Anunț
Consiliul Audiovizualului anunţă concurs pentru ocuparea funcţiilor publice vacante
În conformitate cu Regulamentul cu privire la ocuparea funcţiei publice vacante prin concurs aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 201 din 11 martie 2009, Consiliul Audiovizualului anunţă concurs pentru ocuparea următoarea funcţie publică vacantă:
1.     Specialist superior, Directia monitorizare TV
 
    Date de contact:
   Telefon: 022-24-39-09, e-mail: office@cca.md
persoana responsabila – Diana Panainte, sef, SRU
adresa poştală: MD-2012, mun. Chişinău, str. Vl. Pîrcălab, nr. 46;
 
Data limită de depunere a Dosarelor  – 10 iunie   2019
 
Candidaţii, în termenul indicat în informaţia privind condiţiile de desfăşurare a concursului, depun personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs, care conţine: 
   a) formularul de participare, 
   b) copia buletinului de identitate; 
   c) copiile diplomelor de studii şi ale certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare; 
    d) copia carnetului de muncă; 
    f) cazierul judiciar sau declaratia pe propria raspundere
    g) documentele care atestă prestarea voluntariatului – în cazul în care candidatul consideră necesar.
   Copiile documentelor prezentate pot fi autentificate de notar sau se prezintă împreună cu documentele originale pentru a verifica veridicitatea lor. 
    Cazierul judiciar pot fi înlocuit cu declaraţii pe proprie răspundere. În acest caz, candidatul are obligaţia să completeze dosarul de concurs cu originalul documentului în termen de maximum 10 zile de la data la care a fost declarat învingător, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire.
Condiţiile de participare la concurs:
 
În conformitate cu art. 27 al Legii nr. 158 din 04.07.2008 
a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;
b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege;
c) are capacitate deplină de exerciţiu;
d) nu a împlinit vîrsta de 63 ani;
e) este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate;
f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia publică respectivă;
g) în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică conform art.64 alin.(1) lit.a) şi b) sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
j) nu are intrdicția de a ocupa o funcție publică sau de demnitate publică, ce derivă dintr-un act de constatare al Autorității Naționale de Integritate.