Anunț! Consiliul Audiovizualului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante

Joi ,August 15, 2019 - 15:40
Anunț!
 
Consiliul Audiovizualului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante:

1.     Șef, Serviciu resurse umane (perioadă determinată)

 

Date de contact:

Telefon: 022-24-39-09, e-mail: resurseumane.cca@gmail.com

Persoana responsabilă – Ion Burbulea, Șef interimar, SRU

Adresa poștală: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46

 

Data limită de depunere a dosarelor – 05 septembrie 2019

 

 

Scopul general al funcției:

Formarea și menținerea unui corp de funcționari publici profesioniști prin implementarea politicilor și procedurilor moderne de personal în vederea realizării optime a obiectivelor Consiliului.

 

Sarcinile de bază ale funcției:

-          Coordonarea procesului de implementare și promovare a politicii și procedurilor de personal în domeniul recrutării, selectării și integrării profesionale a personalului;

-          Coordonarea procesului de dezvoltare profesională a funcționarilor publici;

-          Coordonarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale și atestare a funcționarilor publici;

-          Coordonarea implementării procedurilor administrative de personal;

-          Colectarea declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și declarațiilor de interese personale;

-          Conducerea/managementul Serviciului resurse umane.

 

Condiții de bază de participare la concurs:

·         Deține cetățenia Republicii Moldova;

·         Posedă limba de stat;

·         Are capacitate deplină de exercițiu;

·         Nu a împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

·         Are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;

·         În ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

·         Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

·         Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

·         Nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

 

Condiții specifice pentru participare la concurs:

Studii: Superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul administrației publice, managementului resurselor umane, dreptului, psihologiei.

Experiență profesională: Minimum 1 an în domeniul managementului resurselor umane, preferabil experiență în serviciul public.

Cunoștințe:

-          Cunoașterea legislației în domeniu;

-          Cunoașterea managementului strategic al resurselor umane;

-          Cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;

-          Cunoașterea politicilor și procedurilor de personal, precum și a practicilor pozitive în domeniu;

-          Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleza, franceza, germana, spaniola) la nivel, cel puțin, intermediar (citit, scris, vorbit);

-          Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet.

Abilități: abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluționare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 

Documentele ce urmează a fi prezentate:

1)      Formularul de participare la concurs[1];

2)      Copia buletinului de identitate;

3)      Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

4)      Copia carnetului de muncă (alte documente ce confirmă experiența în muncă);

5)      Cazierul judiciar[2];

6)      Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

 

Copiile documantelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, constatarea veridicității actelor se va efectua la data desfășurării probei scrise a concursului.

 

[1] Formularul de participare poate fi găsit: pe pagina web:  www.audiovizual.md la rubrica „Funcţii vacante”, în anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 sau solicitat la Consiliul Audiovizualului.

[2] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Modalitatea de depunere a documentelor: Prin poștă, email sau personal.

 

Bibliografia concursului:

-    Constituţia Republicii Moldova;

-    Codul muncii al Republicii Moldova;

-    Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova;

-    Codul administrativ al Republicii Moldova;

-    Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-    Legea nr. 155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;

-    Legea nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaților la funcții publice;

-    Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-    Legea nr. 100 /2017 cu privire la actele normative;

-    Legea nr. 271/2018 pentru modificarea unor acte legislative;

-    Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

-    Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

-    Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese;

-    Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

-    Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;

-    Legea integrităţii nr. 82/2017;

-    Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie;

-    Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală;

-    Hotărârea Parlamentului nr. 433/2006 ”Cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice și a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului;

-    Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

-    Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018”Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”;

-    Hotărârea Guvernului nr. 33/2007 “Cu privire la regulile de elaborare şi cerințele unificate față de documentele de politici”;

-    Hotărârea Guvernului nr. 10/2012 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova”;

Hotărârea Guvernului nr. 1449 din 24.12.2007 ”Privind aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și a altor prestații de asigurări sociale”.

 

 

Anunț!

 

Consiliul Audiovizualului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante

 

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunță concurs pentru ocuparea funcției publice vacante:

 

1.     Șef, Serviciu resurse umane (perioadă determinată)

 

 

Date de contact:

Telefon: 022-24-39-09, e-mail: resurseumane.cca@gmail.com

Persoana responsabilă – Ion Burbulea, Șef interimar, SRU

Adresa poștală: MD-2012, mun. Chișinău, str. Vlaicu Pârcălab, nr. 46

 

Data limită de depunere a dosarelor – 05 septembrie 2019

 

 

Scopul general al funcției:

Formarea și menținerea unui corp de funcționari publici profesioniști prin implementarea politicilor și procedurilor moderne de personal în vederea realizării optime a obiectivelor Consiliului.

 

Sarcinile de bază ale funcției:

-          Coordonarea procesului de implementare și promovare a politicii și procedurilor de personal în domeniul recrutării, selectării și integrării profesionale a personalului;

-          Coordonarea procesului de dezvoltare profesională a funcționarilor publici;

-          Coordonarea procesului de evaluare a performanțelor profesionale individuale și atestare a funcționarilor publici;

-          Coordonarea implementării procedurilor administrative de personal;

-          Colectarea declarațiilor cu privire la venituri și proprietate și declarațiilor de interese personale;

-          Conducerea/managementul Serviciului resurse umane.

 

Condiții de bază de participare la concurs:

·         Deține cetățenia Republicii Moldova;

·         Posedă limba de stat;

·         Are capacitate deplină de exercițiu;

·         Nu a împlinit vîrsta necesară obținerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;

·         Are studiile necesare prevăzute pentru funcția publică respectivă;

·         În ultimii 5 ani nu a fost destituită dintr-o funcție publică conform art. 64 alin. (1) lit. a) și b) din Legea nr.158/2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;

·         Nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

·         Nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcții publice sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinței judecătorești definitive prin care s-a dispus această interdicție.

·         Nu are interdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.

 

 

Condiții specifice pentru participare la concurs:

Studii: Superioare, de licență sau echivalente, preferabil în domeniul administrației publice, managementului resurselor umane, dreptului, psihologiei.

Experiență profesională: Minimum 1 an în domeniul managementului resurselor umane, preferabil experiență în serviciul public.

Cunoștințe:

-          Cunoașterea legislației în domeniu;

-          Cunoașterea managementului strategic al resurselor umane;

-          Cunoașterea modului de funcționare a unei autorități publice;

-          Cunoașterea politicilor și procedurilor de personal, precum și a practicilor pozitive în domeniu;

-          Cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleza, franceza, germana, spaniola) la nivel, cel puțin, intermediar (citit, scris, vorbit);

-          Cunoștințe de operare la calculator: Word, Excel, Navigare Internet.

Abilități: abilități de lucru cu informația, planificare, organizare, analiză și sinteză, elaborare a documentelor, instruire, motivare, mobilizare, soluționare de probleme, comunicare eficientă.

Atitudini/comportamente: respect față de oameni, spirit de inițiativă, diplomație, creativitate, flexibilitate, disciplină, punctualitate, responsabilitate, tendință spre dezvoltare profesională continuă.

 

Documentele ce urmează a fi prezentate:

1)      Formularul de participare la concurs[1];

2)      Copia buletinului de identitate;

3)      Copiile diplomelor de studii și ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecționare profesională și/sau de specializare;

4)      Copia carnetului de muncă (alte documente ce confirmă experiența în muncă);

5)      Cazierul judiciar[2];

6)      Documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar

 

Copiile documantelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor.

În situația în care dosarul de concurs se depune prin poștă sau e-mail, constatarea veridicității actelor se va efectua la data desfășurării probei scrise a concursului.

 

[1] Formularul de participare poate fi găsit: pe pagina web:  www.audiovizual.md la rubrica „Funcţii vacante”, în anexa la Regulamentul cu privire la ocuparea funcției publice prin concurs, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 201 din 11.03.2009 sau solicitat la Consiliul Audiovizualului.

[2] Cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen maximum 10 zile calendaristice de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.

 

Modalitatea de depunere a documentelor: Prin poștă, email sau personal.

 

Bibliografia concursului:

-    Constituţia Republicii Moldova;

-    Codul muncii al Republicii Moldova;

-    Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova;

-    Codul administrativ al Republicii Moldova;

-    Legea nr. 158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public;

-    Legea nr. 155/2011 pentru aprobarea Clasificatorului unic al funcțiilor publice;

-    Legea nr. 271/2008 privind verificarea titularilor şi a candidaților la funcții publice;

-    Legea nr. 25/2008 privind Codul de conduită a funcţionarului public;

-    Legea nr. 100 /2017 cu privire la actele normative;

-    Legea nr. 271/2018 pentru modificarea unor acte legislative;

-    Legea nr. 133/2011 privind protecția datelor cu caracter personal;

-    Legea nr. 133/2016 privind declararea averii şi a intereselor personale;

-    Legea nr. 16/2008 cu privire la conflictul de interese;

-    Legea nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar;

-    Legea nr. 239/2008 privind transparența în procesul decizional;

-    Legea integrităţii nr. 82/2017;

-    Legea nr. 982/2000 privind accesul la informaţie;

-    Legea nr. 1585/1998 cu privire la asigurarea obligatorie de asistență medicală;

-    Hotărârea Parlamentului nr. 433/2006 ”Cu privire la aprobarea statutului, a structurii organizatorice și a efectivului-limită ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului;

-    Hotărârea Guvernului nr. 201/2009 “Privind punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.158/2008 cu privire la funcţia publică şi statutul funcţionarului public”;

-    Hotărârea Guvernului nr. 1231/2018”Pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 270/2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar”;

-    Hotărârea Guvernului nr. 33/2007 “Cu privire la regulile de elaborare şi cerințele unificate față de documentele de politici”;

-    Hotărârea Guvernului nr. 10/2012 ”Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din Republica Moldova”;

Hotărârea Guvernului nr. 1449 din 24.12.2007 ”Privind aprobarea Regulamentului cu privire la condițiile de stabilire, modul de calcul și de plată a indemnizațiilor pentru incapacitate temporară de muncă și a altor prestații de asigurări sociale”.