Consiliul Audiovizualului anunţă prelungirea concursului

Vin ,Decembrie 28, 2018 - 16:37

Consiliul  Audiovizualului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea funcţiilor publice vacante

În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunţă prelungirea concursului pentru ocuparea următoarelor funcţii publice vacante:

 

1.     Consultant, Direcţia monitorizare radio,

2.     Specialist superior, Direcţia monitorizare radio,

3.     Specialist, Direcţia monitorizare radio,

4.     Specialist superior, Direcţia monitorizare TV,

5.     Specialist, Direcţia monitorizare TV, 

6.     Auditor intern superior, Serviciul audit intern,

7.     Consultant, Serviciul comunicare si relatii cu publicul,

8.     Consultant, Serviciul economie, finanțe și evident contabilă.

       Telefon: (022)24-39-09

e-mail: resurseumane.cca@gmail.com

adresa poştală – MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pârcălab, nr. 46

Data limită de depunere a Dosarelor –08 februarie 2019

Candidaţii, în termenul indicat în informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului, depun personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs, care conţine: 
   a) formularul de participare, 
   b) copia buletinului de identitate; 
   c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 
    d) copia carnetului de muncă; 

    e) cazierul judiciar;
    g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
   Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 
    Cazierul judiciar pot fi înlocuit cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.