CCA: LIBERTATEA DE EXPRIMARE ESTE ESENŢIALĂ ÎNTR-UN SISTEM DEMOCRATIC

Mie ,Ianuarie 27, 2016 - 12:21

Exercitarea dreptului la libertatea de expresie include dreptul de a primi şi împărtăşi informaţii şi idei, iar participarea la viaţa democratică a consumatorilor de programe depinde tot mai mult de accesibilitatea şi calitatea serviciilor de programe TV şi radio. Accesul liber la informaţii pluraliste şi diverse este fundamental pentru un stat de drept şi o diversitate culturală socială.

Prin urmare, principiul neutralităţii distribuitorilor de servicii şi a radiodifuzorilor, care trebuie să fie trataţi egal, fără discriminare, restricţii sau interferenţe, stă la baza tratamentului nediscriminatoriu al consumatorilor de servicii de a avea acces la informaţie veridică şi obiectivă. Astfel, se fortifică şi se consolidează exercitarea pe deplin a dreptului la libertatea de exprimare, deoarece art.10 al Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului este aplicabil nu doar conţinutului informaţiei, dar şi mijloacelor de răspândire.

În contextul evenimentelor de importanţă majoră care se desfăşoară pe arena politică din Republica Moldova, Consiliul Coordonator al Audiovizualului solicită tuturor persoanelor antrenate în procesul de luare a deciziilor să respecte dreptul la libertatea de exprimare, să asigure accesul la informaţie, precum şi siguranţa jurnaliştilor şi a altor actori mass-media pentru a-şi exercita activitatea de a informa corect şi echidistant opinia publică asupra evenimentelor din societate.

CCA face apel la autorităţile publice şi organele competente să nu restricţioneze accesul jurnaliştilor internaţionali pe teritoriul Republicii Moldova, pentru a avea acces liber la prima sursă şi la informaţie.

Totodată, autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale recomandă consultarea şi implementarea standardelor Consiliului Europei cu privire la securitatea jurnaliştilor şi a tuturor subiecţilor mass-media, precum şi neutralitatea reţelelor de distribuire a serviciilor audiovizuale:

  • Ghidul Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind protejarea libertăţii de expresie şi informaţiei în timp de criză, adoptată la 26 septembrie 2007;
  • Recomandarea CM/Rec (2016)1 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la protecţia şi promovarea libertăţii de exprimare şi a dreptului la viaţă privată cu privire la neutralitatea reţelei;
  • Recomandarea CM/Rec (2004)16 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la dreptul la replică în noul mediu mass-media;
  • Recomandarea CM/Rec (2000)7 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la dreptul jurnaliştilor de a nu dezvălui sursele de informaţie;
  • Recomandarea CM/Rec (2007)2 a Comitetului de Miniştri către statele membre cu privire la pluralismul mijloacelor mass-media şi diversitatea conţinutului mediatic;
  • Recomandarea No. R (2003)13 privind furnizarea de informaţiei prin intermediul mass-media în legătură cu procedurile penale;
  • Rezoluţia Conferinţei de Miniştri de la Belgrad nr. 3 privind siguranţa jurnaliştilor;
  • Ghidul Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind eradicarea impunităţii pentru încălcări grave ale drepturilor omului (2011).

Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul