CCA A ELIBERAT LICENȚĂ DE EMISIE PENTRU UN NOU POST DE TELEVIZIUNE – „10 TV”

Mar ,Mai 17, 2016 - 14:00

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 17 mai 2016, în şedinţă publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat şi aprobat Raportul de monitorizare a serviciilor de programe ale posturilor de televiziune: „Moldova-1” (Moldova în direct), „Prime” (Replica), „Publika TV” (Fabrika), „Canal 2” (Tema zilei), „N 4” (Puterea a patra), „TV 7” (Politica), „PRO TV CHIŞINĂU” (În Profunzime), „Jurnal TV” (Ora expertizei), „Accent TV” (1+1), „Realitatea TV” (Честно говоря) şi „TVC 21” (Вечерний разговор), la capitolul respectării „Codului de conduită al radiodifuzorului” în cadrul emisiunilor/talk-show-urilor cu caracter analitic, şi cu privire la respectarea de către posturile publice „Moldova-1” şi „Radio Moldova” a prevederilor art. 7 din Codul audiovizualului în cadrul principalelor buletine informative.

În cadrul discuţiilor, membrii CCA au menţionat că raportul prezintă un tablou real referitor la ceea ce se întîmplă la posturile de televiziune monitorizate şi, în acelaşi timp, cum sînt reflectate anumite evenimente din societate. Membrii Consiliului au recomandat posturilor de televiziune să respecte cu stricteţe prevederile Codului audiovizualului şi ale Codului de conduită al radiodifuzorului în emisiunile/ talk-show-urile cu caracter analitic.

Totodată, membrii CCA au atenţionat instituţiile publice ale audiovizualului – „Moldova-1” şi „Radio Moldova” că în perioada monitorizată, în cadrul principalelor buletine informative au favorizat reprezentanţii Guvernului, oferindu-le mai mult spaţiu de antenă în comparaţie cu ceilalţi actori politici, fapt pentru care „Moldova-1” a fost atenţionată asupra respectării cu stricteţe a prevederilor art. 7 din Codul audiovizualului, iar „Radio Moldova” a fost sancţionată cu avertizare publică.

În baza Planului Naţional de Acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016, care prevede „Evaluarea respectării drepturilor copiilor şi implementarea prevederilor legale cu privire la protecţia copiilor în mass-media prin monitorizări tematice”, CCA va monitoriza principalele buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1, „Prime”, „Canal 2”, „Canal 3”, „PRO TV CHIȘINĂU”, „Jurnal TV”, „TV 7”, „Publika TV”, „N 4”, „Accent TV”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova”, „RTR Moldova” şi „NTV Moldova” la capitolul respectării drepturilor copiilor, în conformitate cu legislaţia în vigoare, pe o perioadă de 14 zile fiecare.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a eliberat licenţă de emisie pentru postul de televiziune „10 TV”, care va fi unul cu tematică informativ-analitică  şi va fi difuzat prin reţelele distribuitorilor de servicii din ţară. Emisia postului de televiziune va fi constituită din emisiuni autohtone, proprii şi preluate de la postul „Naşul TV” din România. Grila de emisie va include: ştiri, talk-show-uri, filme documentare, emisiuni de autor. Membrii CCA au apreciat proiectul editorial „10 TV”, care este unul echilibrat şi oferă o şansă publicului din Republica Moldova de a avea acces la un post din România, ceea ce nemijlocit va consolida spaţiul audiovizual comun.

Membrii CCA au prelungit de drept licenţele emisie pentru posturile de televiziune: „Jurnal TV”, al cărui serviciu de programe va fi difuzat prin satelit, „RU-TV MOLDOVA” şi „TV Călăraşi”, care vor fi difuzate prin reţelele de cablu din ţară.

În cadrul şedinţei de astăzi, CCA a anunţat în concurs frecvenţa radio 95,1 MHz – Comrat. Condiţiile pentru prezentarea dosarelor de participare şi criterii de evaluare a ofertei solicitanţilor vor fi publicate pe pagina electronică a instituţiei.

Tot în cadrul şedinţei, membrii Consiliului Coordonator al Audiovizualului au aprobat conceptual un nou proiect de decizie care va reglementa accesul persoanelor cu deficienţe de auz şi văz la serviciile de programe. Proiectul va fi propus spre dezbatere publică şi remis instituţiilor  interesate. Acesta va fi publicat şi pe pagina web a CCA.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a modificat Anexa nr. 3 la Decizia CCA nr. 83 din 30.09.2008 Despre Instrucţiunea cu privire la adoptarea deciziilor motivate la acordarea licenţelor prin concurs prin aprobarea unui nou model al Concepţiei generale a serviciului de programe. Astfel, radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova sînt obligaţi să prezinte la CCA spre aprobare o nouă Concepţie a serviciului de programe, conform modelului aprobat, în termen de pînă la 01 septembrie 2016.

Întru executarea Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere RM-UE pentru 2014-2016, dar şi avînd în vedere faptul că unele prevederi din Codul audiovizualului nu corespund cerinţelor curente, inclusiv practicii internaţionale din domeniu, CCA a aprobat varianta finală a proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului nr. 260-XVI din 27.07.2006, care va fi înaintat Parlamentului Republicii Moldova.  Astfel, la Articolul 2 lit. f) se exclude sintagma ,,inclusiv prin satelit, cablu sau eter”. Articolul 2 se completează cu o nouă literă, lit. gˡ) cu următorul conţinut: ,,gˡ) serviciu mass-media audiovizual la cerere – înseamnă un serviciu mass-media audiovizual prestat de un furnizor de servicii mass-media pentru vizionarea de programe la momentul ales de utilizator şi la cererea individuală a acestuia, pe baza unui catalog de programe selecţionate de furnizorul de servicii mass-media”. Articolul 3 alin. (7), se exclude sintagma ,,De la data aderării Republicii Moldova la Uniunea Europeană”. Articolul 6 se completează cu două alineate noi (4) şi (5) cu următorul conţinut: „(4) Serviciile mass-media audiovizuale la cerere care ar putea afecta dezvoltarea fizică, mentală sau morală a minorilor sunt puse la dispoziţie numai de asemenea manieră, încât să se asigure că minorii nu pot vedea sau auzi, în mod normal, serviciile mass-media audiovizuale la cerere respective. (5) Serviciile mass-media audiovizuale la cerere se supun cerinţelor şi principiilor generale aplicabile transmisiunii de televiziune, adică transmisiunii liniare”. Articolul 13 se completează cu un nou alineat (3ˡ), cu următorul conţinut: „(3ˡ) Radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova au dreptul la difuzarea unor scurte extrase, la libera alegere, din semnalul serviciului de programe care efectuează transmisia evenimentelor de importanţă majoră (inclusiv în cazul deţinerii drepturilor exclusive), cu identificarea cel puţin a sursei, cu excepţia cazului în care acest lucru este imposibil din motive practice. Extrasele scurte respective vor fi folosite numai în programele de  ştiri generale şi pot fi folosite în cadrul serviciilor mass-media audiovizuale la cerere doar în cazul în care acelaşi program este oferit sub formă de înregistrare de către acelaşi furnizor de servicii mass-media. Extrasele scurte respective vor fi difuzate gratuit şi vor avea o durată maximă de 1 minut în cadrul unui buletin de ştiri”. Articolul 22 alin. (1) se completează la final cu o nouă propoziţie, cu următorul conţinut: „Această prevedere nu se extinde  asupra posturilor de televiziune dedicate exclusiv publicităţii şi emisiunilor de teleshopping, precum şi posturilor de televiziune dedicate exclusiv autopromovării”. Articolul 40 alin. (1) se completează cu o nouă literă (n), cu următorul conţinut: ,,(n) stabileşte procedura şi condiţiile de activitate a serviciilor mass-media audiovizuale la cerere”.

În discuţie au fost puse şi alte chestiuni ce ţin de activitatea radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii, informaţii detaliate găsiţi pe pagina electronică a Consiliului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul