În atenția radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova!

Vin ,Ianuarie 12, 2018 - 09:45

Consiliului Coordonator al Audiovizualului informează radiodifuzorii și distribuitorii de servicii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova că astăzi, 12 ianuarie 2018, a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova (nr. 7-17) Legea pentru modificarea și completarea Codului audiovizualului, promulgată, pe data de 10 ianuarie 2018, de președintele interimar al Republicii Moldova, Andrian Candu.

Astfel, LEGEA cu privire la completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260/2006 prevede:

„Parlamentul adoptă prezenta lege organică.

Art. I. - Codul audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260/2006 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2006, nr. 131-133, art. 679), cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:

1. Articolul 2 se completează în final cu litera z5) cu următorul cuprins:

,,z5) securitate informațională - stare de protecție a resurselor informaționale, a persoanei, a societății și a statului, inclusiv un ansamblu de măsuri pentru asigurarea protecției persoanelor, a societății și a statului de eventuale tentative de dezinformare și sau de informare manipulatoare din exterior și pentru neadmiterea provocărilor cu caracter mediatic îndreptate împotriva Republicii Moldova.”

2. La articolul 7 alineatul (1), după textul „și social,” se introduce textul „securitatea informațională,”.

3. Articolul 9 se completează cu alineatul (21) cu următorul cuprins:

„(21) în vederea asigurării securității informaționale a statului, se permite radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii transmisia programelor de televiziune și radio cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care sînt produse în statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum și în statele care au ratificat Convenția europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.”

4. La articolul 27, alineatul (1) se completează cu litera i) cu următorul cuprins:

,,i) nu sînt respectate prevederile art. 9 alin. (21).”

5. Articolul 38 se completează cu alineatele (61) și (121) cu următorul cuprins:

„(61) Se sancționează cu amendă de la 40.000 de lei la 70.000 de lei radiodifuzorii și distribuitorii de servicii care au încălcat prevederile art. 9 alin. (21). Pentru încălcare repetată a acestor prevederi, amenda va constitui de la 70.000 de lei la 100.000 de lei. Retragerea licenței de emisie pentru încălcarea prevederilor art. 9 alin. (21) se aplică după ce au fost aplicate gradual sancțiunile prevăzute de prezentul alineat.”

„(121) În vederea neadmiterii prejudicierii securității informaționale a statului, instanța de judecată va examina litigiile care reies din încălcarea prevederilor art. 9 alin. (21) în termen de pînă la 30 de zile. Apelul sau recursul va fi depus în termen de 3 zile de la pronunțarea hotărîrii și se va examina în termen de 10 zile.”

6. La articolul 40, alineatul (1) se completează cu litera d1) cu următorul cuprins:

„d1) monitorizează și supraveghează respectarea de către radiodifuzorii și distribuitorii de servicii a prevederilor prezentului cod privind asigurarea securității informaționale;”.

Art. II. - (1) Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

(2) Guvernul, în termen de 3 luni de la data publicării prezentei legi:

a) va prezenta Parlamentului propuneri privind aducerea legislației în concordanță cu prezenta lege;

b) va aduce actele sale normative în concordanță cu prezenta lege.

PREȘEDINTELE PARLAMENTULUI

ANDRIAN CANDU

Chișinău, 22 decembrie 2017.

Nr. 257.”

Consiliul Coordonator al Audiovizualului îndeamnă radiodifuzorii și distribuitorii de servicii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova să-și racordeze serviciile de programe audiovizuale și ofertele serviciilor de programe retransmise în concordanță cu noile norme audiovizuale, pentru a asigura protecția consumatorului de informație de eventuale tentative de dezinformare sau de informare manipulatoare din exterior și neadmiterii provocărilor cu caracter mediatic îndreptate împotriva Republicii Moldova. Astfel, spre retransmisie nu vor fi admise programele de televiziune și radio cu conținut informativ, informativ-analitic, militar și politic care nu sunt produse în statele membre ale Uniunii Europene, SUA, Canada, precum și în statele care nu au ratificat Convenția Europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră

Subsecvent, Consiliul Coordonator al Audiovizualului își reiterează convingerea că noile modificări la Codul audiovizualului vor contribui semnificativ la interzicerea propagandei străine pe teritoriul țării noastre și, totodată, la majorarea cotei de producție autohtonă de programe și emisiuni, ceea va duce la dezvoltarea televiziunii și radiodifuziunii autohtone.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul