Odată cu intrarea în vigoare, la 01 ianuarie 2019, a Codului serviciilor media audiovizuale, furnizorii de servicii media audiovizuale au obligația, în conformitate cu art. 21 – Transparența proprietății furnizorilor de servicii media, de a asigura accesul simplu, direct și permanent al utilizatorilor serviciilor media audiovizuale la cel puțin următoarele categorii de informații:
a) denumirea, statutul juridic și sediul ale acestuia;
b) numele reprezentanților legali;
c) proprietarii beneficiari care dețin, direct sau indirect, controlul asupra furnizorului de servicii media;
d) lista acționarilor și asociaților până la nivel de persoană fizică, cu excepția acționarilor și asociaților care sunt societăți pe acțiuni cu acțiuni la purtător sau listate la bursele de valori internaționale;
e) persoanele din organul de conducere și, după caz, de supraveghere, precum și funcțiile deținute de acestea;
f) persoanele responsabile de politica editorială;
g) datele de contact ale furnizorului de servicii media, inclusiv adresa juridică, adresele pentru corespondență (după caz), adresa poștei electronice și a paginii web oficiale, la care acesta poate fi contactat rapid, direct și efectiv.
Consiliul Audiovizualului, prin Decizia nr. 17/58 din 09 aprilie 2019 – Cu privire la aprobarea modelelor de formulare aferente procedurii de eliberare, prelungire și modificare a licenței de emisie, a aprobat modelul Declarației pe proprie răspundere cu privire la asigurarea transparenței proprietății furnizorului de servicii media.
Astfel, furnizorii de servicii media au obligația de a prezenta la Consiliul Audiovizualului Declarația pe proprie răspundere cu privire la asigurarea transparenței proprietății furnizorului de servicii media.
 În scopul sporirii gradului de accesibilitate a cetățenilor la informațiile de interes public din domeniul audiovizual,  Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale face publice aceste declarații pe pagina sa electronică: audiovizual.md (rubrica Transparența decizională / Transparența).
Pentru nerespectarea obligației de a asigura transparența proprietății furnizorilor de servicii media, prevăzută la art. 21, Codul serviciilor media audiovizuale prevede, la art. 84 alin. (6) lit. c), sancțiuni cu amendă de la 10 000 de lei la 15 000 de lei.

 

Declaraţii TV

Declaraţii Radio