COMUNICAT DE PRESĂ

Vin ,Iulie 23, 2021 - 12:57
Consiliul Audiovizualului a demarat Concursul pentru ocuparea unei funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”
 
În temeiul prevederilor art. 43 alin. (2), (5), (6) și (7), art. 46 alin. (9) și art. 75 lit. e) din Codul serviciilor media audiovizuale nr. 174 din 08.11.2018 și ale Criteriilor și procedurii pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”, în ședința publică din 15 iulie 2021, Consiliul Audiovizualului a anunțat, prin Decizia nr. 26/176 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 175-179 din 23 iulie 2021), Concursul pentru ocuparea funcției vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media IP Compania „Teleradio-Moldova”, în cadrul căruia urmează a fi selectat un membru al Consiliului de Supraveghere, reprezentant al unităților administrativ-teritoriale, altele decât mun. Chișinău, pentru un mandat de 6 ani.
 
Perioada de depunere a dosarelor: 24 iulie – 23 august 2021, inclusiv.
 
Pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media pot candida persoanele care întrunesc cumulativ următoarele condiții:
a) deține cetățenia Republicii Moldova;
b) deține diplomă de licență sau echivalentă și experiență de cel puțin 5 ani în unul dintre domeniile jurnalismului, dreptului, relațiilor cu publicul, relațiilor internaționale, culturii, cinematografiei, gestiunii financiare și gestiunii întreprinderii comerciale, tehnologiei informației și comunicațiilor, activității academice, mass-media, ingineriei;
c) cunoaște limba română și o limbă de circulație internațională;
d) are reputație ireproșabilă confirmată prin cel puțin 3 scrisori de recomandare din mediul de specialitate;
e) nu a deținut, în ultimii 6 ani, funcția de membru al Consiliului de Observatori și/sau de membru al Consiliului de Supraveghere, de membru al Consiliului Coordonator al Audiovizualului și/sau de membru al Consiliului Audiovizualului;
f) nu are antecedente penale.
g) reprezintă una din unităţile administrativ-teritoriale, alta decât municipiul Chişinău.
 
Funcția de membru al Consiliului de Supraveghere este incompatibilă cu:
a) statutul de deputat, de membru al Guvernului, de ales local, de membru al administrației publice centrale ori locale sau de angajat din cadrul acestora, precum și de membru al Consiliului Audiovizualului;
b) calitatea de deținător, direct sau indirect, de acțiuni sau părți ale fondului statutar al societăților comerciale cu activități în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu calitatea de membru al Consiliului de Supraveghere;
c) statutul de angajat al furnizorului public național de servicii media, cu excepțiile prevăzute la art. 47 alin. (1) din Codul serviciilor media audiovizuale;
d) statutul de autor, prezentator, moderator, realizator (titular sau netitular) de programe audiovizuale ale furnizorului public de servicii media;
e) calitatea de membru de partid sau de afiliat politic.
 
Criteriile de selecție a candidatului pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media:
- Motivația;
- Prezentarea conceptelor de dezvoltare a instituției;
- Gândirea critică, propuneri și angajament;
- Experiența profesională și profesionalismul;
- Abilități manageriale.
 
Concursul pentru ocuparea funcției de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media constă în:
- Preselecția candidaților în baza dosarelor depuse;
- Interviul susținut în ședința publică a Consiliului Audiovizualului.
 
Candidații vor depune la sediul Consiliului Audiovizualului (str. Vlaicu Pârcălab nr. 46, mun. Chișinău), în boxa de la intrare, prin intermediul SA „Poșta Moldovei” sau prin e-mail, la adresa: office@cca.md, un dosar de participare la concurs, care va cuprinde:
– Cererea de participare (Anexa nr. 2);
– Curriculum Vitae cu poză color 3x4 (semnat de candidat);
– Copia buletinului de identitate;
– Copia diplomei de licență sau echivalentă;
– Copia carnetului de muncă, în cazul în care candidatul deține carnet de muncă, sau Extras de cont eliberat de Casa Națională de Asigurări Sociale a Republicii Moldova.
– Notificare prin care se confirmă reprezentarea unei unități administrativ-teritoriale, alta decât municipiul Chişinău;
– Cel puțin 3 scrisori de recomandare din mediul de specialitate;
– Cazierul judiciar/Declarație pe propria răspundere;
– Declarația privind acordul prelucrării datelor cu caracter personal (Anexa nr.3);
– Scrisoarea de motivare.
 
Persoane de contact:
Viorel Molea, șef adjunct DGLAM, tel.: (022) 24 38 80;
Lilia Guțu, șef DGLAM, tel.: (022) 22 44 21.
 
Decizia CA nr. 26/176 din 15 iulie 2021 și Criteriile și procedura pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova” pot fi găsite alăturat.