TRANZIŢIA DE LA TELEVIZIUNEA DIGITALĂ TERESTRĂ

Datorită utilizării pe scară largă a spectrului radio, acesta a devenit neîncăpător pentru multitudinea serviciilor de comunicaţii electronice. În scopul extinderii acestor posibilităţi, la nivelul Uniunii Internaţionale de Telecomunicaţii (UIT) şi al comunităţii europene au fost elaborate documente ce vizează trecerea de la televiziunea analogică actuală terestră la televiziunea digitală terestră.

Ca bază juridică pentru implementarea televiziunii digitale terestre servesc deciziile Conferinţei Regionale Radiocomunicaţii, care şi-a desfăşurat lucrările la Geneva, în anul 2006 (RRC-06), şi prevederile Acordului regional privind planificarea serviciului de radiodifuziune digitală terestră în Regiunea 1 (părţi ale Regiunii 1, amplasate la vest de meridianul 170° longitudine estică şi la nord de paralela 40° latitudine sudică, cu excepţia teritoriului Mongoliei) şi în Republica Islamică Iran în benzile de frecvenţe 174-230 MHz şi 470-862 MHz (Acord), semnat în cadrul RRC-06, începînd cu 17 iunie 2015 (termenul-limită) pentru sistarea transmisiunilor analogice convenţionale (STAC), canalele TV în format analogic nu vor putea beneficia de protecţie în caz de perturbaţii cauzate de canalele TV în format digital, iar în caz de creare a perturbaţiilor din partea canalelor TV în format analogic canalelor TV în format digital, canalele TV în format analogic urmează a fi închise. Această responsabilitate şi-au asumat-o 104 ţări, inclusiv Republica Moldova. Documentele finale ale RRC-06 au fost ratificate prin Legea nr. 69-XVI  din  27 martie 2008.

Digitalizarea reprezintă un obiectiv major în activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului. Republica Moldova şi-a asumat obligaţia de a finaliza trecerea de la televiziunea analogică la cea digitală în 2015. Astfel, la nivel naţional au fost organizate mese rotunde dedicate procesului de digitalizare. Prima masă rotundă a avut loc pe data de 26 noiembrie 2012, la care au fost discutate rezultatele consultărilor publice pe marginea proiectului ,,Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră”, la care au participat reprezentanţii tuturor instituţiilor interesate, după care a urmat prezentarea Sintezei recomandărilor şi obiecţiilor la proiectul dat. Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat proiectul Programului şi  a comunicat o serie de obiecţii şi propuneri. În baza sugestiilor şi propunerilor înaintate pe parcursul consultărilor, în conţinutul Programului au fost operate unele modificări importante. 

La 22 aprilie 2015, Cabinetul de Miniştri a aprobat Programul de tranziţie de la TV analogică terestră la TV digitală terestră şi proiectul de lege privind modificarea Codului audiovizualului. Conform Programului, în termen de trei luni de la data primirii avizului MTIC, CCA va selecta în bază de concurs serviciile de programe TV de interes public şi va elibera licenţe de emisie radiodifuzorilor pentru utilizarea primului multiplex* cu acoperire naţională. Iar din trimestrul IV al anului 2015 pînă în trimestrul IV al anului 2017, vor fi eliberate licenţe de emisie solicitanţilor pentru utilizarea capacităţii multiplexelor regionale după punerea în funcţiune a acestora.

Programul mai prevede că ÎS „Radiocomunicaţii” va elibera licenţe de utilizare a canalelor TV pentru crearea a două multiplexuri cu acoperire naţională. Această decizie este condiţionată de faptul că ÎS ”Radiocomunicaţii” dispune de infrastructura necesară (turnuri, piloni, echipamente, linii de transport al semnalului, linii de aprovizionare cu energie electrică). Încredinţarea construcţiei unor multiplexuri unui alt agent economic ar necesita investiţii majore în infrastructură, ceea ce va majora costurile pentru radiodifuzori. Un exemplu în acest sens este România, unde gestionarea multiplexurilor naţionale a fost încredinţată întreprinderii ”Radiocomunicaţii”.

Prin Decizia nr. 6/34 din 20 martie 2015, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aprobat conceptual proiectul de Regulament cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie digitale şi a autorizaţiilor de retransmisie digitale pentru utilizarea multiplexurilor.

Proiectul Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie digitale şi a autorizaţiilor de retransmisie digitale pentru utilizarea multiplexurilor a fost plasat pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului: http://www.cca.md/, iar părţile interesate au fost solicitate să prezinte sugestii şi recomandări vizavi de acest document, inclusiv pe adresa electronică: office@cca.md. Totodată, proiectul a fost expediat în adresa mai multor instituţii de stat pentru consultări.

În perioada următoare, proiectul în cauză a fost modificat ţinînd cont de avizele Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, Ministerului Finanţelor şi Asociaţiei patronale a radiodifuzorilor din Republica Moldova. A fost modificată şi denumirea Regulamentului, care actualmente este expus într-o nouă redacţie: Regulament cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie pentru utilizarea capacităţii multiplexurilor digitale terestre.

Modificări au fost operate şi în baza Avizului Directoratului General pentru Drepturile Omului şi Statul de Drept al Directoratului pentru Societate Informaţională şi Lupta împotriva Crimelor al Departamentului Societăţii Informaţionale, elaborat de Secretariat în baza expertizei expertului independent al Consiliului Europei, dlui Jean-Francois Furnemont. Totodată, s-a ţinut cont de obiecţiile şi sugestiile exprimate în cadrul dezbaterilor publice, care au avut loc în incinta CCA la 13 noiembrie 2015, la care au participat reprezentanţii instituţiilor de stat, ai societăţii civile şi radiodifuzori.

Prin Decizia nr. 43/213 din 23 decembrie 2015, Consiliului Coordonator al Audiovizualului a aprobat definitiv Regulamentul cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie pentru utilizarea capacităţii multiplexurilor digitale terestre.

La 31 iulie 2015, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat amendamentele la Codul audiovizualului, publicate în Monitorul Oficial nr. 254-257 din 11.09.2015.

Prin Hotărîrea Guvernului nr. 240 din 08.05.2015, pentru asigurarea realizării eficiente a Programului privind tranziţia de la televiziunea analogică terestră la cea digitală terestră, pe lîngă Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor a fost creat grupul de lucru interinstituţional, în care au fost delegaţi reprezentanţi ai mai multor instituţii şi organizaţii, printre care CCA, ANRCETI, Ministerul Muncii, Ministerul Finanţelor şi Consiliul Concurenţei.

Pînă la finele anului 2015, grupul de lucru interinstituţional s-a întrunit în trei şedinţe, fiind discutate mai multe chestiuni ce ţin de realizarea Programului, printre care:

- Examinarea rezultatelor realizării acţiunilor Programului;

Dezbaterea recomandărilor privind mecanismul trecerii radiodifuzorilor de la regimul analog la cel digital şi prezentarea propunerilor şi obiecţiilor pe marginea acestora;

- Acţiunile pentru organizarea concursurilor în vederea eliberării a licenţelor de utilizare a canalelor TV pentru crearea multiplexurilor cu acoperire regională etc.

Prin Decizia nr. 2/8 din 28 ianuarie 2016 (publicată în MO din 12.02.2016), CCA a anunţat concursului pentru suplinirea capacităţii disponibile a Multiplexului A. Bilanţul concursului s-a desfăşurat la 01 aprilie 2016. Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise, au fost numiţi următorii învingători:

- „Canal Regional” S.R.L., pentru postul de televiziune „Canal Regional TV”;

- „Analiticmedia-Grup” S.A., pentru postul de televiziune „TV 7”;

- Societatea Română de Televiziune, pentru postul de televiziune „TVR Moldova”;

- IPNA Compania ”Teleradio-Moldova”, pentru postul de televiziune „Moldova 1”;

- „Selectcanal-TV” S.R.L., pentru postul de televiziune „N 4”;

- „General Media Group Corp.” S.R.L., pentru postul de televiziune „Publika TV”;

- „General Media Group Corp.” S.R.L., pentru postul de televiziune „Canal 2”;

- „General Media Group Corp.” S.R.L., pentru postul de televiziune „Canal 3”;

- „General Media Group Corp.” S.R.L., pentru postul de televiziune „Prime”;

- „JEVISE” S.R.L., pentru postul de televiziune „AGRO TV MOLDOVA”;

- „Real Radio” S.R.L., pentru postul de televiziune „CTC Mega”;

- „Real Radio” S.R.L., pentru postul de televiziune „Super TV”.

Totodată, prin Decizia 10/54 din 01 aprilie 2016, CCA a anunţat concursul pentru suplinirea capacităţii rămase disponibilă (3 sloturi) a Multiplexului A.

Bilanţul acestui concurs s-a desfăşurat la 07 iunie 2016. La concursul pentru utilizarea a 3 sloturi disponibile ale Multiplexului A au participat:

- PP „Exclusiv Media” SRL, pentru postul de televiziune „NTV Moldova”;

-  „Telesistem TV” SRL, pentru postul de televiziune „Accent TV”;

- ÎCS „Jurnal de Chişinău Plus” SRL, pentru postul de televiziune „Jurnal TV”;

- „MEDIA PRO GROUP” SRL, pentru postul de televiziune „ITV”;

- „TV – Comunicaţii Grup” SRL, pentru postul de televiziune „RTR Moldova”.

Ca urmare a dezbaterilor publice şi în conformitate cu rezultatele votării deschise au fost numiţi următorii învingători:

-  „Telesistem TV” SRL, pentru postul de televiziune „Accent TV”;

- ÎCS „Jurnal de Chişinău Plus” SRL, pentru postul de televiziune „Jurnal TV”;

- „MEDIA PRO GROUP” SRL, pentru postul de televiziune „ITV”;

Primul multiplex cu acoperire naţională este destinat doar pentru retransmiterea posturilor TV autohtone şi, în primul rînd, a televiziunii publice „Moldova 1”. Toate canalele for fi deschise pentru recepţie (free to air). Astfel, populaţia Republicii Moldova va avea acces pînă la 15 servicii de programe ale radiodifuzorilor autohtoni.

La 10 martie 2016, CCA a adoptat Decizia Cu privire la aprobarea Recomandărilor privind mecanismul trecerii radiodifuzorilor de la regimul de televiziune analogică terestră la cel de televiziune digitală terestră, astfel încît să nu se admită lichidarea lor.

La prima etapă este prevăzută o perioadă de tranziţie de aproximativ 3 ani, în care reţelele ce difuzează semnal analogic (compatibil cu staţiile digitale existente) şi cele care emit semnal digital vor funcţiona concomitent. Cetăţenii care dispun de un televizor în formatul DVB-T2 (cu receptor încorporat) sau un STB (set-top-box) vor putea recepţiona programele televiziunii digitale terestre, iar cei care au televizoare mai vechi vor viziona în continuare programele televiziunii analogice.

După încheierea acestei perioade, semnalul TV analogic va fi deconectat complet, urmînd ca statul să identifice posibilităţi de dotare a familiilor socialmente defavorizate cu convertoare de TV digitală.

În 2016-2017 urmează a fi eliberate licenţe pentru utilizarea frecvenţelor radio în scopul creării a trei reţele de televiziune digitală terestră (multiplexuri) cu acoperire naţională şi 21 cu acoperire regională.

În 2016, Guvernul ar putea aloca resurse financiare pentru achiziţionarea unor set-top-box-uri pentru familiile care utilizează televizoare cu receptor analogic. Suma preconizată a fi alocată este de circa 100 de milioane de lei.

*Multiplex digital terestru – grup de programe şi servicii audiovizuale transmise prin emisie radioelectrică terestră, utilizînd modulaţia digitală în limitele benzii de frecvenţe radioelectrice  a canalului sau blocului.