Precizările CCA referitoare la situația „Jurnal TV”

Joi ,Ianuarie 19, 2017 - 14:33

Precizările CCA referitoare la situația „Jurnal TV”

În contextul ultimelor evenimente legate de activitatea postului „Jurnal TV” și a declarațiilor pe marginea acestui subiect, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în calitatea sa de garant al interesului public în domeniul audiovizualului, vine cu următoarele precizări.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului respinge cu vehemență acuzațiile precum că CCA ar avea o atitudine părtinitoare şi discriminatorie faţă de postul de televiziune „Jurnal TV” și ar intenţiona să-i retragă licența de emisie. 

Dovadă a celor menționate este şi decizia din 17 mai 2016, prin care CCA a prelungit de drept licența de emisie Î.C.S. „Jurnal de Chişinău Plus” S.R.L. pentru postul de televiziune „Jurnal TV” (pînă în anul 2023), în pofida numărului mare de sancţiuni (18) aplicate pe parcursul activităţii, pentru nerespectarea legislaţiei din domeniul audiovizualului, deși art. 24 alin (1) din Codul audiovizualului  prevede că „licenţa de emisie se prelungeşte de drept radiodifuzorului, la solicitare, dacă acesta a activat în conformitate cu prevederile prezentului cod şi a respectat, pe parcursul termenului de validitate a licenţei de emisie, condiţiile prevăzute de ea”. 

Totodată, CCA menționează că relația dintre locatorul/ administratorul/ proprietarul centrului de business ”Sky Tower” și postul de televiziune „Jurnal TV” este în exclusivitate o relație dintre doi agenți economici ce nu ține de competența CCA și trebuie tratată ca-atare.

CCA speră că dificultățile de ordin comercial apărute în cazul postului „Jurnal TV” să poarte un caracter temporar si să fie depășite cît de curînd posibil.

Constatăm cu regret şi faptul că s-a speculat intens și pe marginea sancţiunilor aplicate „Jurnal TV” în perioada electorală pentru alegerea şefului statului, transferînd acest subiect pe un teren politic. 

Precizăm că în campania electorală, de rînd cu postul de televiziune „Jurnal TV”, au fost monitorizate buletinele informative ale încă 13 radiodifuzori. Astfel, CCA a monitorizat posturile de televiziune: „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, „Accent TV”, „Pro TV Chişinău”, „Jurnal TV”, „N 4”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova”, „NTV Moldova” şi „RTR Moldova” la capitolul respectării legislaţiei electorale, iar ca urmare a monitorizărilor efectuate au fost prezentate cinci rapoarte publice.

Rapoartele de monitorizare au atestat o situaţie alarmantă la mai multe posturi de televiziune, care nu au reflectat echidistant și imparțial evenimentele din campania electorală și au favorizat deschis unii concurenţi electorali. Pentru comiterea derogărilor de la normele legale, CCA a aplicat 38 de sancțiuni în cazul a 10 radiodifuzori din cei 14 supuși monitorizării, iar sancțiunile aplicate în cazul unora dintre aceștia au fost mai dure decît cele aplicate „Jurnal TV”. 

Astfel, datele referitoare la sancţiunile aplicate demonstrează că CCA nu a avut o atitudine diferenţiată și negativă în raport cu respectivul radiodifuzor și a aplicat sancțiuni tuturor radiodifuzorilor care au comis derogări de la legislația electorală în strictă conformitate cu rezultatele rapoartelor de monitorizare și a prevederilor Codului audiovizualului.

În acest context, Consiliul Coordonator al Audiovizualului dezaprobă învinuirile la adresa sa, califică acuzațiile privind intenția de retragere a licenței de emisie drept insinuări care nu corespund realității și speră la o soluționare cît mai urgentă a situației postului de televiziune „Jurnal TV” și revenirea acestuia la grila de emisie aprobată de Consiliu. 

 

Explanations of the Coordinating Council of Audiovisual regarding the situation of Jurnal TV

In the context of recent statements made by Jurnal TV leadership, the Coordinating Council of Audiovisual representing the public interest in the broadcasting field comes with the following specifications and explanations.

The Coordinating Council of Audiovisual strongly rejects the allegations of Jurnal TV that the Council would have a biased and discriminatory attitude towards this TV channel and would intend to withdraw its broadcasting license.

As a proof to what has been said before is the CCA’s decision of 17 May 2016 by which the broadcasting license of Jurnal de Chisinau Plus LLC for Jurnal TV channel was extended (until 2023) despite the large number of sanctions (18) applied for non-compliance in the broadcasting field over the course of its activity, although Article 24, paragraph (1) of the Audiovisual Code states that "a broadcasting license is extended upon request if the broadcaster performed its activity in accordance with the provisions of this Code and respected the conditions of the broadcasting license throughout its validity term".

At the same time, the CCA mentions that the relationship between the lessor/administrator/owner of SkyTower business center and Jurnal TV channel is exclusively a relationship between these two economic agents/parties and it is not under the competence of the regulatory authority and this situation should be treated like this.

The CCA hopes that emerged commercial difficulties regarding the activity of Jurnal TV to have a temporary nature and to be overcome as soon as possible.

We regret the fact that there were intense speculations on the imposed sanctions to Jurnal TV for the Presidential Election campaign, addressing this subject in a political manner.

We specify that along with Jurnal TV there were monitored the newscasts of another 13 broadcasters within the election campaign. Thus, the CCA monitored the following TV channels on the compliance with electoral legal framework: Moldova-1, Prime, Canal 3, Canal 2, Publika TV, TV 7, Accent TV, Pro TV Chisinau, Jurnal TV, N4, Realitatea TV, Ren Moldova, NTV Moldova and RTR Moldova and as a result of the carried out monitoring sessions there were elaborated and presented five reports.

The monitoring results attested an alarming situation at many TV channels that hadn’t reflected the events in a fair and unbiased manner within the election campaign and openly favored some candidates. The CCA applied 38 sanctions for derogations from legal norms to 10 broadcasters out of 14 which had been under monitoring and the applied sanctions to some of them were tougher than the ones applied to Jurnal TV.

Thus, data on applied sanctions prove that the Coordinating Council of Audiovisual didn’t have a negative and differentiated attitude towards this TV channel and the public authority imposed sanctions to all broadcasters that committed derogations from the electoral legal framework, in accordance with the results of the monitoring reports and based on the Audiovisual Code provisions.

In this context, the Coordinating Council of Audiovisual disapproves the accusations against the authority, qualifies the allegations of intention to withdraw the broadcasting license as untrue insinuations which do not correspond to reality and hopes that this situation with Jurnal TV to be quickly solved as the broadcaster could return as soon as possible to its program schedule which was approved by the Council.