat conform următoarei proceduri:
 1. directorul general dispune crearea ad-hoc a unui Consiliu de calificare, în componenţa căruia invită: 1 membru al Consiliului managerial, 1 membru al organului de supraveghere, 1 reprezentant al sindicatului de ramură, 1 cadru academic, 1 reprezentant al societăţii civile;
 2. Consiliul de calificare, în funcţie de profil, este condus de către un preşedinte, membru al Consiliului managerial;
 3. Consiliul de calificare activează în conformitate cu propriul Regulament, elaborat de Consiliul managerial şi aprobat de organul de supraveghere;
 4. preşedintele Consiliului de calificare convoacă şedinţe ori de câte ori este necesar şi le prezidează;
 5. Consiliul de calificare organizează şi desfăşoară concursul de angajare şi decide în conformitate cu propriul Regulament;
 6. activitatea membrilor Consiliului de calificare este remunerată, per şedinţă de concurs, în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare, în mărimea stabilită de directorul general.
  1. Directorul general aprobă, în condiţiile legii, angajarea de specialişti, pe termen limitat, pentru efectuarea de studii, lucrări, expertize şi altele asemenea, necesare îndeplinirii misiunii radiodifuzorului public;
  2. Directorul general aprobă participarea şi mandatul delegaţiilor la reuniuni interne sau internaţionale, întâlniri de afaceri sau studii de interes pentru radiodifuzorul public;
  3. Directorul general reprezintă radiodifuzorul public în relaţiile cu autorităţile publice, organizaţii din Republica Moldova şi din străinătate.
  4. Directorul general primeşte un salariu lunar brut stabilit de organul de supraveghere în mărime de 5 salarii medii lunare ale personalului, calculat în raport cu ultimele 3 luni de activitate.
  5. Funcţia de director general este incompatibilă cu:
 1. orice altă funcţie publică sau privată, cu excepţia celor ştiinţifice şi/sau didactice;
 2. calitatea de membru al unui organ de conducere, partener, participant sau deţinător al capitalului social al unui furnizor de servicii media, prestator de servicii media, producător independent de servicii media, furnizor privat de echipamente şi utilaje tehnice de specialitate, prestator de servicii tehnice de specialitate şi/sau al unei agenţii de publicitate;
 3. calitatea de membru de partid;
 4. calitatea de autor şi/sau co-autor de programe, realizate şi difuzate pe perioada mandatului în serviciile de programe ale radiodifuzorului public şi ale altor radiodifuzori, indiferent dacă acestea sunt sau nu remunerate.
  1. Funcţia de director general este compatibilă cu activitatea didactică, ştiinţifică, de creaţie, dacă nu atrage după sine conflict de interese în raport cu radiodifuzorul public.
  2. Directorul general poate fi demis din funcţie de către organul de supraveghere în următoarele cazuri:
 1. din proprie iniţiativă, în baza cererii scrise;  
 2. îndeplinirea Caietului de sarcini în proporţie mai mică de 2/3 constatată printr-o hotărîre motivată de către organul de supraveghere;
 3. raportul anual al radiodifuzorului public este respins de către organul de supraveghere;
 4. Curtea de Conturi constată delapidări în gestionarea curentă a instituţiei în urma controlului efectuat;
 5. alte cazuri prevăzute de legislaţia muncii.
  1. Directorul general îşi exercită mandatul până la desemnarea succesorului său. Prelungirea mandatului  nu poate fi mai mare de 6 luni.

 

Articolul 118.Caietul de sarcini

 1. Caietul de sarcini al radiodifuzorului public conţine:
 1. declaraţia politicii editoriale;
 2. planul de finanţare.
  1. Caietul de sarcini reprezintă temei pentru:
 1. aprobarea bugetului radiodifuzorului public;
 2. monitorizarea şi supravegherea modului în care este îndeplinită misiunea radiodifuzorului public;
 3. constatarea de către organul de supraveghere şi de către organul legislativ reprezentativ corespunzător a conformităţii activităţii radiodifuzorului public cu misiunea ce-i revine;
 4. exercitarea controlului public asupra activităţii radiodifuzorului public.
  1. Declaraţia politicii editoriale este elaborată în conformitate cu misiunea radiodifuzorului public şi prevede obiectivele principale, activităţile prin care va fi atins fiecare obiectiv şi motivarea lor.
  2. Declaraţia politicii editoriale nu va include obiective străine de misiunea radiodifuzorului public.
  3. Planul de finanţare conţine:
 1. bugetul general al radiodifuzorului public
 2. bugetul detaliat al fiecărui serviciu de programe al radiodifuzorului public.
  1. Proiectul Caietului de sarcini este elaborat de Consiliul managerial şi prezentat spre aprobare organului de supraveghere.
  2. Caietul de sarcini este depus de către administraţia radiodifuzorului public în organul legislativ reprezentativ corespunzător pînă la data de 1 octombrie.
  3. Conţinutul Caietului de sarcini poate fi modificat de organul de supraveghere al radiodifzorului public la iniţiativa Consiliului managerial.

 

Articolul 119.Proprietatea radiodifuzorului public

 1. Radiodifuzorul public posedă, utilizează şi dispune de proprietatea sa în conformitate cu legislaţia în vigoare.
 2. Radiodifuzorul public nu are dreptul:
 1. să asigure / desfăşoare realizarea obligaţiilor unor alte persoane prin proprietatea sa ori să acţioneze ca partener al unei companii generale sau ca partener general al unui parteneriat limitat;
 2. să asigure realizarea obligaţiilor cu întreaga sa proprietate mobilă sau imobilă ori cu o parte din ea care depăşeşte 50% din valoarea de bilanţ a întregii proprietăţi mobile sau imobile;
 3. să transmită proprietatea sa în mod gratuit sau pentru o plată mai mică decât valoarea obişnuită a acesteia ori să acorde sponsorizări sau alte donaţii financiare;
 4. să acorde împrumuturi (credite) ori să arendeze / să ia în locaţiune în mod comercial bunuri cu obligaţia de a le achiziţiona (leasing financiar);
 5. să împrumute (să primească credite) ori să ia bunuri în bază de acord comercial de arendă / locaţiune cu obligaţia de a le achiziţiona (leasing financiar) dacă, în urma unei astfel de tranzacţii, mărimea totală a plăţilor ce ţin de credit şi de leasing-ul financiar depăşeşte, în orice an, 10% din veniturile bugetului din anul încheierii tranzacţiei.
 1. Împrumuturile pentru care Guvernul/Comitetul executiv a oferit garanţie de stat nu se includ în categoria împrumuturilor specificate la alin.(2) lit.e). Directorul general prezintă Guvernului/Comitetului executiv solicitarea de acordare a garanţiei de stat pentru împrumuturi, cu avizul organului de supraveghere, iar acesta decide asupra iniţiativei legislative corespunzătoare.
 2. Cu acordul prealabil al organului de supraveghere, radiodifuzorul public poate să efectueze tranzacţii care implică:
 1. achiziţia sau încetarea unui pachet de acţiuni într-o companie;
 2. achiziţia, transmiterea sau încetarea activităţilor unei întreprinderi;
 3. ipotecarea sau transmiterea bunurilor imobile sau mobile înregistrate;
 4. împrumutul.

 

Articolul 120.Bugetul radiodifuzorului public

 1. Bugetul radiodifuzorului public se constituie din alocaţii de la bugetul de stat, din venituri proprii şi din alte surse.
 2. Pentru alocaţiile primite de la bugetul de stat, directorul general al radiodifuzorului public are calitatea de ordonator principal de credite bugetare, în condiţiile legii.
 3. Activitatea financiară a radiodifuzorului public se desfăşoară pe baza bugetului propriu.
 4. Din veniturile realizate din alte surse, organul de supraveghere, la iniţiativa Consiliul managerial,  poate hotărî utilizarea unor sume pentru dotări şi retehnologizare.
 5. Prin legea bugetară anuală se aprobă integral, alocaţiile necesare pentru salariul de funcţie al angajaţilor; pentru utilizarea staţiilor de emisie, a radioreleelor şi a circuitelor video şi fonice, datorate agenţilor economici din sistemul comunicaţiilor; pentru asigurarea pazei, ca obiectiv de interes naţional; pentru achitarea cotizaţiilor cuvenite organizaţiilor internaţionale.
 6. Celelalte cheltuieli se acoperă din veniturile proprii.
 7. Veniturile proprii ale radiodifuzorului public provin, după caz, din:
 1. sume încasate din realizarea obiectului de activitate;
 2. taxa de abonament pentru serviciul public de radiodifuziune şi de televiziune;
 3. penalităţi de întârziere pentru neachitarea la termen a taxelor datorate;
 4. sume încasate din comunicaţiile comerciale audiovizuale;
 5. sume încasate din amenzi şi despăgubiri civile;
 6. donaţii şi sponsorizări;
 7. surse provenite din impozitul la importul tehnicii, utilajului şi echipamentelor pentru radio şi televiziune;
 8. surse provenite din încasările lunare din publicitatea comercială a  radiodifuzorilor privaţi, în mărime de 2%;
 9. donaţii şi sponsorizări;
 10. alte venituri realizate potrivit legii.
  1. Taxa de abonament, prevăzută în alin.(7), lit.b), este inclusă în factura lunară pentru consumul de energie electrică şi este decontată lunar astfel:
 1. pe contul radiodifuzorului public naţional – încasările provenite de la toţi contribuabilii, cu excepţia celor din UTA Gagauz-Yeri;
 2. pe contul radiodifuzorului public regional – încasările provenite de la toţi contribuabilii din UTA Gagauz-Yeri.
  1. Sursele prevăzute în alin.(7), lit.h) sunt acumulate în modul următor:
 3. radiodifuzorii privaţi şi prestatorii de servicii audiovizuale aflaţi sub jurisdicţia RM, cu excepţia celor din UTA Gagauz-Yeri, transferă lunar 2% pe contul radiodifuzorului public naţional;
 4. radiodifuzorii privaţi şi prestatorii de servicii audiovizuale cu sediul pe teritoriul UTA Gagauz-Yeri, transferă lunar 2% pe contul radiodifuzorului public regional;
 5. radiodifuzorii privaţi şi prestatorii de servicii audiovizuale cu sediul în alte zone geografice, dar care deţin frecvenţe radio şi/sau canale de televiziune şi care emit sau care au abonaţi pe teritoriul UTA Gagauz-Yeri, achită suplimentar câte 0,2 % din venitul lunar pe contul radiodifuzorului public regional.
  1. Rapoartele privind executarea bugetului sunt prezentate semestrial de către Consiliul managerial organului de supraveghere, dacă acesta nu decide altfel.
  2. Raportul anual privind executarea bugetului este depus împreună cu raportul anual de activitate organului legislativ de către administraţia radiodifuzorului public. 
  3. Activitatea financiară a radiodifuzorului public este verificată anual de către Curtea de Conturi.
  4. Utilizarea fondurilor radiodifuzorului public este supusă controlului organelor abilitate prin lege, potrivit provenienţei fondurilor respective.

 

Articolul 121.Taxa de abonament

 1. Persoanele fizice cu domiciliul în Republica Moldova au obligaţia să plătească o taxă pentru serviciul public de radiodifuziune şi de televiziune, în calitate de beneficiari ai acestor servicii, cu excepţia celor care declară pe propria răspundere că nu deţin receptoare de radio şi/sau de televiziune, şi a celor care, potrivit legii, beneficiază de scutire de la plata acestor taxe.
 2. Persoanele juridice cu sediul în Republica Moldova, inclusiv filialele, sucursalele, agenţiile şi reprezentanţele acestora, precum şi reprezentanţele din Republica Moldova ale persoanelor juridice străine, au obligaţia să plătească o taxă pentru serviciul public de radiodifuziune şi de televiziune, în calitate de beneficiari ai acestor servicii.
 3. Cuantumul taxelor de abonament, pe categorii de plătitori, modalitatea de încasare şi scutire de la plata acestora, penalităţile de întârziere, precum şi sancţiunile care se aplică în cazul completării în mod eronat a declaraţiei de exceptare de la plata taxelor de către deţinătorii de receptoare de radio şi/sau de televiziune, care, potrivit prezentului cod, sunt plătitori ai taxei de abonament pentru serviciul public de radiodifuziune şi televiziune, se stabilesc în Codul Fiscal.
 4. Procedura privind efectuarea controlului, constatarea contravenţiilor, aplicarea sancţiunilor şi penalităţilor de întârziere în cazul sustragerii de la plata taxelor de abonament de către deţinătorii de receptoare de radio şi de televiziune, se stabileşte prin hotărâre a Parlamentului.
 5. Sunt scutite de la plata taxei lunare de abonament familiile şi persoanele singure care beneficiază de ajutor social lunar, asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, misiunile diplomatice străine şi membrii acestora, azilurile de bătrâni, unităţile din cadrul instituţiilor care au competenţe în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, unităţile de învăţământ de stat preşcolar, preuniversitar şi universitar, casele de copii şi creşele de stat, pensionarii proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori, pensionarii radiodifuzorului public.
 6. Alte scutiri de la plata taxei lunare de abonament decât cele prevăzute prin prezentul cod se stabilesc în Codul Fiscal.

 

Articolul 122.Organul de Supraveghere al radiodifuzorului public

 1. Consiliul de Supraveghere îşi desfăşoară activitatea în baza propriului regulament de organizare şi funcţionare.
 2. Consiliul de Supraveghere reprezintă interesul public în raport cu instituţiile de stat şi cu radiodifuzorul public.
 3. Consiliul de Supraveghere îşi desfăşoară activitatea în nume propriu, contribuie la edificarea şi dezvoltarea serviciului public de radio şi televiziune pe principiile menţionate în prezentul cod.

 

Articolul 123.Constituirea Consiliului de Supraveghere al radiodifuzorului public

 1. Consiliul de Supraveghere este compus din 9 membri, personalităţi publice cu calificări profesionale în diferite domenii cum ar fi cultura, arta, cinematografia, jurnalismul, dreptul, gestiunea financiară şi gestiunea întreprinderii comerciale, relaţiile cu publicul, relaţiile internaţionale, domeniul academic, mass-mediei şi ingineriei.
 2. Membrii Consiliului de Supraveghere sînt desemnaţi de organul legislativ reprezentativ corespunzător, potrivit următoarei proceduri:
 1. Consiliul Audiovizualului, în termen de 15 zile de la înştiinţarea în scris despre funcţiile vacante, făcută de preşedintele Consiliului de Supraveghere, emite o invitaţie publică pentru candidaţii la funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere, făcând publice criteriile pentru suplinirea funcţiei şi termenul limită pentru depunerea ofertelor;
 2. Consiliul Audiovizualului, în termen de 15 zile de la data limită de depunere a dosarelor de participare la concurs, selectează şi propune comisiei de specialitate a organului legislativ reprezentativ corespunzător o listă de candidaţi care depăşeşte de 2 ori numărul funcţiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere;
 3. Comisia de specialitate a organului legislativ reprezentativ corespunzător, în urma audierii candidaţilor, va întocmi un aviz motivat şi, în termen de 15 zile de la declanşarea procedurii de numire, îl va prezenta în şedinţa în plen a organului legislativ reprezentativ corespunzător, însoţit de câte o listă de candidaţi propuşi pentru posturile de titulari şi de câte o listă de candidaţi propuşi pentru posturile de supleanţi.
 4. Listele de candidaţi se supun în întregime votului şi se aprobă cu votul majorităţii deputaţilor.
  1. În situaţia în care nu s-au făcut propunerile în termenul prevăzut la alin.(2), Consiliul de Supraveghere funcţionează valabil în componenţa a cel puţin 6 membri validaţi, iar Consiliul Audiovizualului repetă procedura de desemnare după 7 zile de la constatarea funcţiilor rămase vacante.
  2. Supleanţii sunt desemnaţi de organul legislativ reprezentativ corespunzător în funcţia de membru titular al Consiliului de Supraveghere din momentul intervenirii vacanţei funcţiei şi până la încheierea mandatului de membru titular.
  3. La funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere poate candida persoana care întruneşte următoarele condiţii:
 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. are studii superioare şi experienţă de cel puţin 5 ani în unul din domeniile prevăzute în alin.(1);
 3. a împlinit 25 de ani, nu a atins şi nu va atinge vârsta legală de pensionare pe durata exercitării mandatului;
 4. cunoaşte limba de stat a Republicii Moldova. Candidaţii la funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere al radiodifuzorului public regional trebuie să posede limba de stat a Republicii  Moldova şi limba etniei majoritare din UTA Gagauz-Yeri;
 5. nu are antecedente penale;
 6. reputaţie ireproşabilă confirmată prin cel puţin 3 scrisori de recomandare din partea organizaţiilor nonguvernamentale de profil.
  1. Membrii Consiliului de Supraveghere sunt desemnaţi pentru un mandat de 6 ani. Reînnoirea componenţei Consiliului de supraveghere se efectuează eşalonat: iniţial, se aleg 3 candidaţi pe un termen de 6 ani, 3 pentru 4 ani şi 3 pentru 2 ani. La expirarea termenelor iniţiale, în temeiul propunerilor făcute la solicitarea comisiei de specialitate a organului legislativ reprezentativ corespunzător, în baza sesizării Consiliului de Supraveghere, alţi membri se numesc pe un termen de 6 ani

 

Articolul 124.Incompatibilităţi cu funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere 

 1. Funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere este incompatibilă cu:
 1. statutul de membru al organului legislativ reprezentativ corespunzător sau de consilier, de membru al administraţiei publice centrale sau locale/regionale, de membru al Consiliului Audiovizualului;
 2. calitatea de deţinător, direct sau indirect, de acţiuni sau părţi ale fondului statutar al societăţilor comerciale cu activităţi în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere;
 3. statutul de angajat al radiodifuzorului public cu excepţiile prevăzute în art.127;
 4. statutul de autor, prezentator, moderator, realizator, titular sau netitular, de programe audiovizuale ale radiodifuzorului public;
 5. calitatea de membru de partid.
  1. Membrul titular al Consiliului de Supraveghere care, în momentul numirii, se află în una dintre situaţiile prevăzute la alin.(1) are la dispoziţie un termen de cel mult 30 de zile pentru a renunţa la calitatea sau la acţiunile respective, perioadă în care nu are drept de vot în cadrul Consiliului.
  2. În cazul în care nu respectă prevederile prezentului articol, persoana este demisă de drept, locul său devenind vacant.

 

Articolul 125.Competenţele şi atribuţiile Consiliului de Supraveghere

 1. Consiliul de Supraveghere are următoarele competenţe şi atribuţii:
 1. aprobă statutul radiodifuzorului public şi modificările la el;
 2. aprobă Caietul de sarcini al radiodifuzorului public;
 3. aprobă Regulamentul Consiliul managerial;
 4. confirmă în funcţie, şi demite din funcţie directorul general al radiodifuzorului public în temeiul prezentului cod;
 5. supraveghează activitatea radiodifuzorului public în vederea îndeplinirii Caietului de sarcini şi, la necesitate, intervine cu hotărîri obligatorii pentru Consiliul managerial;
 6. sesizează, din oficiu şi/sau la solicitare, asupra derogărilor de la prevederile Caietului de sarcini, încălcării prezentului cod şi/sau a altor legi în vigoare, comise de radiodifuzorul public, înaintând directorului general demersuri de intrare în legalitate;
 7. aprobă strategii de dezvoltare a radiodifuzorului public pe termen mediu şi lung;
 8. aprobă structura organizatorică şi, după caz, restructurările economice şi de personal necesare pentru funcţionarea radiodifuzorului public;
 9. aprobă condiţiile de organizare a concursurilor pentru desemnarea directorului general;
 10. aprobă reglementări detaliate pentru a preciza funcţiile serviciului public, prevăzute în prezentul cod şi în reglementările internaţionale;
 11. aprobă, la propunerea Consiliului managerial, declaraţia politicii editoriale a radiodifuzorului public în campaniile electorale;
 12. aprobă bilanţul şi contul de profit şi pierderi, anuale, le înaintează organelor prevăzute de lege şi le face publice;
 13. aprobă, potrivit competenţei, investiţiile ce urmează să se realizeze de către radiodifuzorul public;
 14. stabileşte, în condiţiile legii, măsuri de extindere sau de restrângere a activităţii radiodifuzorului public;
 15. aprobă plafonul maxim al creditelor bancare pe care le poate solicita directorul general fără aprobarea Consiliului de Supraveghere;
 16. aprobă propunerile de modificare a bugetului în limitele veniturilor proprii;
 17. aprobă competenţele structurilor organizatorice ale radiodifuzorului public privind angajarea şi efectuarea de cheltuieli de orice natură, inclusiv investiţii, tranzacţii financiare şi comerciale, închirieri de bunuri mobile sau imobile, în condiţiile legii;
 18. analizează rapoartele curente privind activitatea radiodifuzorului public şi aprobă măsuri pentru desfăşurarea activităţii viitoare;
 19. aprobă măsurile de respectare a dispoziţiilor legale privind protecţia mediului înconjurător;
 20. depune în organul legislativ reprezentativ corespunzător un raport anual până la sfârşitul primei luni a anului pentru perioada anterioară. Raportul conţine două capitole: activitatea radiodifuzorului public în vederea îndeplinirii Caietului de sarcini şi propria activitate;
 21. examinează petiţiile şi plângerile parvenite de la public (persoane fizice sau persoane juridice), care se referă la calitatea serviciilor de programe oferite de radiodifuzorul public şi, după caz, indică directorului general al radiodifuzorului public acţiuni obligatorii de redresare a situaţiei;
 22. în exercitarea atribuţiilor de supraveghere solicită radiodifuzorului public informaţiile necesare, precizând temeiul legal şi scopul solicitării cu stabilirea termenului de furnizare a acestor informaţii;
 23. asigură transparenţa propriei activităţi;
 24. exercită orice alte atribuţii care îi revin potrivit prevederilor legale şi Statutului.

 

Articolul 126.Organizarea şi funcţionarea Consiliului de Supraveghere

 1. Modul de activitate a Consiliului de Supraveghere este şedinţa publică, convocată la iniţiativa preşedintelui sau, cel puţin, a 3 membri. Consiliul de Supraveghere este convocat în şedinţa de constituire de către cel mai în vârstă membru al său.
 2. Consiliul de Supraveghere îşi alege preşedintele şi secretarul cu votul majorităţii membrilor săi.
 3. Preşedintele Consiliului de Supraveghere, asimilat calităţii de preşedinte al Consiliului Audiovizualului, este responsabil de exercitarea atribuţiilor organului de supraveghere.
 4. Secretarul Consiliului de Supraveghere este responsabil de organizarea şedinţelor de lucru şi de lucrările de secretariat.
 5. Preşedintele Consiliului de Supraveghere:
 1. elaborează agenda şedinţelor de lucru şi le prezidează;
 2. semnează hotărârile organului de supraveghere şi asigură publicarea lor;
 3. întocmeşte raportul anual de activitate şi îl depune în organul legislativ reprezentativ corespunzător;
 4. reprezintă organul de supraveghere în relaţiile cu autorităţile publice şi cu persoane fizice şi juridice;
 5. reprezintă organul de supraveghere în organizaţii naţionale şi internaţionale în probleme ce ţin de supravegherea radiodifuzorilor publici.
  1. În absenţa preşedintelui, activitatea curentă a Consiliului de Supraveghere este condusă de secretar, iar şedinţele de lucru sunt prezidate de un preşedinte al şedinţei, ales de către consiliu prin vot deschis cu majoritatea de voturi ale membrilor prezenţi.
  2. În caz de vacanţă a funcţiei de preşedinte sau de secretar, se procedează la alegere în condiţiile prezentului articol.
  3. Vacanţa funcţiei de membru al Consiliului de Supraveghere poate interveni în caz de:
 1. demisie;
 2. deces;
 3. expirare a termenului de deţinere a funcţiei;
 4. condamnare prin hotărâre judecătorească definitivă;
 5. absenţă la 7 şedinţe ale Consiliului pe durata a 12 luni;
 6. incapacitate mentală sau fizică, stabilită de un organ abilitat;
  1. Vacanţa funcţiei de preşedinte şi de secretar al Consiliului de Supraveghere poate interveni:
 1. în cazurile prevăzute de alin (8) lit. a) – f);
 2. în cazul respingerii de către organul legislativ reprezentativ corespunzător a raportului anual vizând activitatea Consiliului de Supraveghere.
  1.  În cazul  funcţiei vacante intervenite conform alin.(9) lit.b) preşedintele şi secretarul Consiliului de Supraveghere îşi păstrează calitatea de membri ai Consiliului de Supraveghere.
  2. Cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea mandatului membrilor Consiliului de Supraveghere, preşedintele consiliului notifică Consiliul Audiovizualului despre acest fapt, iar acesta decide la prima şedinţă publică începutul procedurii de desemnare a noi membri ai Consiliului de Supraveghere.
  3. În exercitarea atribuţiilor sale, Consiliul de Supraveghere adoptă hotărîri obligatorii, care intră în vigoare la data publicării lor.
  4. Toate hotărîrile Consiliului de Supraveghere sunt motivate şi se publică pe pagina web.
  5. Orice decizie a Consiliului de Supraveghere poate fi contestată în instanţă de judecată de către orice persoană care se consideră prejudiciată de acesta.

 

Articolul 127.Remunerarea membrilor Consiliului de Supraveghere

 1. Preşedintele şi secretarul Consiliului de supraveghere sunt angajaţi cu zi deplină de muncă şi au calitatea de salariaţi ai radiodifuzorului public.
 2. Mărimea remuneraţiei preşedintelui este echivalentă cu cea a preşedintelui Consiliului Audiovizualului. Mărimea remuneraţiei secretarului constituie 90 la sută din mărimea remuneraţiei preşedintelui Consiliului de supraveghere. Ceilalţi membri ai Consiliului de supraveghere primesc, lunar, o indemnizaţie reprezentând 25% din remuneraţia preşedintelui Consiliului de supraveghere.
 3. Sursele financiare necesare activităţii Consiliului de supraveghere sunt prevăzute într-un capitol separat al Planului de finanţare al radiodifuzorului public.

 

Articolul 128.Controlul activităţii Consiliului de Supraveghere

 1. Controlul asupra activităţii Consiliului de Supraveghere este exercitat de către organul legislativ reprezentativ corespunzător, prin dezbaterea raportului anual al consiliului.
 2. Raportul anual al Consiliului de Supraveghere se depune până la data de 1 februarie şi este constituit din 2 părţi: activitatea radiodifuzorului public şi propria activitate.
 3. Respingerea de către organul legislativ reprezentativ corespunzător a părţii raportului anual care se referă la activitatea propriu-zisă a Consiliului de Supraveghere, atrage demiterea de drept a preşedintelui şi a secretarului acestuia, în conformitate cu art.126 alin.(9)-(10).

 

Articolul 129.Producătorii independenţi

 1. În primii 5 ani de la intrarea în vigoare a prezentului Cod, radiodifuzorul public va asigura completarea eşalonată a propriilor servicii de programe în proporţie de cel puţin 10 la sută cu produse achiziţionate de la producătorii independenţi din Republica Moldova. În continuare proporţia respectivă va fi menţinută anual.
 2. Producători independenţi sunt persoane fizice sau juridice. Persoanele fizice sunt altele decât cele care au calitatea de angajat în serviciul radiodifuzorului public.
 3. Achiziţiile vor fi făcute în mod public şi transparent, în conformitate cu Regulamentul elaborat de Consiliul managerial şi aprobat de Consiliul de supraveghere.
 4. Regulamentul va conţine în mod expres şi obligatoriu cel puţin:
 1. condiţiile de concurs pentru achiziţii;
 2. periodicitatea concursurilor de achiziţii;
 3. criteriile de selectare a achiziţiilor;
 4. componenţa consiliului de achiziţii;
 5. prevederi ce exclud incompatibilităţile şi conflictul de interese pentru participanţii la concurs.

 

CAPITOLUL IX. Radiodifuzorii comunitari

 

Articolul 130.Radiodifuzorii comunitari

 1. Radiodifuzorii comunitari sunt constituiţi de către comunitate, funcţionează pentru comunitate, sunt gestionaţi de către comunitate şi sunt finanţaţi din contribuţia comunităţii.
 2. În sensul prezentului cod, comunitatea reprezintă grupuri sociale unite pe criteriu teritorial (geografic)  (populaţia unei comune, unui oraş, municipiu, raion) şi/sau pe criteriu de interese comune (femei, fermieri, studenţi, grupuri etnice, copii etc.), exceptând interesele de ordin politic, religios, sindical.
 3. Radiodifuzorii comunitari sunt personalităţi juridice non-profit.
 4. Radiodifuzorii comunitari se bucură de înlesnirile prevăzute pentru instituţiile cu statut de utilitate publică.

 

Articolul 131.Constituirea radiodifuzorilor comunitari

 1. Radiodifuzorii comunitari sunt constituiţi de persoane fizice sau juridice conform următoarei proceduri:
 1. grupul de iniţiativă (persoane fizice sau reprezentanţi ai persoanelor juridice) convoacă o întrunire generală reprezentativă a comunităţii;
 2. întrunirea decide, cel puţin, asupra următoarelor chestiuni: constituirea radiodifuzorului comunitar, administrarea radiodifuzorului comunitar, supravegherea activităţii radiodifuzorului comunitar, finanţarea activităţii radiodifuzorului comunitar, modul de exercitare a controlului asupra activităţii radiodifuzorului comunitar şi a organului de supraveghere, modul de lichidare a radiodifuzorului comunitar.
 3. întrunirea stabileşte modul de adoptare a deciziilor prin procedura de vot.

 

Articolul 132.Funcţionarea radiodifuzorului comunitar

 1. Radiodifuzorul comunitar respectă principiile de comunicare audiovizuală prevăzute de prezentul cod. 
 2. Radiodifuzorul comunitar poate utiliza:
  1. frecvenţe şi/sau canale obţinute în conformitate cu prevederile prezentului cod;
  2. spaţii de emisie pe frecvenţe şi canale aparţinând altor radiodifuzori şi/sau distribuitori de servicii audiovizuale.
 3. Radiodifuzorul comunitar poate utiliza spaţii de emisie pe frecvenţe şi canale aparţinând altor radiodifuzori şi/sau distribuitori de servicii, în temeiul unui acord semnat între părţi şi avizat de CA.
 4. Utilizarea spaţiilor de emisie pe frecvenţa şi canalul altor radiodifuzori nu va conduce la modificarea conceptului general al emisiei pentru care a fost eliberată licenţa. Contractul de utilizare a spaţiilor de emisie va conţine în mod obligatoriu:
 1. condiţiile de utilizare a spaţiului de emisie;
 2. volumul spaţiului de emisie pe care urmează să-l utilizeze radiodifuzorul public comunitar;
 3. termenul de valabilitate al contractului.
  1. La contractul depus la CA pentru avizare, radiodifuzorul comunitar anexează:
 1. actele de identitate;
 2. conceptul general al programelor pe care intenţionează să le realizeze;
 3. dovada capacităţii financiare.
  1. Contractul este încheiat pe o durată nu mai scurtă de 2 ani şi intră în vigoare după aprobarea de către CA.
  2. Litigiile apărute între radiodifuzorul comunitar şi alte părţi, sunt soluţionate pe cale amiabilă de către CA.
  3. Licenţa audiovizuală a radiodifuzorului comunitar are termen de valabilitate nedeterminat şi nu poate fi cesionată.
  4. Radiodifuzorul comunitar este inclus în Registrul furnizorilor de servicii media audiovizuale la compartimentul respectiv.

 

Articolul 133.Conducerea şi supravegherea radiodifuzorului comunitar

 1. Conducerea radiodifuzorului comunitar este exercitată de un organ administrativ, modul de desemnare şi competenţele căruia pot fi stabilite de către un organ de supraveghere, dacă întrunirea generală reprezentativă a comunităţii nu decide altfel.
 2. Supravegherea radiodifuzorului comunitar poate fi exercitată de un organ de supraveghere, componenţa, modul de desemnare şi competenţele căruia sunt decise de către întrunirea generală reprezentativă a comunităţii, dacă întrunirea nu decide altfel.
 3. Organul administrativ al radiodifuzorului comunitar prezintă un raport anual de activitate organului de supraveghere, dacă întrunirea generală reprezentativă a comunităţii nu decide altfel.
 4. În cazul existenţei organului de supraveghere al radiodifuzorului comunitar, acesta prezintă un raport anual de activitate al radiodifuzorului şi al propriei activităţi în faţa întrunirii generale reprezentative a comunităţii, convocată la iniţiativa sa.
 5. Respingerea raportului anual, sau a unei părţi a raportului anual, atrage după sine consecinţe decise de întrunirea generală reprezentativă a comunităţii.
 6. Câte un exemplar al raportului anual este depus la Consiliul Audiovizualului, pentru a lua act.

 

Articolul 134.Finanţarea radiodifuzorului comunitar

 1. Bugetul radiodifuzorului public comunitar se constituie din:
 1. fonduri colectate de la membrii comunităţii;
 2. încasări din publicitate comercială, volumul căreia constituie până la 10% din volumul total de emisie pe zi;
 3. încasări din prestări de servicii specializate în bază de contract. Asemenea contracte pot fi încheiate şi cu organele de stat, dacă obiectul lor răspunde misiunii radiodifuzorului. Valoarea contractelor încheiate cu organele de stat nu va depăşi 30 la sută din bugetul anual al radiodifuzorului comunitar;
 4. donaţii, sponsorizări şi granturi;
 5. alte venituri care nu contravin legislaţiei în vigoare şi statutului juridic al radiodifuzorului comunitar.
  1. Bugetul radiodifuzorului comunitar este făcut public pentru comunitate.
  2. Executarea bugetului este supravegheată şi controlată în modul stabilit de întrunirea generală reprezentativă a comunităţii.

 

Articolul 135.Suspendarea activităţii şi lichidarea radiodifuzorului comunitar

 1. Suspendarea activităţii radiodifuzorului comunitar este decisă de întrunirea generală reprezentativă a comunităţii, convocată la iniţiativa organului de supraveghere, dacă întrunirea nu a decis altfel.
 2. În cazul utilizării de frecvenţe terestre, suspendarea nu poate dura mai mult de 6 luni din ziua în care a fost luată decizia.
 3. Lichidarea radiodifuzorului comunitar este decisă de întrunirea generală reprezentativă a comunităţii la iniţiativa organului de supraveghere, dacă întrunirea nu a decis altfel.
 4. Utilizarea patrimoniului radiodifuzorului comunitar pe perioada suspendării activităţii şi/sau după lichidare este decisă de întrunirea generală reprezentativă a comunităţii.
 5. Decizia vizând suspendarea activităţii sau lichidarea radiodifuzorului comunitar este comunicată în scris CA.
 6. În cazul lichidării radiodifuzorului comunitar sau a suspendării activităţii lui pe o perioadă mai mare de 6 luni, frecvenţa terestră este retrasă de către CA.

 

CAPITOLUL X. Dispoziţii finale şi tranzitorii

 

Articolul 136.

 1. La intrarea în vigoare a prezentului cod, se abrogă Codul audiovizualului Nr.260-XVI din 27 iulie 2006.
 2. Pînă la expirarea a 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod, Consiliul Coordonator al Audiovizualului constituit în temeiul Codului audiovizualului Nr.260-XVI din 27 iulie 2006 exercită atribuţiile Consiliului Audiovizualului prevăzute în prezentul cod.
 3. În termen de 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod, se lichidează Consiliul Coordonator al Audiovizualului.
 4. Pînă la expirarea a 12 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod, Parlamentul Republicii Moldova va constitui şi va aproba componenţa Consiliului Audiovizualului.
 5. În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod, se lichidează Consiliul de Observatori al IPNA Compania “Teleradio-Moldova” şi Consiliul de Observatori al IPRA Compania “Teleradio-Găgăuzia”.
 6. Pînă la expirarea a 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod, Consiliul Audiovizualului  va demara procedura de selectare a candidaţilor la funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere al Companiei “Teleradio-Moldova” şi a candidaţilor la funcţia de membru al Consiliului de Supraveghere al Companiei “Teleradio-Găgăuzia”.
 7. În termen de 2 luni de la constituirea componenţei Consiliilor de Supraveghere ale radiodifuzorilor publici vor fi numiţi Directorii generali ai Companiilor “Teleradio-Moldova” şi “Teleradio-Găgăuzia”.
 8. Obligaţiile financiare ale radiodifuzorului public, naţional şi regional, contractate până la intrarea în vigoare a art.136, alin (6)-(7), rezultate: din închirierea emiţătoarelor, radioreleelor şi a circuitelor video şi fonice; pentru asigurarea pazei sediilor; pentru achitarea cotizaţiilor datorate organismelor internaţionale,   se acoperă de la bugetul de stat, din Fondul de rezervă bugetară aflat la dispoziţia Guvernului.
 9. Consiliul Coordonator al Audiovizualului va efectua, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului cod, controlul radiodifuzorilor în scopul racordării activităţii acestora la prevederile prezentului cod.
 10. Sistemul de finanţare a Consiliului Audiovizualului şi radiodifuzorilor publici este pus în aplicare cu începere din 1 ianuarie 2013.
 11. Guvernul, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului cod, va asigura trecerea Direcţiei Colective Artistice şi subdiviziunii Radio Moldova Internaţional din cadrul IPNA Compania „Teleradio-Moldova” în subordinea Guvernului.
 12. Guvernul, în termen de 3 luni de la intrarea în vigoare a prezentului cod, va prezenta Parlamentului un proiect de lege privind tranziţia la televiziunea digitală terestră.

 

 

PREŞEDINTELE 

PARLAMENTULUI                            Marian           Lupu