COMUNICAT

Vin ,Septembrie 18, 2020 - 08:48
Urmare a analizei cadrului legal existent la moment, Consiliul Audiovizualului vine cu unele precizări/informații cu privire la fenomenul publicității politice.
Conform art. 10 din Convenția europeană a drepturilor omului „orice persoană are dreptul la libertate de exprimare. Acest drept include libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau a comunica informaţii ori idei fără amestecul autorităților publice şi fără a ține seama de frontiere.
Exercitarea acestor libertăți ce comportă îndatoriri şi responsabilități poate fi supusă unor formalități, condiţii, restrângeri sau sancțiuni prevăzute de lege care, într-o societate democratică, constituie măsuri necesare pentru securitatea naţională, integritatea teritorială sau siguranța publică, apărarea ordinii şi prevenirea infracțiunilor, protecția sănătății, a moralei, a reputației sau a drepturilor altora, pentru a împiedica divulgarea informaţiilor confidențiale sau pentru a garanta autoritatea şi imparțialitatea puterii judecătorești.”
Conform art. 8 din Legea cu privire la actele normative, nr. 100 din 22.12.2017, „Legea este un act normativ adoptat de Parlament în temeiul normelor constituționale, conform procedurii stabilite de Constituția Republicii Moldova, de Regulamentul Parlamentului, aprobat prin Legea nr. 797/1996, precum şi de prezenta lege. Legile sînt de trei categorii – constituționale, organice şi ordinare. În clauza de adoptare a legii se menționează categoria acesteia.”
Respectiv, dreptul la libertatea de exprimare care include libertatea de opinie şi libertatea de a primi sau comunica informaţii ori idei, poate fi suspus unor formalități, condiţii, restrângeri sau sancțiuni doar prin Lege. Aceasta reiese direct din prevederile sus menţionate dar şi din prevederile Codului serviciilor media audiovizuale.
Conform art. 7 alin. (1) - (3) şi art. 8 din Codul serviciilor media audiovizuale, „statul garantează libertatea de exprimare furnizorilor de servicii media şi distribuitorilor de servicii media. Furnizorii de servicii media şi distribuitorii de servicii media sînt obligaţi să respecte dreptul persoanelor la libertatea de exprimare, precum şi dreptul de a primi informaţii. Furnizorii de servicii media şi distribuitorii de servicii media pun la dispoziția publicului servicii media audiovizuale în conformitate cu prevederile prezentului cod şi ale Legii nr.64/2010 cu privire la libertatea de exprimare.
Furnizorii de servicii media au dreptul să decidă independent şi liber asupra conținutului serviciilor media audiovizuale, în conformitate cu legislaţia privind serviciile media audiovizuale şi condiţiile licenţei de emisie. Cenzura de orice tip asupra serviciilor media audiovizuale este interzisă. Este interzisă imixtiunea de orice tip în conținutul, forma sau în modalitățile de creare şi prezentare a programelor audiovizuale şi a altor elemente ale serviciilor media audiovizuale din partea oricăror persoane sau autorități publice. Nu constituie imixtiune reglementările Consiliului Audiovizualului privind aplicarea prevederilor prezentului cod, adoptate în conformitate cu legislaţia în vigoare.”
Totodată, legiuitorul la art. 72 din Codul serviciilor media audiovizuale, expres a prevăzut că „Publicitatea politică şi cea electorală se difuzează în conformitate cu prevederile Codului electoral şi ale Legii nr.1227/1997 cu privire la publicitate”. Respectiv, legiuitorul prin această normă admite difuzarea publicității politice cât şi a publicități electorale, iar normele care reglementează acest gen de publicitate nu se regăsesc în Codul serviciilor media audiovizuale, dar în Codul electoral şi în Legea cu privire la publicitate.
În acest sens, este oportun de menționat că la data de 04.06.2018 a fost înregistrat în Parlamentul Republicii Moldova, Proiectul de legii cu privire la publicitate (nr. 180) care a fost votat în prima lectură în ședința plenară din 11.10.2018. Proiectul prevede la Capitolul II norme cu privire la publicitatea politică.
Totodată, Codul electoral prevede unele norme cu referire la publicitatea electorală (care se referă pentru perioada electorală/campania electorală) art. 69, alin. (2)Radiodifuzorii şi mijloacele de informare în masă scrise au obligaţia să ofere condiţii egale, nediscriminatorii la acordarea timpilor de antenă sau a spațiului publicitar pentru publicitatea electorală.art. 70, alin. (5) – (8)În cadrul alegerilor parlamentare, prezidențiale şi referendumurilor republicane, radiodifuzorii publici acordă gratuit concurenților electorali câte un minut pe zi, timp de antenă pentru plasarea publicități electorale. Pentru publicitate electorală contra plată, fiecărui concurent electoral i se oferă nu mai mult de 2 minute pe zi pe durata campaniei electorale la fiecare radiodifuzor. Condiţiile de procurare a timpilor de antenă şi taxele respective se comunică cu 3 zile calendaristice înainte de punerea pe post a publicități electorale. Plata pentru timpii de antenă acordați concurenților electorali nu poate depăși plata încasată în mod obișnuit pentru publicitatea comercială. Timpii de antenă pentru publicitatea electorală contra plată se acordă tuturor concurenților electorali la unele şi aceleași ore de emisie.
Răspunderea pentru conținutul materialelor electorale publicitare, difuzate sau publicate, o poartă concurentul electoral. Fiecare material publicitar trebuie să includă denumirea concurentului electoral, data tipăririi, tirajul materialului şi denumirea tipografiei care l-a tipărit. Publicitatea electorală contra plată va fi însoțită de genericul “Electorala”.
Refuzul de a difuza sau de a publica, în condiţiile prezentei legi, publicitatea electorală, contra plată sau gratuit, poate fi contestat în instanța de judecată.
Publicitatea electorală în rețeaua internet şi prin intermediul telefoniei mobile este asimilată publicități electorale în presa scrisă.
Este oportun de menționat că Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile prezidențiale din 1 noiembrie 2020 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea CEC nr. 4151 din 01.09.2020, la pct. 5 prevede: „până la începerea campaniei electorale, furnizorii de servicii media au dreptul să reflecte și să informeze publicul cu privire la:
- activitatea partidelor și a altor organizații social-politice în conformitate cu principiile reflectării echitabile, echilibrate și imparțiale a alegerilor prezidențiale;
- să reflecte activitatea grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova;
- toate aspectele electorale, liber de orice amestec din partea autorităților publice, partidelor și a altor organizații social-politice sau a altor entități;
- desemnarea candidaților și înregistrarea concurenților electorali
Pct. 23 În perioada campaniei electorale, concurenții electorali și reprezentanții acestora au acces numai în emisiunile difuzate de posturile de radio și televiziune publice și private care vor reflecta campania electorală, a căror listă va fi publicată de CA pe pagina web a instituției. În perioada campaniei electorale, furnizorii de servicii media nu pot difuza emisiuni produse, realizate sau moderate de concurenții electorali și de reprezentanții acestora”.
Pct. 26Reflectarea evenimentelor electorale în programele informative și analitice se va efectua fără a fi însoțite de comentarii, într-un mod ce evită denaturarea mesajelor concurenților electorali şi ale Comisiei Electorale Centrale.
Pct. 33Furnizorul de servicii media poate refuza difuzarea spotului electoral, dacă acesta este transmis spre difuzare în afara condițiilor legale. Nu se admite plasarea și difuzarea spoturilor publicitare care conțin elemente de publicitate electorală mascată. În acest caz, spotul se prezintă în termen de 24 de ore spre examinare CA și CEC care, în termen de până la 72 de ore, pot dispune fie menținerea refuzului de difuzare, fie difuzarea spotului.
Totodată, este oportun de menționat că Codul electoral nu prevede o definiție a publicității electorale.
Ca urmare a celor relatate mai sus, menționăm că actele legislative prevăd publicitatea politică și publicitatea electorală, ultima fiind reglementată în Codul electoral.
Ce ține de publicitatea politică, considerăm că cea mai corectă soluție ar fi ca normele ce reglementează publicitatea politică să se regăsească într-un act legislativ și în cazul nostru fie în Codul serviciilor media audiovizuale, fie în Legea cu privire la publicitate.
În proiectul Legii cu privire la publicitate votat în prima lectură deja se regăsesc norme ce reglementează publicitatea politică, ele însă trebuie analizate atent și de venit cu unele îmbunătățiri către comisia parlamentară de profil.
În acest context, proiectul Legii cu privire la publicitate urmează a fi analizat de către Consiliul Audiovizualului și ulterior formulate propuneri concrete de asanare a acestuia, în special în partea ce ține de publicitatea politică.
 
Serviciul comunicare și relații cu publicul