Comunicat de presă

Lun ,Octombrie 02, 2017 - 08:30

CCA combate speculațiile colportate în legătură cu adoptarea deciziei de amânare a cesiunii licenței de emisie de la ANALITICMEDIA GRUP SA către Asociația Obștească MEDIA ALTERNATIVĂ pentru postul de televiziune TV8

 

Ne exprimăm profunda noastră dezamăgire și stupefacție față de conținutul fals și superfluu, dar și față de maniera distorsionată, pe care le promovează fățiș o serie de organizații neguvernamentale de media, atunci când se pronunță total neavizat în raport cu adoptarea Deciziei CCA de amânare a cesiunii licenței de emisie de la ANALITICMEDIA GRUP SA către Asociația Obștească MEDIA ALTERNATIVĂ pentru postul de televiziune TV8. Nutrim totuși speranța că aceste atitudini se întemeiază pe lipsa crasă de cunoaștere a fondului problemei și nu derivă nicidecum dintr-un interes abscons sau, mai grav, din anumite angajamente partizane camuflate, de sorginte pregnant politicianistă.

În cele ce urmează vom prezenta argumentele reale, circumscrise cadrului legal, care ne-au obligat să adoptăm anume această decizie, bazată exclusiv pe principiul salvgardării interesului public în domeniul audiovizualului.

Acționând strict în limitele atribuțiilor legale ale autorității de reglementare a domeniului, adoptarea deciziei se fundamentează pe calitatea CCA de unic reprezentant și garant al interesului public în domeniul audiovizualului.

Așadar, articolul 18 din Codul audiovizualului – RESPECTAREA DREPTURILOR DE AUTOR ȘI A DREPTURILOR CONEXE, stipulează expres:

  1. Transmisia și retransmisia serviciilor de programe se efectuează cu respectarea obligatorie a drepturilor de autor și a drepturilor conexe, în conformitate cu legislația privind dreptul de autor și drepturile conexe.
  2. Radiodifuzorii sunt obligați să încheie contracte, fie direct cu titularii drepturilor de autori și drepturilor conexe, fie cu reprezentanții acestora sau cu organizațiile de gestiune colectivă a dreptului de autor și/sau a drepturilor conexe, potrivit împuternicirilor și licențelor deținute.

Bineînțeles că, odată încheiate aceste contracte, radiodifuzorii își asumă o serie de obligațiuni, inclusiv de ordin financiar, față de titularii drepturilor de autori și drepturilor conexe sau față de reprezentanții acestora, ori față de organizațiile de gestiune colectivă a dreptului de autor și/sau a drepturilor conexe. Or, în cazul adoptării deciziei de cesiune a licenței de emisie de la ANALITICMEDIA GRUP SA către Asociația Obștească MEDIA ALTERNATIVĂ pentru postul de televiziune TV8, CCA era pur și simplu obligat să țină cont exhaustiv de prevederile art. 18 din Codul audiovizualului. Mai ales că la 28 august 2017, prin cererea nr. 83 din 28.08.2017, AO Oficiul Republican al Dreptului de Autor (ORDA) și, prin cererea nr. 116 din 28.08.2017, AO Asociația Obștească CopyRigt (ANCO) au solicitat CCA neadmiterea cererii cu privire la cesiunea licenței de emisie, eliberată ANALITICMEDIA-GRUP SA pentru postul de televiziune cu difuzarea serviciului de programe pe cale radioelectrică terestră (televiziune) și prin Multiplexul A TV8, invocând împuternicirea AGEPI de a reprezenta nu doar interesele ORDA și ANCO, ci beneficiind de drepturi de gestiune colectivă extinsă a intereselor tuturor autorilor/interpreților autohtoni. În plus, acuzația adusă ANALITICMEDIA-GRUP este una deosebit de gravă, și anume „difuzarea și valorificarea ilegală a operelor protejate a mii de autori/interpreți, inclusiv a membrilor ORDA, ANCO”. La cererile ORDA și ANCO, venite pe adresa CCA, a fost anexată și copia Cererii de chemare în judecată a SA ANALITICMEDIA-GRUP, prin care se solicită „încasarea din contul SA ANALITICMEDIA-GRUP a despăgubirii pentru violarea drepturilor de autor/conexe, în valoare de 1 milion 200 mii lei”.

În aceste condiții, cum trebuia să procedeze CCA: să satisfacă cesiunea, fiind imediat catalogat drept complice la aceasta, sau să aștepte cum va decide instanța de judecată, în sensul aplicării sau neaplicării măsurii de asigurare a acțiunii? Sigur că am ales legal cea de-a doua opțiune.

Ulterior, la CCA s-au adresat alte 2 entități (Content Media SRL și ÎCS TV MR MLD SRL), care și acestea ne-au prezentat copiile unor cereri de chemare în judecată, în calitate de pârât figurând ANALITICMEDIA-GRUP (în primul caz, la Judecătoria Chișinău, respectiv, la Curtea de Arbitraj Economic). Și în aceste cazuri se invocă, de asemenea, nerespectarea prevederilor contractuale referitor la achitarea remunerației pentru difuzarea și valorificarea operelor protejate, solicitându-se încasarea de la ANALITICMEDIA-GRUP în beneficiul Content Media SRL a datoriei de 993473,04 (nouă sute nouăzeci și trei mii patru sute șaptezeci și trei lei și patru bani) MDL. În pofida existenței unei scrisori de garanție din partea ANALITICMEDIA-GRUP, prin care aceasta se obligă să achite toate datoriile către Content Media până cel târziu la 31.12.2017, reprezentantul Content Media SRL a pledat în cadrul ședinței CCA din 27.09.2017 pentru respingerea cesiunii, motivând că de facto nu crede că ANALITICMEDIA-GRUP își va onora angajamentele stipulate în scrisoarea de garanție. Totodată, ÎCS TV MR MLD SRL se adresează către Curtea de Arbitraj Economic cu solicitarea de a încasa de la ANALITICMEDIA-GRUP suma de 70642,95 (șaptezeci mii șase sute patruzeci și doi lei nouăzeci și cinci bani) MDL, pentru nerespectarea prevederilor contractuale referitor la achitarea remunerației pentru difuzarea și valorificarea operelor protejate, suma pretinsă constituindu-se din datoria existentă și penalitățile aferente întârzierii.

Acționând în calitate de garant al apărării interesului public în domeniul comunicării audiovizuale pe principii democratice și a drepturilor consumatorului de programe, CCA reiterează convingerea clară că dezideratul consumatorului de programe din Republica Moldova nu este cel de a recepționa opere piratate, ci de a beneficia de programe achiziționate în strictă conformitate cu prevederile legale și cu bunele practici europene.

Concomitent, în anumite condiții, se poate presupune că prin cesionarea acestei licențe de emisie se dorește atingerea unei modalități de eschivare de la plata datoriei.

 Potrivit art. 26 al Codului audiovizualului – CESIUNEA LICENȚEI DE EMISIE:

  1. Licența de emisie poate fi cesionată unui terț doar cu acordul Consiliului Coordonator al Audiovizualului și cu condiția că noul titular își asumă toate obligațiile care decurg din licență.

Este evident că acordul CCA nu trebuia să fie unul formal (după cum ni se solicită imperios de către unele organizații neguvernamentale, atunci când lasă să se înțeleagă că îndeplinirea prevederilor art. 18 trebuie pusă exclusiv în sarcina agenților economici și, respectiv, a organelor abilitate).

În fond, din perspectiva respectării art. 18 al Codului audiovizualului, în situația enunțată organul abilitat este tocmai CCA și aplicarea uniformă a Codului audiovizualului nicidecum nu ne transformă în postura de avocat al intereselor economice.

Menționăm că în conformitate cu prevederile anexei la Licența de emisie „titularul licenței de emisie își desfășoară activitatea în condițiile respectării Constituției Republicii Moldova, Codului audiovizualului, Convenției Europene cu privire la televiziunea transfrontalieră, Codului electoral, Codului de conduită al radiodifuzorilor, Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe și altor acte legislative și normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, Legii Publicității”.

Pornind de la cele enunțate în alineatul precedent, considerăm că decizia de amânare a cesiunii licenței de emisie de la ANALITICMEDIA GRUP SA către Asociația Obștească MEDIA ALTERNATIVĂ pentru postul de televiziune TV8 se înscrie plenar în paradigma înțelegerii și abordării propriilor atribuții de către CCA, în sensul exercitării exacte a misiunii prescrise de legislație, contribuind decisiv la fortificarea domeniului comunicării audiovizuale pe principii democratice.

În ceea ce vizează solicitarea Asociației Presei Electronice APEL, Asociației Presei Independente, Centrului pentru Jurnalism Independent, Asociației Telejurnaliștilor Independenți din Moldova, Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova, Centrului Acces Info, Consiliului de Observatori TV8 de a ne reconsidera atitudinea față de subiectul dat și să facem dovada unei preocupări reale și sincere pentru dezvoltarea adecvată a domeniului, anume în interes public, așa cum dictează litera, dar și spiritul legii, CCA declară cu maximă responsabilitate că nu va adopta decizii cu un pregnant substrat ilegal, analizând fondul problemei într-un mod fragmentat și disparat, ci va lua în considerație întreg spectrul problemelor abordate, racordându-l la cadrul respectării Constituției Republicii Moldova, Codului audiovizualului, Convenției Europene cu privire la televiziunea transfrontalieră, Codului electoral, Codului de conduită al radiodifuzorilor, Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe și altor acte legislative și normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, Legii Publicității.

Finalmente, ne exprimăm regretul pentru faptul că în finalul emisiunii POLITICA de la postul TV8 din 27.09.2017, realizatoarea Natalia Morari s-a dedat unor atacuri furibunde incalificabile la adresa membrilor CCA care au amânat cesiunea, amenințându-i într-o manieră grosieră, care nu are nimic comun cu profesionalismul, deontologia și bunele practici internaționale în materie de jurnalism liber, democrație, pluralism de opinie și aplicarea strictă a legislației în vigoare în conformitate cu cadrul juridic și condițiile expuse în licența de emisie.

Luând în considerare toate elementele expuse mai sus, decizia CCA de a amâna cesiunea licenței de emisie de la ANALITICMEDIA GRUP SA către Asociația Obștească MEDIA ALTERNATIVĂ pentru postul de televiziune TV8 PÂNĂ LA PRONUNȚAREA UNEI DECIZII JUDECĂTOREȘTI DEFINITIVE este rațională, bazată pe litera și spiritul legii, în consonanță cu prevederile Constituției Republicii Moldova, Codului audiovizualului, Convenției Europene cu privire la televiziunea transfrontalieră, Codului electoral, Codului de conduită al radiodifuzorilor, Legii privind reglementarea prin licențiere a activității de întreprinzător, Legii privind drepturile de autor și drepturile conexe și altor acte legislative și normative în vigoare pe teritoriul Republicii Moldova, decizie în măsură să asigure normele democratice și principiul salvgardării interesului public în domeniul audiovizualului.

Solicităm respectuos tuturor radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, cât și agențiilor de presă, portalurilor, site-urilor, altor entități din presa scrisă și electronică, care au inserat APELUL Asociației Presei Electronice APEL, Asociației Presei Independente, Centrului pentru Jurnalism Independent, Asociației Telejurnaliștilor Independenți din Moldova, Centrului de Investigații Jurnalistice din Moldova, Centrului Acces Info, Consiliului de Observatori TV8 cu privire la subiectul cesionării licenței de emisie a TV8 către AO Media Alternativă, prin care s-au adus acuze grave Instituției Audiovizuale din Republica Moldova, să ofere, în calitate de drept la replică, posibilitate CCA de a-și exprima poziția.

Comunicatul CCA urmează a fi expediat în adresa misiunilor diplomatice din țara noastră, inclusiv Delegației UE, cât și misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova peste hotare, în demersul nostru de a ne edifica asupra situației reale cu privire la subiectul cesionării licenței de emisie a TV8 către AO Media Alternativă.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul