Consiliul Audiovizualului, în conformitate cu art. 75 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale, elaborează și supraveghează punerea în aplicare a reglementărilor privind condițiile, criteriile și procedura de acordare, de prelungire, de modificare, de suspendare și de revocare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisiune. Astfel, prin Decizia nr. 7/23 din 05.02.2019, CA a aprobat conceptual Regulamentul cu privire la condițiile, criteriile și procedura de acordare, de prelungire, de modificare, de suspendare și de revocare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisiune.

Proiectul urmărește atingerea următoarelor obiective:

- asigurarea transparenței procesului de acordare, prelungire, modificare, suspendare și de revocare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisiune;

- asigurarea obiectivității concursului;

- evitarea fraudelor în procesul de acordare, prelungire, modificare, suspendare și de revocare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisiune.

În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239 din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, proiectul Regulamentului a fost plasat pe pagina web oficială a Consiliului Audiovizualului, la rubrica Transparența decizională, secțiunea Consultații publice. Proiectul a fost remis spre avizare autorităților publice interesate.

Proiectul Regulamentului cu privire la condițiile, criteriile și procedura de acordare, de prelungire, de modificare, de suspendare și de revocare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisiune reglementează detaliat condițiile, criteriile și procedura de acordare, de prelungire, de modificare, de suspendare și de revocare a licențelor de emisie și a autorizațiilor de retransmisie, în conformitate cu Codul serviciilor media audiovizuale și cu alte acte legislative în vigoare. Totodată, proiectul reglementează cerințele obligatorii de calificare pentru solicitanți, lista documentelor ce trebuie prezentate de către aceștia, iar în scopul evitării fraudelor, proiectul stabilește criteriile de evaluare a participanților la concursul pentru utilizarea frecvențelor radio și a canalelor TV și pentru repartizarea multiplexelor. În vederea asigurării transparenței și accesului solicitanților la informația cu privire la concurs, în proiect este reglementată expres și detaliat informația cu privire la desfășurarea concursurilor și termenele în care sunt anunțate rezultatele concursurilor.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul