CA A DEMARAT UN NOU CONCURS PENTRU SUPLINIREA CAPACITĂŢII DISPONIBILE A MULTIPLEXULUI A (2 SLOTURI)

Lun ,Octombrie 14, 2019 - 11:11
Consiliul Audiovizualului, în şedinţa publică din 30 septembrie 2019, prin Decizia nr. 45/153 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 306-309 din 11 octombrie 2019) a anunţat un nou Concurs pentru suplinirea capacității disponibile a Multiplexului A (2 sloturi), în conformitate cu prevederile art. 25 din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, adoptat prin Legea nr. 174 din 08.11.2018, a Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie pentru utilizarea capacității multiplexurilor digitale terestre, a Avizului Ministerului Economiei și Infrastructurii nr. 01/792 din 03.07.2017 și a deciziilor CCA nr. 11/77 din 08.06.2017, nr. 16/104 din 21.07.2017, nr. 29/216 din 30.11.2017, nr. 7/35 din 14.03.2018, 24/162 din 28.09.2018 și nr. 44/150 din 26.09.2019, cu următorii parametri:
·      Standard TV: DVB-T2;
·      Standard de compresie a informației audio și video: HEVC sau MPEG-4;
·      Banda de frecvențe: 470-694 MHz (bandă UHF);
·      Capacitatea maximă: 15 sloturi (poziții) pentru servicii de programe TV cu rezoluție standard (SDTV);
Acoperire: 76% din teritoriul Republicii Moldova și 85% din populație.
 
Lista actelor necesare pentru participare la concurs pentru obținerea licenței de emisie:
a) Cererea de eliberare a licenței de emisie (conform Anexei nr. 1);
b) Copia documentului de constituire a solicitantului (copia extrasului din Registrul de stat al întreprinderilor și organizațiilor referitor la administratorul întreprinderii, genurile de activitate);
c) Structura serviciului media audiovizual (conform Anexei nr. 2), inclusiv varianta electronică;
d) Proiectul editorial al furnizorului de servicii media: scopurile, sarcinile, capitalul instituției, etapele de realizare a proiectului, sursele de finanțare, organigrama instituției, datele de identificare a proprietarului, conținutul și durata programelor propuse, orientarea programului, auditoriul consumator de programe, sursele de finanțare a serviciilor de programe, caracterizarea și tematica emisiunilor realizate;
e) Grila de emisie săptămânală: denumirea emisiunilor, timpul de difuzare, tematica, limba de realizare și/sau lista canalelor retransmise: denumirea, țara de origine, limba de difuzare (conform Anexei nr. 3);
f) Planul de afaceri complet pentru perioada de acoperire a validității licenței de emisie solicitate, informația referitoare la alte afaceri în domeniul mass-media;
g) Copia de pe contractul de procurare a tehnicii necesare sau de locațiune a acestora, alte date care confirmă potențialul tehnic al solicitantului;
h) Declarația privind participarea, directă sau indirectă, ori neparticiparea cu capital în fondurile statutare ale altor societăți din domeniul audiovizualului (în procente);
 i) Declarația pe proprie răspundere a solicitantului cu privire la asigurarea transparenței proprietății, însoțită de copia de pe actul de identitate al proprietarului beneficiar (conform anexei nr. 4);
î) Denumirea furnizorului de servicii media, datele de identificare (înregistrarea semnalelor sonore ale furnizorului de servicii media de radiodifuziune sonoră sau grafica siglei studioului TV).
Notă:
a)    Actele se prezintă în limba română (dactilografiate), fiind semnate de administratorul întreprinderii sau persoana împuternicită.
b)   Materialele trebuie să fie semnate, ștampilate, indicându-se data perfectării lor.
c)    Colaboratorul CA care recepționează documentele înmânează solicitantului recipisa respectivă.
d)   un solicitant poate pretinde numai la un slot într-un multiplex.
1. Criterii de evaluare a ofertei solicitanților:
a)    asigurarea pluralismului în domeniul audiovizualului, excluzându-se posibilitatea creării premiselor pentru instituirea monopolului și concentrării proprietății în domeniul audiovizualului;
b)   prioritatea serviciilor de programe autohtone;
c)    accesul persoanelor cu deficiențe de văz sau de auz la serviciul de programe;
d)   prioritatea (în procente) emisiunilor difuzate în limba română;
e)    respectarea drepturilor fundamentale ale omului și asigurarea protecției minorilor;
f)    promovarea culturii naționale, protejarea limbii române, a culturii și a limbii minorităților naționale;
g)   prioritatea programelor educative și pentru copii;
h)   calitatea proiectului editorial;
i)     varietatea serviciilor ce conțin o pondere semnificativă a operelor europene;
j)     prioritatea solicitanților care propun servicii suplimentare, cum ar fi: transmiterea  sunetului, titrelor, teletextului în mai multe limbi, oferirea programului de emisiuni  pentru o săptămână sau o altă perioadă de timp, asigurarea interactivității pentru  participare la televoting, programarea și/sau alegerea programelor, filmelor, concertelor, emisiunilor arhivate atașate în fișiere accesibile;
k)   durata săptămânală de difuzare și structura serviciului de programe;
l)     experiența și competența echipei redacționale în domeniul audiovizualului;
în cazul existenței mai multor solicitanți la obținerea licenței, fostul titular poate avea prioritate în funcție de modul respectării condițiilor prevăzute în licența de emisie pe parcursul termenului de valabilitate a licenței precedente și de volumul investițiilor alocate în dezvoltarea audiovizualului național în perioada precedentă de activitate.Actele depuse de solicitanţii licenţelor de emisie trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
-          perfectate în limba română, tipărite la calculator, semnate de administrator, ştampilate, indicîndu-se data elaborării lor;
-          în temeiul unui singur dosar de participare la concurs, un solicitant poate pretinde numai la un slot într-un multiplex.
 
Termen de recepţionare a materialelor pentru participare la concurs: 11 octombrie – 11 noiembrie 2019, inclusiv.
 
Notă: Informaţii mai detaliate şi formularele se conţin în Decizia CA nr. 45/153 din 30 septembrie 2019. Actele pentru participare la concurs vor fi depuse la CA (str. Vlaicu Pîrcălab nr. 46, mun. Chişinău). Solicitanţii vor beneficia de consultaţiile necesare privind completarea  dosarelor (bir. 111).
Date de contact:
N. DASTIC, şef al Direcţiei Licenţiere şi Autorizare (tel.: 022-21-09-47);