Comunicat de presă

Vin ,Noiembrie 17, 2017 - 08:36

CCA, alarmat de votarea în a doua lectură de către Adunarea Populară a Găgăuziei a Legii privind statutul juridic al Companiei Publice „Teleradio-Găgăuzia”

Consiliul Coordonator al Audiovizualului este alarmat de votarea în a doua lectură de către Adunarea Populară a Găgăuziei a Legii privind statutul juridic al Companiei Publice „Teleradio-Găgăuzia”, fiind, astfel, subminate principiile democratice de funcționare a radiodifuzorului public regional, precum și independența acestuia.

Președintele CCA, Dragoș Vicol, a participat, la 25 septembrie 2017, la dezbaterile publice pe marginea proiectului de Lege privind statutul juridic al Companiei Publice „Teleradio-Găgăuzia”, unde a prezentat propuneri pentru aducerea respectivului proiect de lege în concordanță cu legislația națională audiovizuală. Este regretabil faptul că autoritățile din autonomia găgăuză nu au ținut cont de propunerile enunțate în cadrul discuțiilor publice, și, la 02 octombrie 2017, respectivul proiect de lege a fost înregistrat de către deputații din Adunarea Populară cu amendamente ce contravin legislației naționale.

Prin proiectul respectiv se intenționează instituirea cenzurii asupra mass-mediei audiovizuale din autonomia teritorială și substituirea, contrar prevederilor legislației Republicii Moldova, a atribuțiilor de licențiere, supraveghere și control ale autorităților publice centrale și ale organelor de stat, fapt ce ar atenta la suveranitatea și integritatea statului Republica Moldova.

Atragem atenția asupra faptului că, la 01 martie 2016, Adunarea Populară a Găgăuziei a adoptat Legea audiovizualului UTA Găgăuzia nr. 66-XXXI/V, care la capitolul IV (Licențele) și capitolul V (Control și Sancțiuni) prevăd următoarele:

-          substituirea atribuțiilor legale ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a elibera licențe de emisie și autorizații de retransmisie, inclusiv pentru frecvențe terestre, iar potrivit art. 12 al Codului audiovizualului, „Spectrul de frecvențe radio sau unde radioelectrice terestre este patrimoniul național al statului care nu poate fi utilizat decât în condițiile legii”;

-          împuternicirea Adunării Populare a Găgăuziei (care, potrivit art. 7 al Legii nr. 344 din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei – este Autoritatea  reprezentativă a Găgăuziei, învestită cu dreptul de a adopta acte normative, în limitele competenței sale) ca organ de monitorizare și control al respectării de către radiodifuzori și distribuitorii de servicii a prevederilor Legii UTA Găgăuzia a audiovizualului;

-          substituirea competențelor legale ale CCA de a supraveghea respectarea prevederilor legislației audiovizuale de către deținătorii de licențe de emisie și autorizații de retransmisie.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a sesizat Guvernul Republicii Moldova și Oficiul Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat și a solicitat luarea tuturor măsurilor de rigoare necesare (inclusiv contestarea în instanțele de judecată competente) pentru stoparea unor acțiuni prin care se subminează ordinea legală a Republicii Moldova.

Astfel, Oficiul Teritorial Comrat al Cancelariei de Stat,  la 15 iunie 2016, a depus cererea de chemare în judecată privind anularea unor prevederi din Legea audiovizualului UTA Găgăuzia nr. 66-XXXI/V din 01 martie 2016.

La 12 mai 2017, Judecătoria Comrat a admis cererea de chemare în judecată și a anulat ca ilegale capitolele IV și V din Legea audiovizualului UTA Găgăuzia nr. 66-XXXI/V din 01 martie 2016. La 28 septembrie 2017, Curtea de Apel Comrat a respins cererea de apel înaintată de Adunarea Populară a Găgăuziei, astfel, capitolele IV și V din Legea audiovizualului UTA Găgăuzia nr. 66-XXXI/V din 01 martie 2016 au fost declarate ilegale și anulate.

Conform prevederilor art. 39 alin. (2) din Codul audiovizualului, Consiliul este reprezentantul și garantul interesului public în domeniul audiovizualului, autoritatea responsabilă pentru implementarea și respectarea Codului audiovizualului. Una din atribuțiile de bază exercitate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului este eliberarea licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie pentru serviciile de programe.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului este unica autoritate din Republica Moldova care exercită atribuțiile menționate în legea contestată, și anume:

-               Eliberează licențe de emisie și autorizații de retransmisie pe întreg teritoriul Republicii Moldova, atribuție prevăzută de art. 40 alin. (1) lit. l) din Codul audiovizualului: „Consiliul Coordonator al Audiovizualului eliberează licențe de emisie și autorizații de retransmisie a serviciilor de programe”.

-               Supraveghează respectarea modului în care radiodifuzorii publici și radiodifuzorii privați își îndeplinesc obligațiile asumate în licența de emisie, în condițiile și cu respectarea prevederilor legale.

-               Monitorizează conținutul serviciilor de programe oferite de radiodifuzori și oferta de servicii de programe asigurate de distribuitorii de servicii.

-                 Consiliul Coordonator al Audiovizualului aplică, în condițiile legii, sancțiuni radiodifuzorilor sau distribuitorilor de servicii care au comis încălcări ale legislației audiovizuale, conform prevederilor art. 38 din Codul audiovizualului.

Merită a fi menționat și faptul că Legea nr. 344 din 23 decembrie 1994 privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) nu prevede dreptul autorităților locale din UTA Găgăuzia de a emite și a adopta legi care contravin Constituției și legislației Republicii Moldova, precum nici faptul de licențiere a domeniului audiovizualului:

Art. 2. Găgăuzia este administrată în temeiul Constituției Republicii Moldova, prezentei legi și altor legi ale Republicii Moldova (cu excepțiile prevăzute de prezenta lege), Regulamentului Găgăuziei și actelor normative ale Adunării Populare (Halc Toplușu) a Găgăuziei, care nu vin în contradicție cu Constituția și  legislația Republicii Moldova.

Art. 7. Autoritatea  reprezentativă a Găgăuziei este Adunarea Populară, învestită cu dreptul de a adopta acte normative, în limitele competenței sale.

Art. 12. – (2) Adunarea Populară adoptă legi locale în următoarele domenii:

a) știință, cultură, învățământ;

b) gospodărie comunală și de locuințe, urbanistică;

c) ocrotire a sănătății, cultură fizică și sport;

d) activitate bugetar-financiară și fiscală locală;

e) economie și ecologie;

f) relații de muncă și asistentă socială.

(6) Actele normative ale Găgăuziei care contravin Constituției Republicii Moldova și prezentei legi se declară nule.

Pe teritoriul UTA Găgăuzia sunt aplicate legile Republicii Moldova, cu următoarea excepție, prevăzută de art. 12 alin. (4) din Legea nr. 344 din 23 decembrie 1994:

„În cazul în care Curtea Constituțională a Republicii Moldova declară nule pe teritoriul Găgăuziei actele normative ale Republicii Moldova sau unele prevederi ale lor, relațiile juridice, apărute în urma acțiunii acestor acte normative, vor fi reglementate de către Parlament sau de către Președintele Republicii Moldova.”

La moment, Curtea Constituțională nu a declarat nule sau parțial nule pe teritoriul UTA Găgăuzia prevederile Codului audiovizualului nr. 260 din 27.07.2006 sau ale altor legi din domeniul licențierii, astfel, normele acestuia urmează să fie aplicat în plină măsură, fără nici o rezervă.

Pe parcursul activității sale, CCA a acordat și acordă o importanță deosebită radiodifuzorului public din Unitatea Teritorial-Administrativă Găgăuzia. Astfel, la ședința publică a Consiliului din 13 noiembrie 2017, la solicitarea postului de televiziune „TV-Găgăuzia” de a oferi suport pentru realizarea a 20% de programe în limba română, președintele CCA, la rândul său, a solicitat sprijinul radiodifuzorului public „Moldova-1”, ca, în baza unui acord de colaborare, să pună la dispoziția radiodifuzorului public din UTA Găgăuzia, cel puțin, un buletin de știri în limba română. Un suport informativ substanțial vor fi și programele audiovizuale câștigătoare în concursurile pe care le organizează anual CCA.

Luând în considerare cele expuse mai sus, Consiliul Coordonator al Audiovizualului își reiterează poziția și consideră inacceptabil adoptarea în lectura a doua a unor prevederi care contravine actelor și principiilor legislației în vigoare a Republicii Moldova, și anume: Codul audiovizualului nr. 260 din 27.07.2006, Legea comunicațiilor electronice nr. 241 din  15.11.2007, alte legi ce reglementarea activitatea audiovizuală, precum și acte internaționale la care Republica Moldova este parte (Convenția Europeană cu privire la Televiziunea Transfrontalieră), și care vor duce la substituirea atribuțiilor legale ale singurei autorități de reglementare a comunicării audiovizuale, și cere Adunării Populare a Găgăuziei să respingă acest proiect de lege.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului va supraveghea și în continuare situația Companiei Publice „Gagauziya Radio Televizionu” pentru a nu îngrădi drepturilor populației din Autonomia Găgăuză de a avea un radiodifuzor public independent, echidistant și democratic.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul