CCA A ANUNŢAT UN NOU CONCURS PENTRU SUPLINIREA CAPACITĂŢII DISPONIBILE A MULTIPLEXULUI A – 3 SLOTURI

Vin ,Aprilie 01, 2016 - 13:25

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 01 aprilie 2016, în şedinţă publică, în cadrul căreia a desfăşurat bilanţul Concursului pentru suplinirea capacităţii disponibile a Multiplexului A, anunţat prin Decizia CCA nr. 2/8 din 28 ianuarie 2016.

Preşedintele CCA, Dinu Ciocan, în debutul şedinţei a menţionat că procedura de desfăşurare a concursului a fost una transparentă. Consiliul a asigurat informarea tuturor celor interesaţi: Concursul a fost anunţat în cadrul şedinţei publice din 28 ianuarie 2016; în aceeaşi zi, pe site-ul instituţiei a fost publicat  comunicatul de presă despre iniţierea Concursului pentru suplinirea capacităţii disponibile a Multiplexului A; la 12 februarie 2016, decizia cu privire la desfăşurarea concursului a fost publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 32-37; tot pe data de 12 februarie 2016, pe pagina electronică a instituţiei a fost publicat un nou comunicat de presă cu privire la  termenul de depunere a dosarelor; la data de 15 martie a urmat comunicatul cu privire la finalizarea termenului de depunere a dosarelor şi perioada de examinare a acestora.

Dat fiind că în data de 16 martie, la CCA a parvenit o scrisoare din partea ÎCS „Jurnal de Chişinău Plus” SRL prin care se solicita acordarea unui termen suplimentar pentru prezentarea setului de acte necesare şi înscrierea la concurs, iar cadrul normativ nu prevede o asemenea procedură, şi ţinând cont de faptul că ar putea exista şi alţi radiodifuzori care din diferite motive nu şi-au depus dosarele în termen pentru concurs, dar ar avea intenţia să o facă, preşedintele CCA i-a asigurat că vor avea această şansă, întrucît există cel puţin 3 sloturi care vor fi anunţate  pentru un nou concurs la finalul şedinţei de astăzi.

Aşadar, la concursul pentru utilizarea a 15 sloturi disponibile ale Multiplexului A s-au înscris 12 solicitanţi, toţi pentru extinderea ariei de emisie:

- „Canal Regional” S.R.L., pentru postul de televiziune „Canal Regional TV”;

- „Analiticmedia-Grup” S.A., pentru postul de televiziune „TV 7”;

- Societatea Română de Televiziune, pentru postul de televiziune „TVR Moldova”;

- IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”, pentru postul de televiziune „Moldova 1”;

- „Selectcanal-TV” S.R.L., pentru postul de televiziune „N 4”;

- „General Media Group Corp.” S.R.L., pentru postul de televiziune „Publika TV”;

- „General Media Group Corp.” S.R.L., pentru postul de televiziune „Canal 2”;

- „General Media Group Corp.” S.R.L., pentru postul de televiziune „Canal 3”;

- „General Media Group Corp.” S.R.L., pentru postul de televiziune „Prime”;

- „JEVISE” S.R.L., pentru postul de televiziune „AGRO TV MOLDOVA”;

- „Real Radio” S.R.L., pentru postul de televiziune „CTC Mega”;

- „Real Radio” S.R.L., pentru postul de televiziune „Super TV”.

În conformitate cu prevederile art. 23 alin. (13) din Codul audiovizualului, CCA a decis ca slotul 1 din Multiplexul A cu acoperire naţională şi acces necondiţionat să fie repartizat Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”, pentru retransmisia serviciului de programe „Moldova 1”; iar slotul 2 – Societăţii  Române de Televiziune pentru retransmisia serviciului de programe „TVR Moldova”, avînd ca temei Decizia Curţii Europene a Drepturilor Omului din 15 octombrie 2013 şi pct. 8.1, 8.2, 9 şi 10 ale Acordului de soluţionare amiabilă a cauzei Societatea Română de Televiziune (SRTV) împotriva Republicii Moldova (nr. 36398/08).

În urma concursului alte 10 sloturi au fost ocupate de următorii radiodifuzori: „Canal Regional TV”, „TV 7”, „N 4”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Prime”, „AGRO TV MOLDOVA”, „CTC Mega” şi „Super TV”.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anunţat un nou Concurs pentru suplinirea capacităţii disponibile a Multiplexului A – 3 sloturi. Consiliul atenţionează toate persoanele interesate să respecte termenul de 30 de zile din data publicării deciziei CCA în Monitorul Oficial al Republicii Moldova. Pe site-ul CCA va fi publicată toată informaţia necesară despre desfășurarea concursului.

Tot în cadrul şedinţei, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anunţat selectarea proiectelor pentru producerea spoturilor sociale, video şi audio, cu privire la campania de informare a populaţiei despre avantajele şi oportunităţile recepţionării posturilor în format digital.

Informaţii mai detaliate despre şedinţa de astăzi găsiţi pe pagina electronică a CCA, la rubrica Decizii curente.

 

ENGLISH VERSION

The Coordinating Council of Audiovisual held a public meeting today, 1 April 2016, during which the CCA members assessed the results of the organized Contest for the filling of available capacity of Multiplex A announced by CCA Decision no. 2/8 from 28January 2016.

The President of CCA, Dinu Ciocan, noted at the beginning of the meeting that the entire procedure for the organization of the contest was a transparent one. The Council took all steps to inform all stakeholders: the contest was announced during the public meeting of 28 January 2016; on the same day, a press release on the launch of the Contest for the filling of available capacity of the multiplex was published on the institution's website; the decision regarding the contest was published in Monitorul Oficial of the Republic of Moldova no. 32-37 on 12 February 2016; also on 12 February 2016 a new press release on the deadline for submitting the applications was published on the website of the institution; finally, a press release announcing the expiration of deadline for submitting the applications was published on 15 March 2016.

At the same time, CCA received a letter on 16 March 2016 from ÎCS „Jurnal de Chișinău Plus” requesting from the Coordination Council of Audiovisual to be granted an extra period of time to present the necessary documents and to be enrolled in the contest. Unfortunately, the legal framework does not provide for such a procedure. That’s why, taking into account that there could be other broadcasters who didn’t apply in time for the contest from different reasons, but intend to do it, the CCA’s President assured them that they will have one more chance, because at least 3 free slots are left and will be announced for a new contest at the end of today’s meeting.

Thus, 12 applicants applied for the Contest for the use of 15 available slots from the multiplex A:

- „Canal Regional” S.R.L. for „Canal Regional TV” TV channel;

- „Analiticmedia-Grup” S.A. for „TV 7” TV channel;

- Societatea Română de Televiziune for „TVR Moldova” TV channel;

- IPNA Compania ”Teleradio-Moldova” for „Moldova 1” TV channel;

- „Selectcanal-TV” S.R.L. for „N 4” TV channel;

- „General Media Group Corp.” S.R.L. for „Publika TV” TV channel;

- „General Media Group Corp.” S.R.L. for „Canal 2” TV channel;

- „General Media Group Corp.”  S.R.L. for „Canal 3” TV channel;

- „General Media Group Corp.” S.R.L. for „Prime” TV channel;

- „JEVISE” S.R.L. for „AGRO TV MOLDOVA” TV channel;

- „Real Radio” S.R.L. for „CTC Mega” TV channel;

- „Real Radio” S.R.L. for „Super TV” TV channel.

In accordance with Article 23, paragraph 13 from the Audiovisual Code, CCA decided that the first slot of the Multiplex A with national coverage and unconditional access to be assigned to the National Public Broadcasting Company "Teleradio-Moldova" for the retransmission of „Moldova 1” TV channel; the second slot ­– to Romanian Television Society for the retransmission of "TVR Moldova" channel, based on the Decision of the European Court of Human Rights of 15 October 2013 and on provisions 8.1, 8.2, 9 and 10 from the Agreement on friendly settlement of the case of  Romanian Television Society (RTS) against the Republic of Moldova (no. 36398/08).

The remaining 10 slots were granted to the next broadcasters: „Canal Regional TV”, „TV 7”, „N 4”, „Publika TV”, „Canal 2”, „Canal 3”, „Prime”, „AGRO TV MOLDOVA”, „CTC Mega” and  „Super TV”.

During the public meeting, the Coordinating Council of Audiovisual announced a new Contest for the filling of available capacity of the multiplex A – 3 slots. The Council warns all stakeholders to meet the deadline of 30 days from the publication of the CCA decision in Monitorul Oficial of the Republic of Moldova. At the same time, all necessary information about the contest will be published on CCA’s website.

Moreover, CCA announced the selection of projects for the production of social announcements, video and audio, on the rising awareness campaign to inform the population about the benefits and opportunities of receiving digital channels.

More detailed information on today's meeting can be found on CCA’s website. 

 

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul